10-11/2007

Stanovili sme kritickú micelárnu koncentráciu (CMC) derivátov typu pyrolidínoetylesterov 2-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej s počtom atómov uhlíka n = 5, 6, 7 a 9 v alkoxysubsti tuente v roztokoch destilovanej vody a 0,1 mol/l KCl spektrofotometrickou metódou v ultrafialovej (UV) oblasti v teplotnom intervale t = 20 – 40 °C a pH ? 4,5 – 5,0. Na základe získaných experimentálnych výsledkov sa predpokladá, že v homologických radoch amfifilných zlúčenín pri kváziparabolickej závislosti biologickej účinností od dĺžky ich hydrofóbneho substituenta (tzv. „cut-off“ efekt) je zodpovedná CMC. Ďalej sme pozorovali ľahšiu formáciu miciel v roztokoch 0,1 mol/l KCl ako v prípade destilovanej vody.
Kľúčové slová: lokálne anestetiká – pyrolidínoetylestery kyseliny alkoxyfenylkarbámovej – kritická micelárna koncentrácia (CMC) – micelizácia – „cut-off“ efekt.


SUMMARY

STUDY OF LOCAL ANAESTHETICS. Part 178. Study of the micellization of pyrrolidinoethyl esthers of 2-alkoxysubstitued phenylcarbamic acid 

We have determined the critical micellar concetration (CMC) of pyrrolidinoethyl esters of 2-alkoxy phenyl -carbamic acid derivates (with n = 5, 6, 7 and 9 is the number of carbons in alkoxy substituent) in the distilled water medium and in 0.1 mol/l KCl using spectrophotometry methods in UV region of the spectrum at thermal range t = 20 – 40 °C and pH ? 4.5 – 5.0. On the basis of our experimental results it is assumed that in the homologous series of amphiphilic compounds the quasi-parabolic depen dence of biological potencies on the length of their hydrophobic substituent („cut-off“ effect) could be caused by CMC. Further, we have observed the facility formation of the micelle at solution of 0.1 mol/l KCl comparing with distilled water.
Key words: local anesthetic – pyrrolidinoethyl esters alkoxyphenylcarbamic acid – critical micellar concentration – micellization – „cut-off“ effect


J. ČIŽMÁRIK, F. ANDRIAMAINTY, I. MALÍK, E. SEDLÁROVÁ 
Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Táto práca je stručným prehľadom variabilných biologických účinkov látok s nosnou štruktúrou 1-aryl -oxy-3-aminopropán-2-olu. Zlúčeniny tohto typu disponujú širokou škálou biologických účinkov, ktoré sú založené najmä na schopnosti blokovať ?-adrenoreceptory, z čoho vyplýva aj ich schopnosť znižovať krvný tlak, antidysrytmická a antianginózna aktivita a priaznivé pôsobenie v terapii srdcového zlyhania. Aryloxyaminopropanoly sa osvedčili aj pri liečbe mnohých systémových chorobných stavov so stimu­lovanou adrenergickou aktivitou, medzi ktoré patria tyreotoxikóza, esenciálny tremor, anxiózne stavy, glaukóm, ale aj prerušenie dlhodobo používaného alkoholu a prevencia migrenóznych záchvatov. Známe sú aj deriváty s dusíkom na bočnom aminopropanolovom reťazci zabudovaným do heterocyklu, ktoré sú schopné tlmiť kŕče vyvolané pentetrazolom. Najviac preskúmané sú piperazínové deriváty, ktoré preukazujú anxiolytické účinky, vazodilatačné a antihypertenzívne vlastnosti, vyplývajúce zo schopnosti blokovať ? a ?-adrenoreceptory a vápnikové kanály. Boli pripravené aj látky, ktoré stimuláciou 
?3-adrenoreceptorov v tukovom tkanive vyvolávajú lipolýzu a termogenézu. Objavili sa tak nové terapeutické možnosti najmä pri liečbe obezity a diabetu.
Kľúčové slová: aryloxyaminopropanoly – ?-adrenolytiká – KVS – ?3-agonisti – CNS


Summary

Structure-biological activity relationship of compounds of aryloxyaminopropanol type


This work presents variable biological effects of compounds with the 1-aryloxy-3-aminopropan-2-ol moiety. These compounds show wide spectrum of biological activities resulting from ?-adrenoreceptor blockade. They are used in the therapy of hypertension, dysrhytmias, Angina pestoris and in the heart failure. Aryloxyaminopropanols work in the therapy of systematic illneses with higher adrenergic activity including tyreotoxicosis, esential tremour, anxiety, glaucoma, alcohol withdrawal and migraine prophylaxis aswell. There are known some derivatives with heterocycle in the aminopropanol chain having protective activity against pentetrazole seizures. Most studied heterocyclic compounds are piperazino-derivatives which possess anxiolytic, vasodilatant and antihypertensive activity resulting from
?- and ?-blockade and blockade of calcium channels. Some aryloxyaminopropanols stimulate the ?3-adrenoreceptors in the brown fat tissue and this leads to lipolysis and thermogenesis – the new possibility in the treatment of obesity and diabetes.
Key words: aryloxyaminopropanols – ?-adrenolytics – CVS – ?3-agonists – CNS


S. SEDLÁKOVÁ, K. BRUCHATÁ, R. ČIŽMÁRIKOVÁ
Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Dňa 1. septembra tohto roku si pripomíname 50. výročie vzniku Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakul ty Univerzity Komenského (KFCH FaFUK) v Bratislave.
V tomto dni vyvrcholilo vyše 200-ročné úsilie o inštitucionalizáciu farmaceutickej chémie ako vedného odboru a profilovej disciplíny farmaceutického štúdia na Slovensku.
Predmetom činnosti a objektom štúdia katedry sa stali liečivá a pomocné látky chemického pôvodu z aspektu ich projekcie, prípravy, výroby, izolácie, identifikácie a definovania vzťahov chemickej štruk­túry, fyzikálno-chemických vlastností a ich korelácii s biologickým a farmakologickým účinkom.
Hlavnou náplňou edukačnej činnosti katedry je profilová a kľúčová disciplína farmaceutického štúdia – farmaceutická chémia, to znamená chémia liečiv. V rámci nej sa študenti v treťom ročníku oboznamujú s jej teoretickými základmi, projekciou liečiv, mechanizmami ich účinkov, biotransformáciou liečiv a v nadväznosti v jej systematickej časti aj s jednotlivými skupinami liečiv pôsobiacimi na centrálny, periférny a vegetatívny nervový systém, ďalej s liečivami účinkujúcimi na obehovú a krvnú sústavu, respiračný, zažívací a vylučovací trakt, s antiinfektívami, diagnostickými, ochrannými a pomocnými látkami. Špecifický dôraz pri každej skupine liečiv sa kladie na štúdium a definovanie vzťahu medzi ich chemickou štruktúrou, vlastnosťami a účinkom.
J. Čižmárik

Partneri