Práca prináša stručnú a prehľadnú charakteristiku významných farmakodynamických ako aj farmakokinetických parametrov a klinického profilu vybraných liečiv, ktoré ovplyvňujú CNS, zonisamidu, rasagilínu a atomoxetínu, ktoré sú účinnými látkami liekov registrovaných v Slovenskej republike v roku 2005.
Zonisamid je antiepileptikum, derivát benzizoxazolu so sulfónamidovou skupinou, štrukturálne odlišný od ostatných antiepileptík. Je indikovaný na liečbu farmakoterapeuticky rezistentnej epilepsie, na liečbu sekundárne generalizovaných ako aj negeneralizovaných epileptických kŕčov dospelých.
Rasagilín mesilát je perorálne účinný selektívny, ireverzibilný inhibítor enzýmu monoaminoxidázy B, ktorý je indikovaný pre liečbu idiopatickej Parkinsonovej choroby, v monoterapii alebo kombinovanej terapii s levodopou.
Atomoxetín je prvou látkou s preukázanou účinnosťou v terapii hyperkinetického syndrómu, ktorý zvyšuje koncentráciu noradrenalínu a zároveň nevyvoláva vznik závislosti.
Lieky, predstavené v tomto článku, môžu prispieť k skvalitneniu terapie epilepsie, Parkinsonovej choroby alebo hyperkinetického syndrómu a predstavujú vhodnú alternatívu pre rezistentných alebo doposiaľ ťažko liečiteľných pacientov.
Kľúčové slová: zonisamid – rasagilín – atomoxetín – registrácia liekov


New possibilities in the therapy of the diseases of central nervous system in Slovak republic


This article is a short summary of important pharmacodynamic, pharmacokinetic parameters and clinical profile of chosen drugs, influencing the central nervous system; zonisamide, rasagiline and atomoxetin, and where registered in Slovak republic in the year 2005. 
Zonisamide is a benzisoxasole derivat, containing sulfonamide, chemically unrelated to other anti-epileptic agents. It is indicated as adjunctive therapy in the treatment of adult patients with partial seizures, with or without secondary generalisation.
Rasagilin mesilat is a peroral effective, selective, ireversibile monoamine oxidase – B inhibitor, it is indicated for the treatment of idiopathic Parkinson’s disease as monotherapy or as adjunct therapy in patients with end of dose fluctuations.
Atomoxetine is the first substance with proven effectivity in the therapy of hyperkinetic syndrome, which increase the concentration of noradrenalin and does not invoke dependency. 
Drugs, introduced in this article may increase the quality of therapy in epilepsy, Parkinson’s disease or hyperkinetic syndrom and are a good alternative for the resistent patients. 
Keywords: zonisamide – rasagiline – atomoxetine – drug registration


T. FOLTÁNOVÁ, M. KUŽELOVÁ