Personálie
Vivat magister noster – doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc., 85-ročný 

Prehľady a experimentálne práce
J. Čižmárik, T. Rojkovičová, J. Lehotay: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 173. Použitie on-line spojenia nechirálno-chirálneho chromatografického systému na štúdium kinetiky rozkladu derivátov kyseliny fenylkarbámovej v králičom krvnom sére 
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 174.. štúdium micelizácie perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej 
M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík Časť 175. Vplyv enhanceru na stabilitu hydrogélov s látkou XIX M – potenciálnym liečivom zo skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej 
E. Sedlárová, I. Malík, F. Andriamainty, S. Kečkéšová, J. Csöllei: Štúdium lipofility derivátov kyseliny fenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou substituovaným N-fenylpiperazínom 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Kontrola kvality liečiv a jej zabezpečovanie – 1. časť 

Nové knihy 

Contents
Personalities

Vivat magister noster – doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc., 85-anniversary 

Reviews and articles
J. Čižmárik, T. Rojkovičová, J. Lehotay: Study of local anaesthetics. Part 173. Using on line achiral-chiral chromatographic system for the kinetic study of phenylcarbamic acid derivates in rabbit blood serum 
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Study of local anesthetics. Part 174. Study of the micellization of perhydroazepinylethyl esthers of 3-alkoxysubstitued phenylcarbamic acid 
M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Study of local anaesthetics. Part 175. Influence of enhancer on stability of hydrogels with substance XIX M – potential drug from the group of derivatives of phenylcarbamic acid 
E. Sedlárová, I. Malík, F. Andriamainty, S. Kečkéšová, J. Csöllei: Study of lipofilicity of phenylcarbamic acid derivatives with substituted N-phenylpiperazine moiety 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Quality control of drugs and its assurance – 1st part

 

 


Partneri