V 3. časti nášho príspevku sa zaoberáme princípmi skúšok na čistotu liečiv, ktoré patria do skupiny anorganických zlúčenín dusíka a fosforu. Pre niektoré nečistoty uvádza SL 1 všeobecné postupy v kapitole 2.4. Limitné skúšky pre anorganické nečistoty (Amónium, Stanovenie dusíka spálením v kyseline sírovej, Fosforečnany), pre ďalšie nečistoty z tejto skupiny sú pracovné postupy uvedené priamo v liekopisnom článku liečiva. Poukazujeme na pôvod a nepriaznivý vplyv nečistôt na liečivo. Uvádzame princíp dôkazu jednotlivých nečistôt v liečivách a spôsob ich vyhodnotenia.
Kľúčové slová: Slovenský liekopis 1 – limitné skúšky pre anorganické nečistoty – skúšky na čistotu liečiv – dusík a zlúčeniny dusíka – fosfor a zlúčeniny fosforu – princíp skúšok na čistotu a ich hodnotenie 


Summary

Quality control of drugs and its assurance – 3rd part 


Ž. BEZÁKOVÁ, M. STANKOVIČOVÁ
Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava