Stanovili sme kritickú micelárnu koncentráciu homológov typu perhydroazepinyletylesterov alkoxysubstituovaných fenylkarbámových kyselín s počtom atómov uhlíka n = 3, 4, 5, 6 a 7 v alkoxysubsti tuente vo vodnom roztoku spektrofotometrickou metódou v ultrafialovej (UV) oblasti pri teplote t = 30 ?C a pH ? 4,5 ? 5,0. Na základe získaných experimentálnych výsledkov sme zistili kváziparabolickú závislosť ln(1/CMC) od dĺžky hydrofóbneho substituenta amfifilných zlúčenín. 
Kľúčové slová: lokálne anestetiká – perhydroazepinyletylestery 3-alkoxysubstituovaných fenylkarbá­mových kyselín – kritická micelárna koncentrácia (CMC)


STUDY OF LOCAL ANESTHETICS Part 174. STUDY OF THE MICELLIZATION OF PERHYDROAZEPINYLETHYL ESTHERS OF 3-ALKOXYSUBSTITUED PHENYLCARBAMIC ACID

We have determined the critical micellar con centration (CMC) of the homologous type perhydroazepinylethyl esters 3-alkoxysubstituents of phenylcarbamic acid (with n = 3, 4, 5, 6 and 7 is the number of carbons in alkyloxy substituent) in the medium water solution, employing spectrophotometry in the UV region of the spectrum at t = 30 oC and pH ? 4.5 – 5.0. The experiments showed the quasi-parabolic dependence of the ln(1/CMC) on the longer of the carbon in the alkoxy substituent chain.
Key words: local anesthetics – perhydroazepinyl ethyl esters 3-alkoxysubstituented of phenylcarba - mic acid – critical micellar concentration (CMC).


J. ČIŽMÁRIK, F. ANDRIAMAINTY, I. MALÍK, E. SEDLÁROVÁ