V práci je študovaná a opísaná antimykobakteriálna aktivita 16 bázických esterov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s rozvetveným spojovacím etoxymetyl a metoxymetyl reťazcom na ?-uhlíku vzhľadom na Mycobacterium tuberculosis, avium, kansasii 235/80 a kansasii 6509/96. Ako porovnávací štandard bol použitý izoniazid. Hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie MIC boli korelované s log P (lipofilitou). Analýza tohto vzťahu ukazuje, že antimykobakteriálna aktivita závisí od lipofility. Výsledky štúdia aktivity ďalej ukázali, že substitúcia na ?-uhlíku ďalším alkoxysubstituentom pozitívne vplýva na výšku antimykobakteriálnej účinnosti. Jednou z najaktívnejších zlúčenín je 1-[2-(3-heptyloxyfenylkarba­moyloxy)-1-(etoxymetyl)-etyl]-pyrolidínium oxalát (log P = 4,03), ktorý na Mycobacterium kansasii 6509/96 dosahuje účinnosť porovnateľnú s izoniazidom.
Kľúčové slová: bázické estery kyseliny alkoxyfenylkarbámovej – antimykobakteriálna účinnosť
– rozvetvenie reťazca – lipofilita


SUMMARY

Antimycobacterial efficiency of basic esters of alkoxyphenylcarbamic acid with branched connecting chain at ?–carbon atom

In the paper there is present the antimycobacterial activity of 16 basic esters of alkoxyphenylcarbamic acid with branched conneting ethoxymethyl and methoxymethyl chain at ?–carbon atom against Mycobacterium tuberculosis, avium, kansasii 235/80 and kansasii 6509/96. The compound of isoniazide was used as comparative standard. The values of minimal inhibition concentration MIC were correlated with log P data (lipophilicity). The analysis of this relation shows that antimycobacterial activity depends on the lipophilicity. The obtained results show that the substitution at the ?–carbon atom with another alkoxysubstituent positively influences the intensity of antimycobacterial efficiency. The one of the most active substances there is compound of 1-[2-(3-heptyloxyphenylcarbamoyloxy)-1-(ethoxymethyl)-ethyl]pyrrolidinium oxalate (log P = 4,03) with comparable activity with isoniazide against Mycobacterium kansasii 6509/96.
Key words: basic esters of alkoxyphenylcarbamic acid – antimycobacterial activity – chain branch – lipophilicity.


J. ČIŽMÁRIK, K. WAISSER, R. DOLEŽAL, J. KAUSTOVÁ
Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Katedra anorganickej a organickej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Štátny zdravotný ústav, Krajská hygienická stanica, Ostrava


Partneri