Základné farmaceutické dielo normatívneho charakteru – Slovenský liekopis, 1. vydanie – definuje požiadavky na kvalitu liečiv a liekov a uvádza postupy na ich komplexné hodnotenie. Neoddeliteľnou súčasťou komplexného hodnotenia substancií liečiv je aj hodnotenie a kontrola ich čistoty. Skúšky na čistotu liečiv uvádza Slovenský liekopis, 1. vydanie vo svojej všeobecnej časti v kapitole 2.4. Limitné skúšky pre anorganické nečistoty (unifikované pracovné postupy celkovo pre 28 nečistôt) a v každom liekopisnom článku v odseku Skúšky na čistotu. Príspevok poukazuje na význam skúšok na čistotu liečiv, vysvetľuje najdôležitejšie základné pojmy, ktoré súvisia s nečistotami v liečivách. Uvádza stručný prehľad aplikácie jednotlivých analytických metód pri skúškach na čistotu liečiv, charakter skúšok na čistotu, spôsob ich vykonania a vyhodnotenia a poukazuje na ich pôvod. 
Kľúčové slová: Slovenský liekopis 1 – limitné skúšky pre anorganické nečistoty – skúšky na čistotu liečiv – charakter skúšok na čistotu a ich hodnotenie – pôvod nečistôt v liečivách – základné pojmy – kontrolné predpisy


QUALITY CONTROL OF DRUGS AND ITS ASSURANCE – 1st part

The basic pharmaceutical publication of directive character – the Slovak Pharmacopoeia, 1st Ed. defines the requirements on the quality of drugs and it submits the procedures for their complex evaluation. The integral part of the complex evaluation of the pure form of drugs is also the evaluation and control of their purity. The tests on purity of drugs are presented in The Slovak Pharmacopoeia, 1st Ed. in General part in the chapter 2.4. The Limit tests for inorganic impurities (unified techniques for total 28 impurities) and in each pharmacopoeias monograph in the part Test on purity. The paper point out the significance of the tests on purity of drugs and it explains the most important basic terms related to impurities in drugs. The paper also briefly surveys the application of analytical methods in the tests on purity of drugs, the character of these tests, the methods to perform and to evaluate them and it mentions their origin as well.
Key words: Slovak Pharmacopoeia 1st Ed. – limit tests for inorganic impurities – tests on purity of drugs – character of tests on purity and their evaluation – origin of drug impurities – basic terms – control rule


Ž. BEZÁKOVÁ, M. STANKOVIČOVÁ


Partneri