9/2007

Cieľom práce bolo pripraviť sériu [3-(aminometyl)-4-(hydroxy)fenyl]etanónov ako medziproduktov na prípravu beta-adrenolyticky a antiarytmicky účinných zlúčenín. Tieto medziprodukty boli pripravené reakciou východiskového [4-(hydroxy)-3-(chlórmetyl)fenyl]etanónu s príslušnými amínmi. Čistota látok bola potvrdená chromatografiou na tenkej vrstve a štruktúra bola dokázaná spektrálnymi metódami (IČ, UV a 1H-NMR). Metódou molekulového modelovania boli študované konformačné izoméry s globálnymi a lokálnymi energetickými minimami. Bolo zistené, že energeticky stabilné konformácie vytvárajú vodíkovú väzbu medzi atómom vodíka fenolovej skupiny a atómom dusíka heterocyklického amínu, resp. atómom dusíka sekundárneho amínu. Pri zlúčeninách so sekundárnou aminoskupinou je možnosť tvorby vodíkovej väzby i medzi vodíkom aminoskupiny a atómom kyslíka fenolovej skupiny. Hodnoty energie vodíkových väzieb boli v rozmedzí 10,11 – 21,49 kJ.mol-1 a ich dĺžka bola 0,229 – 0,255 nm.
Kľúčové slová: bázicky substituované fenoly – substituované (4-hydroxyfenyl)etanóny – vodíková väzba – konformačné izoméry fenolov


Synthesis and conformational study of basic substituted (4-hydroxyphenyl)-ethanones as intermediates of biologically active compounds


The contribution is aimed at the preparation of series of [3-(aminomethyl)-4-(hydroxy)phenyl]etanones as intermediates of the synthesis of biologically active compounds with ??adrenolytic and antiarrhythmic activity. Their purity was assessed using thin-layer chromatography. Conformation of structures was achieved by the interpretation of IR, UV, 1H NMR methods. Molecular modeling methods were used to establish conformation with global and local energetic minima. It was found that energetically the most stable conformation involved hydrogen bond between to hydrogen of phenolic group and the nitrogen of heterocyclic amine. Compounds with secondary amino group (isobutylamino, terc?butylamino) formed hydrogen bond between hydrogen amino group and oxygen of phenolic group. Enthalpy values of 
hydrogen bond of prepared compounds were 10.1 – 21.49 kJ.mol-1 and their distances were in the range 0.229 – 0.255 nm. 
Key words: basic substituted phenols – substituted (4?hydroxyphenyl)etanones – hydrogen bond – conformational isomers of phenols


R. Čižmáriková, M. Polakovičová, S. Sedláková 
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Partneri