Prehľadná práca sumarizuje poznatky o využití bakteriofágov v terapii baktériových infekcií. Problematika je aktuálna v kontexte pribúdajúcich multirezistentných kmeňov patogénnych baktérií na antibiotiká. Hoci prvé experimenty s fágovou terapiou boli uskutočnené ešte v prvej polovici 20. storočia, s nástupom éry antibiotík sa zdalo využitie bakteriofágov v terapii málo zaujímavé. V 90. rokoch sa začali znovu objavovať v odbornej literatúre publikácie, v ktorých boli v experimentálnych podmienkach fágy využité ako alternatíva k liečbe antibiotikami. 
Kľúčové slová: bakteriofágy – fágová terapia – baktériové infekcie – lytické fágySUMMARY


BACTERIOPHAGES – ALTERNATIVE TO ANTIBIOTIC THERAPY?

The review article summarizes the knowledge on the use of bacteriophages in the bacterial infection therapy. The problems are timely in connection with the increase of multiresistant strains of pathogenic bacteria on antibiotics. Though the first experiments with phage therapy were realized in the first half of 20th century, the use of bacteriophages in therapy seemed to be of little interest in era of antibiotics. The papers in scientific literature again appeared in 1990s referring on the experimental use of phages as alternative in the antibiotic therapy.
Key words: bacteriophages – phage therapy – bacterial infections – lytic phages


F. BILKA, A. BILKOVÁ, A. BALAŽOVÁ, A. LACIKOVÁ
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava