Personálie
Prof. RNDr. Luděk BENEŠ, DrSc., sedemdesiatnikom 

Prehady a experimentálne práce
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 176. Štúdium micelizácie a termodynamických parametrov heptakaíniumchloridu vo vodnom a alkoholickom prostredí 
I. Malík, E. Sedlárová, F. Andriamainty, J. Čižmárik, S. Kekéšová, J. Csöllei: Teoretické štúdium fyzikálno-chemických vlastností derivátov kyseliny 2-, 3-, 4-alkoxyfenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou substituovaným N-fenylpiperazínom 
J. Čižmárik, K. Waisser, R. Doležal, J. Kaustová: Potenciálne antituberkulotiká zo skupiny dihydrochloridov 2-(4-alkyl-piperazin-1-yl)-etyl esterov kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej 
M. Lachová, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Extrakcia teanínu z ínskeho zeleného čaju pomocou polyméru s molekulovými odtlačkami ako sorbentu pre SPE 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Kontrola kvality liečiv a jej zabezpečovanie – 2. časť 
K. Gardavská, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 177. Vplyv pomocných látok na fyzikálno-chemické vlastnosti a uvoľňovanie potenciálneho lokálneho anestetika XXIII Z zo základov topických polotuhých liekov 

Súhrny prednášok
XXII. sympózium Syntéza a analýza lieiv a látok ovplyvujúcich životné prostredie 

Nové knihy

SUMMARY

Personalities

Prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc. – the 70th anniversary 

Reviews and articles
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Study of local anesthetics. Part 176. Study of the micellization and thermodynamic parameters of heptacainium chloride in aqueous and alcoholic solutions 
I. Malík, E. Sedlárová, F. Andriamainty, J. Čižmárik, S. Kekéšová, J. Csöllei: The theoretical study of physicochemical properties of 2-, 3-, 4-alkoxyphenylcarbamic acid derivatives with substituted n-phenylpiperazine moiety as basic fragment of the molecule
J. Čižmárik, K. Waisser, R. Doležal, J. Kaustová: Potential antituberculotics from a group of dihydrochlorides of 2-(4-alkylpiperazin-1-yl) ethyl esters of 2-heptyloxyphenylcarbamic acid 
M. Lachová, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Isolation of theanine from china green tea by using a molecularly imprinted polymer as a spe sorbent 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Quality control of drugs and its assurance – 2nd part 
K. Gardavská, J. Čižmárik: Study of local anaesthetics. Part 177. Influence of auxiliary substances on physicochemical properties and release of the potential local anaesthetic xxiii z from topic formulations 

New books

 

 

 


Partneri