Skúšky na čistotu liečiv sú neoddeliteľnou súčasťou komplexného hodnotenia liečiv a liekov. Slovenský liekopis vo svojom 1. vydaní vo všeobecnej časti v kapitole 2.4. Limitné skúšky pre anorganické nečistoty uvádza unifikované pracovné postupy celkovo pre 28 nečistôt. V liekopisnom článku v odseku Skúšky na čistotu sú následne uvedené pracovné postupy, limity nečistôt a spôsob ich vyhodnotenia pre konkrétne liečivo. V 2. časti nášho príspevku sa zaoberáme princípmi skúšok na čistotu zo skupiny alkálií (draslík, sodík), kovov alkalických zemín a ich solí (vápnik, horčík, horčík a kovy alkalických zemín, bárium) a kovov a ich solí (arzén, ťažké kovy, železo, hliník, meď, zinok, striebro, ortuť, chróm, mangán, selén, platina, kadmium, paládium) a ich vyhodnotenie, poukazujeme na pôvod a nepriaznivý vplyv nečistôt na liečivo.
Kľúčové slová: Slovenský liekopis 1 – limitné skúšky pre anorganické nečistoty – skúšky na čistotu liečiv – princíp skúšok na čistotu a ich hodnotenie 


QUALITY CONTROL OF DRUGS AND ITS ASSURANCE – 2nd part

The tests for impurities in drugs are an integral part of complex evaluation of drugs. The Slovak Pharmacopeia, 1st Ed., in its General Part in the chapter 2.4. The limit tests for inorganic impurities, presents unified techniques for evaluation of total 28 impurities. In an article of the Slovak Pharmacopeia in the section for Tests for impurities the working procedures, limits for impurities and methods of their evaluation are presented for every individual drug. The 2nd part of the article deals with the principles of the tests on impurities from the group of alkali (potassium, sodium), metals of alkaline soils and their salts (calcium, magnesium, magnesium and metals of alkaline soils), and metals and their salts (arsenic, heavy metals, iron, aluminium, copper, zinc, silver, mercury, chromium, manganese, selenium, platinum, cadmium, palladium). Further the article deals with the evalution of impurities, with their origin and with the negative impact of impurities on drugs.
Key words: Slovak Pharmacopeia 1st Ed. – limit tests for inorganic impurities – test on purity of drugs – principles of tests on purity and their evaluation


Ž. BEZÁKOVÁ, M. STANKOVIČOVÁ


Partneri