Cílem studie bylo sledovat antioxidační efekt kvercetinu při profylaktickém podávání v podmínkách ischemie-reperfuze ledviny u laboratorního potkana. Patologickým modelem pro in vivo experiment byla unilaterální ischémie-reperfuze ledviny laboratorního potkana. Zvířata byla randomizovaně rozdělena do 5 skupin. Kvercetin byl aplikován perorálně v dávkách 5, 10 a 20 mg/kg jednou denně v 0,5% roztoku Avicelu léčeným skupinám. Placebo skupina dostávala pouze Avicel a intaktní skupina byla bez medikace a bez zákroku. 15. den experimentu byla navozena ischémie/reperfuze (60/10 minut) ledvinné tkáně u zvířat léčených a placebo skupiny. Následně byla zvířata exsanquinována, v krvi byly stanoveny biochemické parametry (superoxidismutáza, glutathionperoxidáza, celková antioxidační kapacita a malondialdehyd) a byly odebrány vzorky ledvinné tkáně pro histopatologické vyšetření. Zřetelný efekt kvercetinu byl prokázán v hodnotách SOD, GSHPx, AOC a MDA. Negativní závislost byla zjištěna mezi dávkou aplikovaného kvercetinu a hodnotami SOD a GSHPx. Výsledky biochemického vyšetření jsou v korelaci s histopatologickými obrazy ledvinné tkáně a podporují domněnku o protektivním efektu kvercetinu za podmínek uměle navozeného patologického stavu – ischémie- reperfuze ledvinné tkáně.
Klíčová slova: antioxidanty – kvercetin – ischemie-reperfuze – ledviny


Profylactic administration of kvercetin in ischemic-reperfusion damage of the renal tissue in the laboratory rat


The aim of this study was to analyze the antioxidative effect of quercetin during prophylactic administration. The pathological model for in vivo experiment was the unilateral ischemia-reperfusion of kidney of the laboratory rat. The animals were randomly divided into five groups. Quercetin was administrated orally in doses of 5, 10 and 20 mg/kg once a day to three premedicated groups. Placebo – 0.5% solution of Avicel – was given to the fourth group and the fifth group was completely intact. The premedication lasted 
15 days and subsequently the ischemia of the left kidney was incited in general anaesthesia for 60 min. The reperfusion lasted 10 min and it was finished by blood collection from the left ventricle and the reperfused kidney was recovered. Selected biochemical markers were assessed in blood: superoxide dismutase, glutathion peroxidase, total antioxidative capacity and malondialdehyde. The kidney tissue samples were used for histopathological examination. Laboratory and histopathological results confirmed supposed effects of quercetin. The best histopathological results were reached after administration of quercetin at the dose of 10 mg/kg.
Key words: antioxidative effect – quercetin – ischemia-reperfusion – kidney 


L. Bartošíková, J. Nečas, J. Klusáková, T. Bartošík, KUZMINA G., P. FRÁŇA, J. FRÁŇOVÁ


Partneri