9/2007

Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand DEVÍNSKY, DrSc. šesťdesiatnikom

Prehľady a experimentálne práce

R. Čižmáriková, M. Polakovičová, S. Sedláková: Príprava a konformačné štúdium bázicky substituovaných (4-hydroxyfenyl)etanónov ako medziproduktov na prípravu potenciálnych liečiv 
M. Pisárčik, M. Polakovičová, I. Lacko: Ako korešponduje počítačový model s konformáciou molekuly katiónového dvojreťazcového „gemini“ tenzidu na fázovom rozhraní? 
M. Kohútová, A. Valent, M. Bukovský: Antimikróbne vlastnosti N-salicylidénglutamátomeďnatých komplexov s N?donorovými molekulovými ligandmi 
M. Lukešová, D. Uhríková, M. Kotalová, P. Balgavý: Vplyv primárnych alifatických alkoholov na štruktúru lipidových dvojvrstviev v hydratovanej gélovej lamelárnej fáze dipalmitoylfosfatidylcholínu 
J. Valentová, R. Horáková, I. Pechová: Stereospecifické stanovení methadonu – význam pro terapeutickou praxi 

Summary

Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand DEVÍNSKY, DrSc. 60-anniversary 

Reviews and articles
R. Čižmáriková, M. Polakovičová, S. Sedláková: Synthesis and conformational study of basic substituted (4?hydroxyphenyl)-ethanones as intermediates of biologically active compounds 
M. Pisárčik, M. Polakovičová, I. Lacko: How does the computer model of gemini surfactant molecule correspond to its conformation at the phase interface? 
M. Kohútová, A. Valent, M. Bukovský: Antimicrobial activity of N?salicylideneglutamatocoper(ii) complexes with N-donor molecular ligands 
M. Lukešová, D. Uhríková, M. Kotalová, P. Balgavý: Effect of primary alifatic alcohols on the lipid bilayer structure in hydrated lamellar dipalmitoylphosphatidylcholine gel phase 
J. Valentová, R. Horáková, I. Pechová: The importance of stereoselective determination of methadone in the clinical practice

 

 

Vývoj stereoselektivních metod na separaci chirálních látek má dnes klíčový význam v celé oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv, zasahující od přípravy chemických struktur až po klinické hodnocení. Kromě toho, u chirálních léčiv s odlišným farmakologickým účinkem a metabolismem jednotlivých stereoizomerů, je žádoucí stereospecifické stanovení v tělních tekutinách při monitorování terapie pacientů. V práci je soustředěna pozornost na využití stereoselektivní HPLC analýzy v klinické praxi u chirálního léčiva methadonu, používaného v methadonovém substitučním programu pacientů léčených z drogových závislostí. K přesnějšímu stanovení individuálního terapeutického profilu a k predikci toxického efektu se ukazuje nevyhnutné sledovat hladiny účinného (R)-izomeru methadonu. Metoda simultánního stereoselektivního stanovení enantiomerů methadonu a jeho hlavního metabolitu EDDP v moči může sloužit k určení individuálních metabolických odlišností pacientů léčených z drogových závislostí.
Klíčová slova: stereospecifické analýzy – enantiomery methadonu – EDDP – methadonový substituční program


THE IMPORTANCE OF STEREOSELECTIVE DETERMINATION OF METHADONE IN THE CLINICAL PRACTICE


The stereoselective methods for separation of chiral compounds play a crucial role in the research and development of drug. If enantiomers of chiral drugs have different pharmacodynamic and pharmacokinetic, enantiospecific determination in biological sample is urgently needed for therapeutic drug monitoring of patients. The work is focused on the application of stereoselective HPLC analysis of methadone in the patients of methadone maintenance programme. The determination of the active (R)?methadone plasma level is necessary for more accurate determination of individual therapeutic profile and toxic effect prediction. Method of simultaneous determination of methadone and EDDP enantiomers in urine might be useful for the studying of individual metabolism of patients. 
Key words: stereospecific analysis – methadon enantiomers – EDDP – methadone maintenance programme


J. VALENTOVÁ, R. HORÁKOVÁ, I. PECHOVÁ
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Práca sa zaoberá štúdiom vplyvu koordinovaných aniónových a molekulových ligandov na antimikróbne vlastnosti N?salicylidénglutamátomeďnatých komplexných zlúčenín. Ako aniónové ligandy boli použité Schiffove zásady odvodené od salicylaldehydu a kyseliny glutámovej, jej metyl- a etylesteru a amidu a ako molekulové ligandy imidazol, 1?metylimidazol, 2?metylimidazol, 4?metylimidazol, 2?etylimidazol, pyridín, 2?metylpyridín, 3?metylpyridín a 4?metylpyridín. V uvedenej skupine študovaných komplexov sa pred pokladá pentakoordinácia centrálneho meďnatého katiónu a štvorcovopyramidálne usporiadanie koordinovaných ligandov. Biologická aktivita sledovanej skupiny zlúčenín bola testovaná voči kmeňom baktérií Staphylococcus aureus, Escherichia coli a kvasinkovej hube Candida albicans. Potvrdil sa predpokladaný vplyv esterov kyseliny glutámovej na zvýšenie antimikróbnej aktivity testovaných koordinačných zlúčenín medi v oxidačnom stupni II, pričom vplyv koordinovaných molekulových ligandov bol zanedbateľný.
Kľúčové slová: Cu(II) komplexy – Schiffova zásada – kyselina glutámová – imidazol a jeho alkylderiváty – pyridín a jeho alkylderiváty – antimikróbna aktivita


Antimicrobial activity of N-salicylideneglutamatocoper(II) complexes with N-donor molecular ligands

The series of N-salicylideneglutamatocoper(II) complexes was prepared and characterized. The complexes under study were of composition [Cu(sal-L-glu)(H2O)2]·H2O, Cu(TSB)(H2O)2, where TSB repre sents Schiff base derived from salicylaldehyde and alkyl esters and/or amide of L?glutamic acid and CuTSB)X, where TSB represents Schiff base derived from salicylaldehyde and L?glutamic acid as well as its methyl-, ethyl ester and amide. X = imidazole, 1-methylimidazole, 2-methylimidazole, 2?ethylimida zole, pyridine, 2-methylpyridine and 4-methylpyridine.The complexes prepared were believed to adopt tetragonal pyramidal symmetry with pentacoordination of central Cu(II) atom. For antimicrobial activity evaluation the strains of bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli and fungi Candida albicans were used and the mutual influence of anionic (TSB2-) and neutral N-donor ligands on this activity was discussed.
Key words: copper(II) complexes – Schiff base – glutamic acid – imidazole and its alkyl derivatives – pyridine and its alkyl derivatives – antimicrobial activity


M. Kohútová, A. Valent, M. Bukovský
Katedra chemickej teórie liečiv, 
Katedra bunkovej a molekulovej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Štruktúru hydratovaných zmesí primárnych alifatických alkoholov (CnOH, n = 8 – 18 je párny počet atómov uhlíka v alifatickom reťazci alkoholu) s dipalmitoylfosfatidylcholínom (DPPC) pri mólových pomeroch CnOH : DPPC = 0,4 : 1 a H2O : DPPC = 20 : 1 sme študovali pomocou difrakcie synchrotró­nového žiarenia pri malých (SAX) a veľkých (WAX) uhloch. Z difraktogramov, odmeraných každú minútu pri kontinuálnom ohreve vzoriek rýchlosťou 1 °C/min, sme zistili, že sústavy CnOH + DPPC + H2O tvoria pri nižších teplotách gélové lamelárne fázy typu L? a pri vyšších fluidné fázy typu L-, s paralelnými rovnako vzdialenými lipidovými dvojvrstvami oddelenými vrstvami vody. Z teplotných závislostí intenzity reflexie SAX prvého poriadku (1) zistená teplota hlavného fázového prechodu (L- - L-) rastie s dĺžkou reťazca n kontinuálne od 44,5 °C (n = 8) po 76,5 °C (n = 18), súčasne klesá teplotný interval koexistencie L? a L? fáz. Plocha AC kolmého prierezu uhľovodíkového reťazca v hydrofóbnej oblasti dvojvrstvy, vypočítaná z polohy WAX reflexie (10) L- fázy pri 20 °C, klesá od 0,205 nm2 (C8OH) po 0,199 nm2 (C16OH), zatiaľ čo plocha na molekulu DPPC AL na medzifázovom rozhraní dvojvrstvy s vodnou fázou, vypočítaná z polohy SAX reflexie (1) L- fázy pri 20 °C, rastie od 0,614 nm2 (C8OH) po 0,658 nm2 (C18OH). Výsledky svedčia o vplyve CnOH na laterálne interakcie v dvojvrstve, ktoré sa anizotropne menia s dĺžkou alifatického reťazca CnOH, čo môže byť významné z hľadiska molekulového mechanizmu všeobecne anestetického účinku normálnych alkoholov.
Kľúčové slová: všeobecné anestetiká – fosfolipidová dvojvrstva – alkán-1-oly – dipalmitoylfosfatidylcholín – röntgenová difrakcia


Effect of primary alifatic aLCohols on the lipid bilayer structure in hydrated lamellar dipalmitoylphosphatidylcholine gel phase

The structure of hydrated mixtures of primary alifatic alcohols (CnOH, n = 8 ?18 is the even number of carbon atoms in the alcohol aliphatic chain) with 
dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) at molar ratios of CnOH : DPPC = 0,4 : 1 and H2O : DPPC = 20 : 1 was studied by the synchrotron radiation small- (SAX) and wide- (WAX) angle diffraction. From diffractograms measured every min at a continuous1 °C / min heating rate, it has been found that the CnOH+DPPC+H2O systems form gel L? and fluid L- lamellar phases at lower and at higher temperatures, respectively, with equidistant parallel lipid bilayers separated by aqueous layers. The main phase transition temperature (L- - L-), evaluated from the temperature dependence of first order SAX reflection (1), increases continually with the CnOH chain length n from 44.5 °C (n = 8) to 76.5 °C (n = 18). Simultaneously, the temperature interval of L- and L- phase coexistence decreases. The hydrocarbon chain cross-section area AC in the bilayer hydrophobic region, evaluated from the reciprocal spacing of WAX (10) reflection, decreases from 0.205 nm2 (C8OH) to 0.199 nm2 (C16OH), while the surface area AL per DPPC molecule at the bilayer-aquoeous phase interface, evaluated from the reciprocal spacing of SAX reflection (1), increases from 0.614 nm2 (C8OH) to 0.658 nm2 (C18OH). The results suggest that CnOHs affect lateral interactions in the bilayer and that this influence changes anisotropically with the CnOH chain length. This fact can be important in the molecular mechanism of general anesthetic effect of normal alcohols.
Key words: general anesthetics – phospholipid bilayer – alkane-1-ol – dipalmitoylphosphatidylcholine – X-ray diffraction


M. Lukešová, D. Uhríková, M. Kotalová, P. Balgavý
Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Príspevok sa zaoberá problematikou dvojreťazcových katiónových „gemini“ tenzidov a experimentálnym stanovením ich plochy na jednu molekulu tenzidu na fázovom rozhraní kvapalina/vzduch v závislosti od štruktúry molekuly tenzidu. Experimentálne hodnoty plochy na jednu molekulu tenzidu sa konfrontujú s príslušnými počítačovými modelmi molekúl a teoretickou plochou, ktorú hydrofilné časti molekuly a ich spojovací reťazec (angl. spacer) zaberajú na fázovom rozhraní. V diskusii sa komentuje zhoda, resp. odlišnosti hodnôt experimentálnych a teoretických plôch na fázovom rozhraní a na ich základe sa navrhuje konformácia uloženia spacera molekuly tenzidu na fázovom rozhraní.
Kľúčové slová: gemini tenzid – povrchové napätie – molekulové modelovanie


How does the computer model of gemini surfactant molecule correspond to its conformation at the phase interface?

The paper deals with double-chained cationic gemini surfactants and the experimental determination of the area per gemini surfactant molecule at the air/water interface as a function of surfactant spacer structure. The experimental results are confronted with the computer models of gemini molecules and with their area per gemini surfactant molecule values. The results are discussed in the view of match or difference between experimental and theoretical area per 
surfactant molecule values. The possible conformation of gemini surfactant molecule at the air/water interface is suggested as a function of spacer structure. 
Keywords: gemini surfactant – surface tension – molecular modeling


M. Pisárčik, M. Polakovičová, I. Lacko
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Partneri