Práca je zameraná na hodnotenie vplyvu rôznych gélových základov a pomocných látok na farmaceutickú dostupnosť látky XXII B, ktorá patrí medzi deriváty kyseliny fenylkarbámovej. Na prípravu gélov sa použila hydroxyetylcelulóza a modifikované deriváty škrobu pod firemným označením Vivastar®. Hodnotili sa hydrogély bez a s prísadou pomocných látok zo skupiny konzervantov a humektantov. Pomocné látky pozitívne ovplyvnili farmaceutickú dostupnosť látky XXII B z 2,5% gélu hydroxyetylcelulózy s prísadou Ajatinu a sorbitolu, z ktorého sa uvoľnilo najväčšie množstvo uvedenej látky (54,48 %) 7 dní od jeho prípravy.
Kľúčové slová: látka XXII B – hydrogély – farmaceutická dostupnosť


SUMMARY


Study of local anaethetics. Part 179. Influence of a gel basis and auxiliary substances on pharmaceutical availability of the potential local anaesthetic – substance XXII B


The work is aimed at the evaluation of an influence of various gel bases and auxiliary substances on pharmaceutical availability of the substance XXII B, belonging to derivates of phenylcarbamic acid. For preparation of the gels was used hydroxyethylcellulose and modified derivatives of starch; denoted as 
Vivastar®.The gels were evaluated both with and without an addition of auxiliary substances from the group of conservants and humectants. It was observed that the auxiliary substances influenced pharma -ceutical availability of the substance XXII B from 
2.5% gel of hydroxyethylcellulose with added Ajatin and sorbitol. The maximum amount (54.48 %) released in 7 days after the preparation was released just from that gel. 
Key words: substance XXII B – hydrogels – pharmaceutical availability


M. Šubová1, Z. Vitková 1, J. Čižmárik 2
1Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
2Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava