5/2007

 

Prehľady a experimentálne práce
J. Kolář, J. Poláčková: Fyzická zátěž práce v lékárně II.
M. Uher, J. Čižmárik, D. Hudecová, J. Brtko: 100 rokov od objavenia kyseliny kojovej 

Súhrny prednášok a posterov
XVI. sympózium klinickej farmácie – Bezpečnosť liečby

Content

Reviews and articles

J. Kolář, J. Poláčková: Physical stress of pharmacies II 
M. Uher, J. Čižmárik, D. Hudecová, J. Brtko: 100 years since the discovery of Kojic a

 

 

V roku 1907 japonský mikrobiológ K. Saito po koji procese izoloval látku, ktorú pomenoval ako kojic acid – kyselinu kojovú.
V práci popisujeme históriu kyseliny kojovej, ako jedného z prvých sekundárnych metabolitov produkovaného mikroskopickými vláknitými hubami do prostredia, zaujímavú ako látku s bieliacim účin­kom na pokožku a využívanú najmä v dermatológii.
Kľúčové slová: kyselina kojová – história – vlastnosti – účinky.


100 years since the discovery of Kojic acid

Japanese microbiologist K. Saito isolated a substance during the Koji process, which he named as Kojic acid in 1907.
In this work we describe the kojic acid history. This acid is one of the first secondary metabolites produced by filamentous fungi into enviroment, which has interesting skin whitening effects used in dermatology.
Key words: kojic acid – history – properties activities.


M. UHER, J. ČIŽMÁRIK, D. HUDECOVÁ, J. BRTKO

Práce přináší analýzu kvality expedičního prostředí šesti lékáren základního typu. Hodnocenými 
parametry byly rozměry expediční táry, měření fyzické náročnosti práce lékárníka a laboranta a zhod­nocení snímku pracovního dne.
Klíčová slova: fyzická zátěž – lékárníci – laboranti -- Česká republika


PHYSICAL STRESS OF PHARMACIeS II

The paper analyzes the quality of dispensing area of six basic type pharmacies. Following parameters were evaluated: the parameters and extent of dispensing area, physical effort of pharmacist and pharmaceutical assistants, evaluation of working picture of a working day.
Key words: physical stress – pharmacies – pharmacist´s assistants – Czech Republic


J. KOLÁŘ, J. POLÁČKOVÁ

Partneri