Príspevok sa zaoberá problematikou dvojreťazcových katiónových „gemini“ tenzidov a experimentálnym stanovením ich plochy na jednu molekulu tenzidu na fázovom rozhraní kvapalina/vzduch v závislosti od štruktúry molekuly tenzidu. Experimentálne hodnoty plochy na jednu molekulu tenzidu sa konfrontujú s príslušnými počítačovými modelmi molekúl a teoretickou plochou, ktorú hydrofilné časti molekuly a ich spojovací reťazec (angl. spacer) zaberajú na fázovom rozhraní. V diskusii sa komentuje zhoda, resp. odlišnosti hodnôt experimentálnych a teoretických plôch na fázovom rozhraní a na ich základe sa navrhuje konformácia uloženia spacera molekuly tenzidu na fázovom rozhraní.
Kľúčové slová: gemini tenzid – povrchové napätie – molekulové modelovanie


How does the computer model of gemini surfactant molecule correspond to its conformation at the phase interface?

The paper deals with double-chained cationic gemini surfactants and the experimental determination of the area per gemini surfactant molecule at the air/water interface as a function of surfactant spacer structure. The experimental results are confronted with the computer models of gemini molecules and with their area per gemini surfactant molecule values. The results are discussed in the view of match or difference between experimental and theoretical area per 
surfactant molecule values. The possible conformation of gemini surfactant molecule at the air/water interface is suggested as a function of spacer structure. 
Keywords: gemini surfactant – surface tension – molecular modeling


M. Pisárčik, M. Polakovičová, I. Lacko
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava