Cieľom práce bolo štúdium vplyvu enhanceru PharmasolveTM na stabilitu hydrogélov s obsahom látky XIX M, ktorá patrí do skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej. Z hľadiska stability sa hodnotili tokové vlastnosti a hodnoty pH hydrogélov, ako aj farmaceutická dostupnosť látky XIX M po 2, 7 a 14 dňoch po príprave hydrogélov. Na prípravu hydrogélov sa použil Vivastar® P 3500 (sodná soľ karboxymetylškrobu) v 4,5% koncentrácii. Zhodnotením tokových kriviek sa zistilo, že hydrogély bez a s prísadou enhanceru sú vhodné na dermálnu aplikáciu, nakoľko všetky sledované hydrogély predstavujú nenewtonské sústavy s časovo závislým tokom a majú tixotropné vlastnosti. Porovnaním výsledkov liberácie látky XIX M z hydrogélov bez a s prísadou PharmasolveTM sa zistilo, že v práci hodnotený enhancer má pozitívny vplyv na farmaceutickú dostupnosť potenciálneho lokálneho anestetika. 
Kľúčové slová: látka XIX M – enhancer – hydrogély – tokové vlastnosti – farmaceutická dostupnosť – pH


Study of local anaesthetics. Part 175. Influence of enhancer on stability of hydrogels with substance XIX M – potential drug from the group of derivatives of phenylcarbamic acid


The contribution is aimed at the study of influences of enhancer PharmasolveTM on the stability of 4.5% (w/w) hydrogels of Vivastar® P 3500 with the substance XIX M. The substance is a potential drug and belongs to the derivatives of phenylcarbamic acid. From the standpoint of the stability there were investigated three parameters – namely rheological properties, pH values and pharmaceutical availability. Evaluations were done on 2nd, 7th and 14th days after the preparation of the hydrogels. Obtained results imply that the investigated hydrogels without and with enhancer are tixotropic and they are suitable dosage forms for substance XIX M for using in topical applications. The presence of the enhancer increased the percentage of the liberated substance XIX M, and the gels containing the enhancer were stable during their storing. 
Key words: substance XIX M – enhancer – hydrogels – rheological properties – pharmaceutical availability – pH


M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik


Partneri