Cieľom práce bolo aktívnym prieskumom pri výdaji liekov analyzovať viaceré okolnosti súvisiace so spotrebou liekov na úrovni ambulantnej zdravotnej starostlivosti, na základe údajov získaných pri realizácii lekárskych predpisov (LP) v lekárni. Analyzovalo sa 6 176 predložených lekárskych predpisov, vystave ných pre 3 860 poistencov v priebehu mesiacov január – jún 2005, z ktorých 5 870 LP bolo v lekárni realizovaných s 8 867 liekmi a 306 LP nerealizovaných s 350 predpísanými liekmi. Zo všetkých realizovaných LP tvorilo 95,38 % LP s HVL a 4,62 % LP s IPL, pričom 5 760 LP bolo plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnou poisťovňou a 110 LP plne hradených poistencami. Spolu bolo vydaných 11 929 balení liekov v celkovej hodnote 3 495 654,90 Sk, čo zodpovedá 595,51 Sk na 1 LP. Najviac pacientov bolo vo vekovej kategórii 60- a viacroční (59,76 %), čo sa týka pohlavia, 3 824 LP (66,39 %) bolo predpísaných pre ženy a 1 936 LP (33,61 %) pre mužov.
Kľúčové slová: lekárenská starostlivosť – analýza lekárskych predpisov – kategorizácia liekov


DISPENSATIONAL ACTIVITY IN PHARMACY – PROBLEMS OF REALIZED AND NO REALIZED REQUIREMENTS OF PATIENTS


The aim of this study was to analyze several factors connected with the drug consumption in out-patient health care. The results were gathered by the active search on the base of data obtained in realization of medical prescriptions in the pharmacy. 6176 medical prescriptions belonging to 3860 insured persons were analyzed during January – June 2005, from which 5870 medical prescriptions were realized with 8867 drugs and 306 ones were no realized. Of the total number of realized prescriptions 95.38% included mass-produced medicinal preparations and 4.62 % extempora neously prepared medicaments. 5760 medical preparations were fully or partly covered by Health Insurance Company and 110 were fully covered by patients. Together 11929 packages in total value 3 495 654.90 Sk were dispensed which correspond 595, 51 Sk on one medical prescription. The most patients were aged 60 and more (59.76 %). 3824 medical prescriptions (66.39 %) were prescribed for women and 1936 (33.61 %) for men. 
Key words: pharmaceutical care – analysis of medical prescriptions – categorization of drugs


Ľ. LEHOCKÁ, M. ŠPRINGEROVÁ, M. FULMEKOVÁ
Katedra organizácie a riadenia farmácie – Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


Partneri