Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand DEVÍNSKY, DrSc. šesťdesiatnikom

Prehľady a experimentálne práce

R. Čižmáriková, M. Polakovičová, S. Sedláková: Príprava a konformačné štúdium bázicky substituovaných (4-hydroxyfenyl)etanónov ako medziproduktov na prípravu potenciálnych liečiv 
M. Pisárčik, M. Polakovičová, I. Lacko: Ako korešponduje počítačový model s konformáciou molekuly katiónového dvojreťazcového „gemini“ tenzidu na fázovom rozhraní? 
M. Kohútová, A. Valent, M. Bukovský: Antimikróbne vlastnosti N-salicylidénglutamátomeďnatých komplexov s N?donorovými molekulovými ligandmi 
M. Lukešová, D. Uhríková, M. Kotalová, P. Balgavý: Vplyv primárnych alifatických alkoholov na štruktúru lipidových dvojvrstviev v hydratovanej gélovej lamelárnej fáze dipalmitoylfosfatidylcholínu 
J. Valentová, R. Horáková, I. Pechová: Stereospecifické stanovení methadonu – význam pro terapeutickou praxi 

Summary

Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand DEVÍNSKY, DrSc. 60-anniversary 

Reviews and articles
R. Čižmáriková, M. Polakovičová, S. Sedláková: Synthesis and conformational study of basic substituted (4?hydroxyphenyl)-ethanones as intermediates of biologically active compounds 
M. Pisárčik, M. Polakovičová, I. Lacko: How does the computer model of gemini surfactant molecule correspond to its conformation at the phase interface? 
M. Kohútová, A. Valent, M. Bukovský: Antimicrobial activity of N?salicylideneglutamatocoper(ii) complexes with N-donor molecular ligands 
M. Lukešová, D. Uhríková, M. Kotalová, P. Balgavý: Effect of primary alifatic alcohols on the lipid bilayer structure in hydrated lamellar dipalmitoylphosphatidylcholine gel phase 
J. Valentová, R. Horáková, I. Pechová: The importance of stereoselective determination of methadone in the clinical practice