Prehľady a experimentálne práce
J. Kolář, J. Poláčková: Fyzická zátěž práce v lékárně II.
M. Uher, J. Čižmárik, D. Hudecová, J. Brtko: 100 rokov od objavenia kyseliny kojovej 

Súhrny prednášok a posterov
XVI. sympózium klinickej farmácie – Bezpečnosť liečby

Content

Reviews and articles

J. Kolář, J. Poláčková: Physical stress of pharmacies II 
M. Uher, J. Čižmárik, D. Hudecová, J. Brtko: 100 years since the discovery of Kojic a