J. Čižmárik: Polstoročie existencie a činnosti Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Prehľady a experimentálne práce
S. Sedláková, K. Bruchatá, R. Čižmáriková: Vzťah chemickej štruktúry a biologickej aktivity zlúčenín typu aryloxyaminopropanolov
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Štúdium lokálnych anestetík Časť 178* Micelizácia pyrolidínoetylesterov 2-alkoxy substituovanej kyseliny fenylkarbámovej 
J. Čižmárik, K. Waisser, R. Doležal, J. Kaustová: Antimykobakteriálna účinnosť bázických esterov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s rozvetveným spojovacím reťazcom na ?-uhlíku D. Meričko, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Vplyv teploty na enantioseparáciu opticky aktívnych sulfoxidov, entalpicko-entropická kompenzácia 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Kontrola kvality liečiv a jej zabezpečovanie – 3. časť 
M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 179. Vplyv gélového základu a pomocných látok na farmaceutickú dostupnosť potenciálneho lokálneho anestetika – látky XXII B 

Správy
Slávnostný seminár k 50. výročiu založenia Katedry farmaceutickej chémie FaFUK v Bratislave 

Nové knihy
The art of drug synthesis 
New Drug Discovery and Development 

SUMMARY

J. Čižmárik: Polstoročie existencie a činnosti Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Reviews and articles
S. Sedláková, K. Bruchatá, R. Čižmáriková: Structure-biological activity relationship of compounds of aryloxyaminopropanol type 
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík, E. Sedlárová: Study of local anaesthetics. Part 178. Study of the micellization of pyrrolidinoethyl esthers of 2-alkoxysubstitued phenylcarbamic acid 
J. Čižmárik, K. Waisser, R. Doležal, J. Kaustová: Antimycobacterial efficiency of basic esters of alkoxyphenylcarbamic acid with branched connecting chain at ?–carbon atom 
D. Meričko, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: The influence of temperature on enantioseparation of optically active sulfoxides, enthalpy-entropy compensation 
Ž. Bezáková, M. Stankovičová: Quality control of drugs and its assurance – 3rd part 
M. Šubová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Study of local anaethetics. Part 179. Influence of a gel basis and auxiliary substances on pharmaceutical availability of the potential local anaesthetic – substance XXII B 

Announcements 

New books

 

 


Partneri