8/2007

 

Prehľady a experimentálne práce
M. Stankovská, L. Šoltés: Reumatoidná artritída a použtie antioxidantov 
Ľ. Lehocká, M. Špringerová, M. Fulmeková: Dispenzačná činnosť lekárne – problematika realizovaných a nerealizovaných požiadaviek pacientov 

Súhrny prednášok a posterov
33. technologické dni 

Summary
Reviews and articles
M. Stankovská, L. Šoltés: Rheumatoid arthritis and use of antioxidants 
Ľ. Lehocká, M. Špringerová, M. Fulmeková: Dispensational activity in pharmacy – problems of realized and no realized requirements of patients

 

 

Cieľom práce bolo aktívnym prieskumom pri výdaji liekov analyzovať viaceré okolnosti súvisiace so spotrebou liekov na úrovni ambulantnej zdravotnej starostlivosti, na základe údajov získaných pri realizácii lekárskych predpisov (LP) v lekárni. Analyzovalo sa 6 176 predložených lekárskych predpisov, vystave ných pre 3 860 poistencov v priebehu mesiacov január – jún 2005, z ktorých 5 870 LP bolo v lekárni realizovaných s 8 867 liekmi a 306 LP nerealizovaných s 350 predpísanými liekmi. Zo všetkých realizovaných LP tvorilo 95,38 % LP s HVL a 4,62 % LP s IPL, pričom 5 760 LP bolo plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnou poisťovňou a 110 LP plne hradených poistencami. Spolu bolo vydaných 11 929 balení liekov v celkovej hodnote 3 495 654,90 Sk, čo zodpovedá 595,51 Sk na 1 LP. Najviac pacientov bolo vo vekovej kategórii 60- a viacroční (59,76 %), čo sa týka pohlavia, 3 824 LP (66,39 %) bolo predpísaných pre ženy a 1 936 LP (33,61 %) pre mužov.
Kľúčové slová: lekárenská starostlivosť – analýza lekárskych predpisov – kategorizácia liekov


DISPENSATIONAL ACTIVITY IN PHARMACY – PROBLEMS OF REALIZED AND NO REALIZED REQUIREMENTS OF PATIENTS


The aim of this study was to analyze several factors connected with the drug consumption in out-patient health care. The results were gathered by the active search on the base of data obtained in realization of medical prescriptions in the pharmacy. 6176 medical prescriptions belonging to 3860 insured persons were analyzed during January – June 2005, from which 5870 medical prescriptions were realized with 8867 drugs and 306 ones were no realized. Of the total number of realized prescriptions 95.38% included mass-produced medicinal preparations and 4.62 % extempora neously prepared medicaments. 5760 medical preparations were fully or partly covered by Health Insurance Company and 110 were fully covered by patients. Together 11929 packages in total value 3 495 654.90 Sk were dispensed which correspond 595, 51 Sk on one medical prescription. The most patients were aged 60 and more (59.76 %). 3824 medical prescriptions (66.39 %) were prescribed for women and 1936 (33.61 %) for men. 
Key words: pharmaceutical care – analysis of medical prescriptions – categorization of drugs


Ľ. LEHOCKÁ, M. ŠPRINGEROVÁ, M. FULMEKOVÁ
Katedra organizácie a riadenia farmácie – Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Reumatoidná artritída je často sa vyskytujúce ochorenie u všetkých vekových skupín. Jedným zo sprievodných javov tohto zápalového ochorenia je aj degradácia dôležitých zložiek, nachádzajúcich sa v kĺbe, vplyvom voľných radikálov a oxidačných zlúčenín. V prehľade sú uvedené prírodné (enzýmové aj neenzýmové) i syntetické látky s antioxidačnými vlastnosťami, ktoré sa buď prirodzene v kĺbe nachádzajú, alebo sú bežnou súčasťou terapie artritídy. Nesteroidné protizápalové liečivá okrem vplyvu inhibície syntézy prostaglandínov preukazujú aj ďalšie terapeutické účinky. Schopnosť nesteroidných protizápalových liečiv vychytávať voľné radikály je preukázaná na niekoľkých príkladoch degradácie hyalurónanu in vitro.
Kľúčové slová: reumatoidná artritída – reaktívne formy kyslíka – NSA – melatonín – antioxidanty – hyalurónan


Rheumatoid arthritis and use of antioxidants

Rheumatoid arthritis is affecting patients of all age groups. One of accompaniment of this inflammatory disease is the degradation of joint components by free radicals and oxidative species. The article gives an overview of natural (enzymatic/non-enzymatic) as well as synthetic substances with antioxidative properties. These substances could be found in the joint or they are used as common therapeutic drugs against arthritis. Besides of inhibitory effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on prostaglandin synthesis the additional therapeutic/protective effects are provided. The ability of non-steroidal anti-inflammatory drugs to scavenge free radicals/oxidants is reviewed in this article for a few example of hyaluronan degradation in vitro.
Key words: rheumatoid arthritis– reactive oxygen species – NSAIDs – melatonin – antioxidants – hyaluronan


M. STANKOVSKÁ, L. ŠOLTÉS
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Bratislava

Partneri