Práce přináší analýzu kvality expedičního prostředí šesti lékáren základního typu. Hodnocenými 
parametry byly atrakční rajón, čas nutný k tomu, aby se ve zkoumané lékárně mohlo vyexpedovat 
100 nejčastěji předepisovaných léčivých přípravků (HVLP) a 100 parafarmaceutik (PF), počet metrů (km), které ve zkoumané lékárně musí expedient ujít, aby vydal 100 nejčastěji předepisovaných HVLP/PF a počet překročení limitů dosahu směrem vertikálním i horizontálním.
Klíčová slova: fyzická zátěž – lékárníci – laboranti – Česká republika


PHYSICAL STRESS in PHARMACIes

The paper analyzes the quality of dispensing department of six basic type pharmacies. Following parameters were evaluated: attraction zone, time necessary to dispense 100 the most frequently prescri bed mass-produced medicinal preparations and 100 parapharmaceutics, how many meters or kilometres must dispenser past to dispense 100 the most fre quently prescribed mass-produced medicinal pre parations or parapharmaceutics. The number of exceeded grasp limits vertically and horizontally was also investigated.
Key words: physical stress – pharmacists – pharmacist´s assistants – Czech Republic 


J. KOLÁŘ, J. POLÁČKOVÁ