4/2007

Nechirálno-chirálny spojený HPLC systém sa použil na kinetické štúdium enantiomérov 1-metyl-2-piperidinoetylesterov 2-, 3- a 4-alkoxyfenylkarbámovej kyseliny v králičom krvnom sére. Metóda pozostávala z troch krokov: a) off-line predseparačná úprava vzoriek králičieho krvného séra a zároveň predkoncentrácia analytu, b) analytická separácia racemátu analytu od prípadných zložiek matrice na nechirálnej kolóne, c) elúcia racemátu analytu z nechirálnej chromatografickej kolóny do chirálnej a následná separácia enantiomérov. Na základe získaných časových závislostí degradácie analytov od času inkubácie sa dospelo k záverom, že jednotlivé R(-) a S(+) enantiomérne formy študovaných analytov sa rozkladajú podobne.
Kľúčové slová: lokálne anestetiká – HPLC-kinetika rozkladu – makrocyklické antibiotiká


Study of local anaesthetics part 173. using on line achiral-chiral chromatographic system for the kinetic study of phenylcarbamic acid derivates in rabbit blood serum


An on-line coupled HPLC system is described for the kinetic study of the enantiomers of 1-methyl-2-piperidinoetylesters of 2-, 3- and 4- alkoxy phenyl carbamic acid in rabbit blood serum. The method involves three steps: (i) off-line pre-concentration and clean-up step, (ii) analytical separation of the racemate on a reversed-phase stationary phase, and (iii) sepa ration of the enantiomers on a teicoplanin aglycone chiral stationary phase (CHIROBIOTIC TAG). The in-vitro degradation studies of enantiomers have demonstrated the difference in concentration of the enantiomers after the treatment and from the statistical point of view it was found that rate constants of R (-) and S (+) forms of enantiomers are not significant different. 


J. ČIŽMÁRIK, T. ROJKOVIČOVÁ, J. LEHOTAY 
Partneri