4/2007

Stanovili sme kritickú micelárnu koncentráciu homológov typu perhydroazepinyletylesterov alkoxysubstituovaných fenylkarbámových kyselín s počtom atómov uhlíka n = 3, 4, 5, 6 a 7 v alkoxysubsti tuente vo vodnom roztoku spektrofotometrickou metódou v ultrafialovej (UV) oblasti pri teplote t = 30 ?C a pH ? 4,5 ? 5,0. Na základe získaných experimentálnych výsledkov sme zistili kváziparabolickú závislosť ln(1/CMC) od dĺžky hydrofóbneho substituenta amfifilných zlúčenín. 
Kľúčové slová: lokálne anestetiká – perhydroazepinyletylestery 3-alkoxysubstituovaných fenylkarbá­mových kyselín – kritická micelárna koncentrácia (CMC)


STUDY OF LOCAL ANESTHETICS Part 174. STUDY OF THE MICELLIZATION OF PERHYDROAZEPINYLETHYL ESTHERS OF 3-ALKOXYSUBSTITUED PHENYLCARBAMIC ACID

We have determined the critical micellar con centration (CMC) of the homologous type perhydroazepinylethyl esters 3-alkoxysubstituents of phenylcarbamic acid (with n = 3, 4, 5, 6 and 7 is the number of carbons in alkyloxy substituent) in the medium water solution, employing spectrophotometry in the UV region of the spectrum at t = 30 oC and pH ? 4.5 – 5.0. The experiments showed the quasi-parabolic dependence of the ln(1/CMC) on the longer of the carbon in the alkoxy substituent chain.
Key words: local anesthetics – perhydroazepinyl ethyl esters 3-alkoxysubstituented of phenylcarba - mic acid – critical micellar concentration (CMC).


J. ČIŽMÁRIK, F. ANDRIAMAINTY, I. MALÍK, E. SEDLÁROVÁ 

Personálie
Vivat magister noster – doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc., 85-ročný 

Prehľady a experimentálne práce
J. Čižmárik, T. Rojkovičová, J. Lehotay: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 173. Použitie on-line spojenia nechirálno-chirálneho chromatografického systému na štúdium kinetiky rozkladu derivátov kyseliny fenylkarbámovej v králičom krvnom sére 
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 174.. štúdium micelizácie perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej 
M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík Časť 175. Vplyv enhanceru na stabilitu hydrogélov s látkou XIX M – potenciálnym liečivom zo skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej 
E. Sedlárová, I. Malík, F. Andriamainty, S. Kečkéšová, J. Csöllei: Štúdium lipofility derivátov kyseliny fenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou substituovaným N-fenylpiperazínom 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Kontrola kvality liečiv a jej zabezpečovanie – 1. časť 

Nové knihy 

Contents
Personalities

Vivat magister noster – doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc., 85-anniversary 

Reviews and articles
J. Čižmárik, T. Rojkovičová, J. Lehotay: Study of local anaesthetics. Part 173. Using on line achiral-chiral chromatographic system for the kinetic study of phenylcarbamic acid derivates in rabbit blood serum 
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Study of local anesthetics. Part 174. Study of the micellization of perhydroazepinylethyl esthers of 3-alkoxysubstitued phenylcarbamic acid 
M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Study of local anaesthetics. Part 175. Influence of enhancer on stability of hydrogels with substance XIX M – potential drug from the group of derivatives of phenylcarbamic acid 
E. Sedlárová, I. Malík, F. Andriamainty, S. Kečkéšová, J. Csöllei: Study of lipofilicity of phenylcarbamic acid derivatives with substituted N-phenylpiperazine moiety 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Quality control of drugs and its assurance – 1st part

 

 

V predloženej práci je prezentované štúdium lipofility derivátov kyseliny fenylkarbámovej, 1-(3-tri­fluórmetylfenyl)-4-[3-(2-, 3- a 4-alkoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazíniumchloridov s jed­ným až štyrmi atómami uhlíka v alkoxyskupine na aromatickom jadre. Pre študované látky bol stanovený rozdeľovací koeficient (log Pexp) v systéme olej (oktán-1-ol, cyklohexán ako aj heptán)/voda (tlmivý fosforečnanový roztok s pH = 7,0). Na výpočet log P pre prostredie oktán-1-ol/voda boli použité aj výpočtové programy založené na princípe neurónových sietí (ALOGPs 2.1, IA LogP), atóm-aditívnych a fragmentových príspevkov (XLOGP 2.0, CLOGP 4.0, miLogP 2.2, KowWin). Stanovené a vypočítané údaje boli následne štatisticky vyhodnotené; XLOGP 2.0 metóda bola charakterizovaná ako najvhodnejšia pre predikciu hodnôt log P v systéme oktán-1-ol/voda. 
Klúčové slová: substituovaný N-fenylpiperazín – lipofilita – fenylkarbamáty – neurónové siete – fragmentové metódy


Study of lipoPHilicity of phenylcarbamic acid derivatives with substituted N-phenylpiperazine moiety


The paper presents the lipophilicity study of some phenylcarbamic acid derivatives, the compounds of 
1-(3-threefluoromethylphenyl)-4-[3-(2-, 3- and 4-alkoxy phenylcarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl]piperazinium chlorides with one to four carbon atoms in side chain. The partition coefficient in the lipophilic medium (octan-1-ol, cyclohexane, heptane)/water (phosphate buffer medium with pH = 7,0) was estimated. The computationally calculated log P data were obtained by associative neural networks (ALOGPs 2.1, IA LogP), atom-additive and fragmental methods (XLOGP 2.0, CLOGP 4.0, miLogP 2.2, KowWin). The experimentally and computationally obtained entries there were statistically evaluated, the XLOGP 2.0 method was scored as most convenient for log P prediction in the octan-1-ol / water system.
Key words: Substituted N-phenylpiperazine moiety – lipophilicity – phenylcarbamates – neural networks – fragmental methods


E. Sedlárová, I. Malík, F. Andriamainty, S. Kečkéšová, J. Csöllei

Základné farmaceutické dielo normatívneho charakteru – Slovenský liekopis, 1. vydanie – definuje požiadavky na kvalitu liečiv a liekov a uvádza postupy na ich komplexné hodnotenie. Neoddeliteľnou súčasťou komplexného hodnotenia substancií liečiv je aj hodnotenie a kontrola ich čistoty. Skúšky na čistotu liečiv uvádza Slovenský liekopis, 1. vydanie vo svojej všeobecnej časti v kapitole 2.4. Limitné skúšky pre anorganické nečistoty (unifikované pracovné postupy celkovo pre 28 nečistôt) a v každom liekopisnom článku v odseku Skúšky na čistotu. Príspevok poukazuje na význam skúšok na čistotu liečiv, vysvetľuje najdôležitejšie základné pojmy, ktoré súvisia s nečistotami v liečivách. Uvádza stručný prehľad aplikácie jednotlivých analytických metód pri skúškach na čistotu liečiv, charakter skúšok na čistotu, spôsob ich vykonania a vyhodnotenia a poukazuje na ich pôvod. 
Kľúčové slová: Slovenský liekopis 1 – limitné skúšky pre anorganické nečistoty – skúšky na čistotu liečiv – charakter skúšok na čistotu a ich hodnotenie – pôvod nečistôt v liečivách – základné pojmy – kontrolné predpisy


QUALITY CONTROL OF DRUGS AND ITS ASSURANCE – 1st part

The basic pharmaceutical publication of directive character – the Slovak Pharmacopoeia, 1st Ed. defines the requirements on the quality of drugs and it submits the procedures for their complex evaluation. The integral part of the complex evaluation of the pure form of drugs is also the evaluation and control of their purity. The tests on purity of drugs are presented in The Slovak Pharmacopoeia, 1st Ed. in General part in the chapter 2.4. The Limit tests for inorganic impurities (unified techniques for total 28 impurities) and in each pharmacopoeias monograph in the part Test on purity. The paper point out the significance of the tests on purity of drugs and it explains the most important basic terms related to impurities in drugs. The paper also briefly surveys the application of analytical methods in the tests on purity of drugs, the character of these tests, the methods to perform and to evaluate them and it mentions their origin as well.
Key words: Slovak Pharmacopoeia 1st Ed. – limit tests for inorganic impurities – tests on purity of drugs – character of tests on purity and their evaluation – origin of drug impurities – basic terms – control rule


Ž. BEZÁKOVÁ, M. STANKOVIČOVÁ

Cieľom práce bolo štúdium vplyvu enhanceru PharmasolveTM na stabilitu hydrogélov s obsahom látky XIX M, ktorá patrí do skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej. Z hľadiska stability sa hodnotili tokové vlastnosti a hodnoty pH hydrogélov, ako aj farmaceutická dostupnosť látky XIX M po 2, 7 a 14 dňoch po príprave hydrogélov. Na prípravu hydrogélov sa použil Vivastar® P 3500 (sodná soľ karboxymetylškrobu) v 4,5% koncentrácii. Zhodnotením tokových kriviek sa zistilo, že hydrogély bez a s prísadou enhanceru sú vhodné na dermálnu aplikáciu, nakoľko všetky sledované hydrogély predstavujú nenewtonské sústavy s časovo závislým tokom a majú tixotropné vlastnosti. Porovnaním výsledkov liberácie látky XIX M z hydrogélov bez a s prísadou PharmasolveTM sa zistilo, že v práci hodnotený enhancer má pozitívny vplyv na farmaceutickú dostupnosť potenciálneho lokálneho anestetika. 
Kľúčové slová: látka XIX M – enhancer – hydrogély – tokové vlastnosti – farmaceutická dostupnosť – pH


Study of local anaesthetics. Part 175. Influence of enhancer on stability of hydrogels with substance XIX M – potential drug from the group of derivatives of phenylcarbamic acid


The contribution is aimed at the study of influences of enhancer PharmasolveTM on the stability of 4.5% (w/w) hydrogels of Vivastar® P 3500 with the substance XIX M. The substance is a potential drug and belongs to the derivatives of phenylcarbamic acid. From the standpoint of the stability there were investigated three parameters – namely rheological properties, pH values and pharmaceutical availability. Evaluations were done on 2nd, 7th and 14th days after the preparation of the hydrogels. Obtained results imply that the investigated hydrogels without and with enhancer are tixotropic and they are suitable dosage forms for substance XIX M for using in topical applications. The presence of the enhancer increased the percentage of the liberated substance XIX M, and the gels containing the enhancer were stable during their storing. 
Key words: substance XIX M – enhancer – hydrogels – rheological properties – pharmaceutical availability – pH


M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik

Partneri