Teplota predstavuje významný parameter pri chromatografickej analýze, a preto štúdium jej vplyvu na retenciu ako aj na separáciu chirálnych látok môže byť kľúčom na pochopenie ich enantioseparačného mechanizmu. Na termodynamické štúdium enantioseparácie arylmetyl sulfoxidov boli použité teikoplaní­nové chirálne stacionárne fázy. V rozsahu študovaných teplôt (10 – 50 °C) pri použití čistého metanolu ako mobilnej fázy neboli pozorované žiadne koelúcie ani zmeny v elučnom poradí jednotlivých enantiomérov. On-line zapojenie chirálneho detektora umožnilo kontinuálne sledovať a kontrolovať poradie enantiomérov. Bez ohľadu na charakter stacionárnej fázy, S-(+) enantiomérna forma eluovala vždy ako prvá. Výsledky entalpicko-entropickej kompenzačnej štúdie poukázali na rozdiely v enantioseparačnom mechanizme separovaných látok v závislosti od charakteru použitej chirálnej stacionárnej fázy. Aj keď vo všetkých prípadoch išlo o entalpicky riadený proces enantioseparácie, príspevok entalpického a entropického člena bol rôzny v závislosti od použitej chirálnej stacionárnej fázy. Významným sa javí aj charakter a poloha substituenta viazaného na benzénové jadro chirálneho sulfoxidu, čo sa prejavilo na hodnote retenčných faktorov a termodynamických parametrov získaných z lineárnych van´t Hoffových závislostí.
Kľúčové slová: sulfoxidy – teikoplanín – enantiomérne separácie – chirálne stacionárne fázy – HPLC


THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON ENANTIOSEPARATION OF OPTICALLY ACTIVE SULFOXIDES, ENTHALPY-ENTROPY COMPENSATION

Temperature is critical parameter during chromatografic process and from this point of view the effects on retention as well as separation of chiral compounds might be a key to better understanding of enantioseparation mechanisms. In order to perform thermodynamic study of aryl methyl sulfoxides, teicoplanin-based chiral stationary phases were used for this study. There were no coelutions and/or changing of elution orders within the temperature range from 10 to 50°C using pure methanol as a mobile phase. The chiral detector on-line connected allowed us to control the elution order of studied sulfoxides continuously. The S-(+) enantiomer eluted always as a first. The results of enthalpy-entropy study refer to some differences in enantioseparation mechanisms of studied sulfoxides according to type of chiral stationary phase used for enantioseparation. Despite this fact, enantioseparation process is controlled enthalpically in all cases regardless the character of chiral stationary phase. The enthalpy and entropy contributions differ according to the type of teicoplanin chiral stationary phase. According to the values of retention factors and thermodynamic parameters obtained from linear van´t Hoff plots, the type and position of substituents on aromatic ring of chiral sulfoxides seems to be also very important. 
Key words: sulfoxides – teicoplanin – enantiomeric separation – chiral stationary phases – HPLC


D. Meričko, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava


Partneri