Práca sa zaoberá štúdiom vplyvu koordinovaných aniónových a molekulových ligandov na antimikróbne vlastnosti N?salicylidénglutamátomeďnatých komplexných zlúčenín. Ako aniónové ligandy boli použité Schiffove zásady odvodené od salicylaldehydu a kyseliny glutámovej, jej metyl- a etylesteru a amidu a ako molekulové ligandy imidazol, 1?metylimidazol, 2?metylimidazol, 4?metylimidazol, 2?etylimidazol, pyridín, 2?metylpyridín, 3?metylpyridín a 4?metylpyridín. V uvedenej skupine študovaných komplexov sa pred pokladá pentakoordinácia centrálneho meďnatého katiónu a štvorcovopyramidálne usporiadanie koordinovaných ligandov. Biologická aktivita sledovanej skupiny zlúčenín bola testovaná voči kmeňom baktérií Staphylococcus aureus, Escherichia coli a kvasinkovej hube Candida albicans. Potvrdil sa predpokladaný vplyv esterov kyseliny glutámovej na zvýšenie antimikróbnej aktivity testovaných koordinačných zlúčenín medi v oxidačnom stupni II, pričom vplyv koordinovaných molekulových ligandov bol zanedbateľný.
Kľúčové slová: Cu(II) komplexy – Schiffova zásada – kyselina glutámová – imidazol a jeho alkylderiváty – pyridín a jeho alkylderiváty – antimikróbna aktivita


Antimicrobial activity of N-salicylideneglutamatocoper(II) complexes with N-donor molecular ligands

The series of N-salicylideneglutamatocoper(II) complexes was prepared and characterized. The complexes under study were of composition [Cu(sal-L-glu)(H2O)2]·H2O, Cu(TSB)(H2O)2, where TSB repre sents Schiff base derived from salicylaldehyde and alkyl esters and/or amide of L?glutamic acid and CuTSB)X, where TSB represents Schiff base derived from salicylaldehyde and L?glutamic acid as well as its methyl-, ethyl ester and amide. X = imidazole, 1-methylimidazole, 2-methylimidazole, 2?ethylimida zole, pyridine, 2-methylpyridine and 4-methylpyridine.The complexes prepared were believed to adopt tetragonal pyramidal symmetry with pentacoordination of central Cu(II) atom. For antimicrobial activity evaluation the strains of bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli and fungi Candida albicans were used and the mutual influence of anionic (TSB2-) and neutral N-donor ligands on this activity was discussed.
Key words: copper(II) complexes – Schiff base – glutamic acid – imidazole and its alkyl derivatives – pyridine and its alkyl derivatives – antimicrobial activity


M. Kohútová, A. Valent, M. Bukovský
Katedra chemickej teórie liečiv, 
Katedra bunkovej a molekulovej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


Partneri