Prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc.: 55. výročie založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského 

Prehľady a experimentálne práce
F. Bilka, A. Bilková, A. Balažová, A. Laciková: Bakteriofágy – alternatíva k terapii antibiotikami? 
M. Řehula: Hodnocení mechanické odolností tablet ze záznamu síla – dráha 
M. Mrižová, M. Haladová, E. Eisenreichová, D. Grančai: Stanovenie obsahových látok v Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. 
K. Hroboňová, J. Lehotay, K. Bruchatá, R. Čižmáriková: Štúdium rozkladu enantiomérov potenciálneho ?-blokátora v krvnom morčacom sére metódou HPLC 

Správy
doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.: Bardejovské kúpele a XXXIII. lekárnické dni


Súhrny prednášok a posterov
XXXIII. lekárnické dni 

CONTENT

Prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc.: 55th anniversary Faculty of Pharmacy Comenius University 

Reviews and articles
F. Bilka, A. Bilková, A. Balažová, A. Laciková: Bacteriophages – alternative to antibiotic therapy? 
M. Řehula: Evaluation of mechanical resistance of tablets from recording force – path 
M. Mrižová, M. Haladová, E. Eisenreichová, D. Grančai: Quantitative determination of constituents in Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. 
K. Hroboňová, J. Lehotay, K. Bruchatá, R. Čižmáriková: Study of decomposition of enantiomers of potential ?-blocker in blood serum by HPLC method

 

 


Partneri