6-7/2007

 

Personálie
Prof. RNDr. Luděk BENEŠ, DrSc., sedemdesiatnikom 

Prehady a experimentálne práce
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 176. Štúdium micelizácie a termodynamických parametrov heptakaíniumchloridu vo vodnom a alkoholickom prostredí 
I. Malík, E. Sedlárová, F. Andriamainty, J. Čižmárik, S. Kekéšová, J. Csöllei: Teoretické štúdium fyzikálno-chemických vlastností derivátov kyseliny 2-, 3-, 4-alkoxyfenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou substituovaným N-fenylpiperazínom 
J. Čižmárik, K. Waisser, R. Doležal, J. Kaustová: Potenciálne antituberkulotiká zo skupiny dihydrochloridov 2-(4-alkyl-piperazin-1-yl)-etyl esterov kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej 
M. Lachová, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Extrakcia teanínu z ínskeho zeleného čaju pomocou polyméru s molekulovými odtlačkami ako sorbentu pre SPE 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Kontrola kvality liečiv a jej zabezpečovanie – 2. časť 
K. Gardavská, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 177. Vplyv pomocných látok na fyzikálno-chemické vlastnosti a uvoľňovanie potenciálneho lokálneho anestetika XXIII Z zo základov topických polotuhých liekov 

Súhrny prednášok
XXII. sympózium Syntéza a analýza lieiv a látok ovplyvujúcich životné prostredie 

Nové knihy

SUMMARY

Personalities

Prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc. – the 70th anniversary 

Reviews and articles
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Study of local anesthetics. Part 176. Study of the micellization and thermodynamic parameters of heptacainium chloride in aqueous and alcoholic solutions 
I. Malík, E. Sedlárová, F. Andriamainty, J. Čižmárik, S. Kekéšová, J. Csöllei: The theoretical study of physicochemical properties of 2-, 3-, 4-alkoxyphenylcarbamic acid derivatives with substituted n-phenylpiperazine moiety as basic fragment of the molecule
J. Čižmárik, K. Waisser, R. Doležal, J. Kaustová: Potential antituberculotics from a group of dihydrochlorides of 2-(4-alkylpiperazin-1-yl) ethyl esters of 2-heptyloxyphenylcarbamic acid 
M. Lachová, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Isolation of theanine from china green tea by using a molecularly imprinted polymer as a spe sorbent 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Quality control of drugs and its assurance – 2nd part 
K. Gardavská, J. Čižmárik: Study of local anaesthetics. Part 177. Influence of auxiliary substances on physicochemical properties and release of the potential local anaesthetic xxiii z from topic formulations 

New books

 

 

 

V práci sa študuje vplyv pomocných látok na fyzikálno-chemické vlastnosti a uvoľňovanie derivátu kyseliny fenylkarbámovej zo základov topických polotuhých liekov. Zo základov sa vybral 2% hydroxyetylceluló zový hydrogél, z ktorého sa potenciálne liečivo uvoľňovalo v najväčšom množstve. Predmetom skúmania bolo potenciálne liečivo s lokálne anestetickým účinkom, chemicky N-[2-(3-oktyloxyfenylkarbamoyloxy)-etyl]-pyrolidíniumchlorid, (pracovné označenie látka XXIII Z). Na štúdium sa vybrali pomocné látky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou hydrogélov, t. j humektanty a konzervanty. Vhodnosť pomocných látok sa posudzovala na základe schopnosti hydrogélov uvoľňovať látku XXIII Z. Z výsledkov vyplýva, že uvoľňovanie ovplyvňuje prísada pomocnej látky a aj jej použitá koncentrácia. V porovnaní s gélom bez prísady, propylénglykol uvoľňovanie zvyšoval. Konzervačné látky uvoľňovanie znižovali, okrem kombi nácie 5% propylénglykolu + benzododecinium bromatum. Parabény spôsobili inkompatibilitu, ktorá sa prejavila okrem menšieho uvoľneného množstva látky XXIII Z aj zákalom hydrogélu. Prísada 10% močoviny v kombinácii s propylénglykolom uvoľňovanie zvýšila. Výsledky potvrdili vplyv pomocných látok a nevyhnutnosť individuálneho prístupu pri ich výbere.
Kľúčové slová: derivát kyseliny fenylkarbámovej – in vitro liberácia – topické polotuhé lieky


STUDY OF LOCAL ANAESTHETICS. PART 177. INFLUENCE OF AUXILIARY SUBSTANCES ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND RELEASE OF THE POTENTIAL LOCAL ANAESTHETIC XXIII Z FROM TOPIC FORMULATIONS


In this work was studied the influence of auxiliary substances on the physicochemical properties and liberation derivatives phenylcarbamic acid from topic formulations. From topic bases, 2% hydroxy­ethylcellulose hydrogel was selected as the most suitable base, because the highest liberation of potential drug was observed. The subject investigation was potential drug with local anaesthetic effect, chemically N-[2-(3-octyloxyphenylcarbamoyloxy)-etyl]-pyrro lidí nium chlorid, (compound XXIII Z). Since hydrogels inevitably contain humectants and preservatives, we studied effect of these auxiliaries on liberation. The auxiliaries were evaluated for their ability to liberation the substance XXIII Z from hydrogels. The result show, that release influence additive auxiliary substance and also its concentration. In comparison with gel without additives, propylene glycol increased the liberation. Preservative compounds decreased the liberation, excepted combination 5% propylene glycol and benzododecinium bromatum. Compounds m- and p-hydroxybenzoate induce incompatibilities, which inself manifest small liberated amount substances 
XXIII Z and turbidity of hydrogel. Additive 10% urea with combination of propylene glycol increse the liberation. The confirm influence auxiliary substance and need subjective approach to their preference.
Key words: derivative of phenylcarbamic acid – in vitro liberation – topic formulations


K. GARDAVSKÁ, J. ČIŽMÁRIK

Boli pripravené a testovali sa tri rôzne polyméry s molekulovými odtlačkami (MIP) pripravené v prítomnosti L-teanínu ako templátu. Ku každému MIP boli pripravené aj kontrolné polyméry bez molekulových odtlačkov (NIP) syntetizované bez prítomnosti L-teanínu v polymerizačnej zmesi. Najlepšie výsledky sa dosiahli pri polymére pripravenom z Nylonu 6. Špecifická kapacita MIP z Nylonu 6 pre L-teanín vo vode je 2,6 ?g/1 g MIP. Kapacita štruktúrne podobných látok je veľmi podobná kapacite L-teanínu. Polymér z Nylonu 6 sa použil ako sorbent v SPE (MISPE) na extrakciu teanínu z extraktu čínskeho zeleného čaju. Pomocou MISPE sa získal prečistený extrakt, výťažok extrakcie bol 87,8 % ± 5,5 %.
Kľúčové slová: polymér s molekulovými odtlačkami – extrakcia na tuhej fáze – HPLC – teanín


ISOLATION OF THEANINE FROM CHINA GREEN TEA BY USING A MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A SPE SORBENT


Three different molecularly imprinted polymers (MIP) with L-theanine as a template were prepared and tested. Non-imprinted polymers (NIP) synthesized in the absence of the template in polymerization mixture were prepared for each MIP. The best results were obtained for MIP prepared from Nylon 6 as a functional monomer. The specific binding capacity for MIP for L-theanine in water was 2,6 ?g/1 g of MIP. The capacities of structurally related compounds were similar to that of L-theanine. MIP prepared from Nylon 6 was used as a sorbent for SPE (MISPE) to isolate theanine from china green tea extract. The purged extract was obtained, the recovery of MISPE was 87,8 % ± 5,5 %.
Key words: molecularly imprinted polymer – solid-phase extraction – HPLC – theanine


M. LACHOVÁ, J. LEHOTAY, I. SKAČÁNI, J. ČIŽMÁRIK

Skúšky na čistotu liečiv sú neoddeliteľnou súčasťou komplexného hodnotenia liečiv a liekov. Slovenský liekopis vo svojom 1. vydaní vo všeobecnej časti v kapitole 2.4. Limitné skúšky pre anorganické nečistoty uvádza unifikované pracovné postupy celkovo pre 28 nečistôt. V liekopisnom článku v odseku Skúšky na čistotu sú následne uvedené pracovné postupy, limity nečistôt a spôsob ich vyhodnotenia pre konkrétne liečivo. V 2. časti nášho príspevku sa zaoberáme princípmi skúšok na čistotu zo skupiny alkálií (draslík, sodík), kovov alkalických zemín a ich solí (vápnik, horčík, horčík a kovy alkalických zemín, bárium) a kovov a ich solí (arzén, ťažké kovy, železo, hliník, meď, zinok, striebro, ortuť, chróm, mangán, selén, platina, kadmium, paládium) a ich vyhodnotenie, poukazujeme na pôvod a nepriaznivý vplyv nečistôt na liečivo.
Kľúčové slová: Slovenský liekopis 1 – limitné skúšky pre anorganické nečistoty – skúšky na čistotu liečiv – princíp skúšok na čistotu a ich hodnotenie 


QUALITY CONTROL OF DRUGS AND ITS ASSURANCE – 2nd part

The tests for impurities in drugs are an integral part of complex evaluation of drugs. The Slovak Pharmacopeia, 1st Ed., in its General Part in the chapter 2.4. The limit tests for inorganic impurities, presents unified techniques for evaluation of total 28 impurities. In an article of the Slovak Pharmacopeia in the section for Tests for impurities the working procedures, limits for impurities and methods of their evaluation are presented for every individual drug. The 2nd part of the article deals with the principles of the tests on impurities from the group of alkali (potassium, sodium), metals of alkaline soils and their salts (calcium, magnesium, magnesium and metals of alkaline soils), and metals and their salts (arsenic, heavy metals, iron, aluminium, copper, zinc, silver, mercury, chromium, manganese, selenium, platinum, cadmium, palladium). Further the article deals with the evalution of impurities, with their origin and with the negative impact of impurities on drugs.
Key words: Slovak Pharmacopeia 1st Ed. – limit tests for inorganic impurities – test on purity of drugs – principles of tests on purity and their evaluation


Ž. BEZÁKOVÁ, M. STANKOVIČOVÁ

V práci je opísaná antimykobakteriálna aktivita 2-(4-alkylpiperazin-1-yl)-etyl esterov 2-heptyloxyfenylkarbá movej. Séria týchto látok bola hodnotená in vitro vzhľadom na Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium a klinicky izolovaný kmeň Mycobacterium kansasii 6 509/96. Testy ukázali, že prakticky všetky študované látky majú antituberkulotickú aktivitu. Výraznú aktivitu má dihydrochlorid 2-(4-butylpiperazin-1-yl)-etyl ester kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej a 2-(4-hexylpiperazin-1-yl)-etyl ester kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej, ktoré pri hodnotení in vitro vzhľadom na kmene Mycobacterium tuberculosis sú len štvornásobne menej aktívne ako štandard izoniazid. Na základe dosiahnutých výsledkov možno študované látky považovať za potenciálne antituberkulotiká.
Kľúčové slová: alkylpiperazinyletyl estery 2-heptyloxyfenylkarbámovej kyseliny – antituberkulotická aktivita – potenciálne antituberkulotiká.


Potential antituberculotics from a group of dihydrochlorides of 2-(4-alkylpiperazin-1-yl) ethyl esters of 2-heptyloxyphenylcarbamic acid


There was the antimicrobial activity of 2-(4-alkyl piperazin-1-yl)-ethyl esters of 2-heptyloxy phenyl­carbamic acid studied and described in this work. The series of these substances was evaluated in vitro 
against Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii and Mycobacterium avium and against clinically isolated strains of Mycobacterium kansasii 
6 509/96. Tests have shown, that practically all the studied substances have antituberculotic activity. The outstanding activity was shown by dihydrochloride of 2-(4-butylpiperazin-1-yl)-ethyl ester of 2-heptyl oxyphenylcarbamic acid and 2-(4-hexylpiperazin1-yl)-ethylesters of 2-heptyloxyphenylcarbamic acid. These substances are by the valuation in vitro against the strains of Mycobacterium tuberculosis only four times less active than the standard isoniazide.
According to the reachred results, substances can be considered as potential antituberculotics.
Keywords: alkylpiperazinylethylesters of 2-heptyl oxyphenylcarbamic acids, antituberculotic activity, potential antituberculotics.


J. ČIŽMÁRIK, K. WAISSER, R. DOLEŽAL, J. KAUSTOVÁ

Partneri