V práci je opísaná antimykobakteriálna aktivita 2-(4-alkylpiperazin-1-yl)-etyl esterov 2-heptyloxyfenylkarbá movej. Séria týchto látok bola hodnotená in vitro vzhľadom na Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium a klinicky izolovaný kmeň Mycobacterium kansasii 6 509/96. Testy ukázali, že prakticky všetky študované látky majú antituberkulotickú aktivitu. Výraznú aktivitu má dihydrochlorid 2-(4-butylpiperazin-1-yl)-etyl ester kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej a 2-(4-hexylpiperazin-1-yl)-etyl ester kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej, ktoré pri hodnotení in vitro vzhľadom na kmene Mycobacterium tuberculosis sú len štvornásobne menej aktívne ako štandard izoniazid. Na základe dosiahnutých výsledkov možno študované látky považovať za potenciálne antituberkulotiká.
Kľúčové slová: alkylpiperazinyletyl estery 2-heptyloxyfenylkarbámovej kyseliny – antituberkulotická aktivita – potenciálne antituberkulotiká.


Potential antituberculotics from a group of dihydrochlorides of 2-(4-alkylpiperazin-1-yl) ethyl esters of 2-heptyloxyphenylcarbamic acid


There was the antimicrobial activity of 2-(4-alkyl piperazin-1-yl)-ethyl esters of 2-heptyloxy phenyl­carbamic acid studied and described in this work. The series of these substances was evaluated in vitro 
against Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii and Mycobacterium avium and against clinically isolated strains of Mycobacterium kansasii 
6 509/96. Tests have shown, that practically all the studied substances have antituberculotic activity. The outstanding activity was shown by dihydrochloride of 2-(4-butylpiperazin-1-yl)-ethyl ester of 2-heptyl oxyphenylcarbamic acid and 2-(4-hexylpiperazin1-yl)-ethylesters of 2-heptyloxyphenylcarbamic acid. These substances are by the valuation in vitro against the strains of Mycobacterium tuberculosis only four times less active than the standard isoniazide.
According to the reachred results, substances can be considered as potential antituberculotics.
Keywords: alkylpiperazinylethylesters of 2-heptyl oxyphenylcarbamic acids, antituberculotic activity, potential antituberculotics.


J. ČIŽMÁRIK, K. WAISSER, R. DOLEŽAL, J. KAUSTOVÁ


Partneri