Dňa 1. septembra tohto roku si pripomíname 50. výročie vzniku Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakul ty Univerzity Komenského (KFCH FaFUK) v Bratislave.
V tomto dni vyvrcholilo vyše 200-ročné úsilie o inštitucionalizáciu farmaceutickej chémie ako vedného odboru a profilovej disciplíny farmaceutického štúdia na Slovensku.
Predmetom činnosti a objektom štúdia katedry sa stali liečivá a pomocné látky chemického pôvodu z aspektu ich projekcie, prípravy, výroby, izolácie, identifikácie a definovania vzťahov chemickej štruk­túry, fyzikálno-chemických vlastností a ich korelácii s biologickým a farmakologickým účinkom.
Hlavnou náplňou edukačnej činnosti katedry je profilová a kľúčová disciplína farmaceutického štúdia – farmaceutická chémia, to znamená chémia liečiv. V rámci nej sa študenti v treťom ročníku oboznamujú s jej teoretickými základmi, projekciou liečiv, mechanizmami ich účinkov, biotransformáciou liečiv a v nadväznosti v jej systematickej časti aj s jednotlivými skupinami liečiv pôsobiacimi na centrálny, periférny a vegetatívny nervový systém, ďalej s liečivami účinkujúcimi na obehovú a krvnú sústavu, respiračný, zažívací a vylučovací trakt, s antiinfektívami, diagnostickými, ochrannými a pomocnými látkami. Špecifický dôraz pri každej skupine liečiv sa kladie na štúdium a definovanie vzťahu medzi ich chemickou štruktúrou, vlastnosťami a účinkom.
J. Čižmárik


Partneri