V práci se hodnotí mechanická odolnost tablet novými parametry, které se zjišťují ze záznamu síla – dráha. Doposud se mechanická odolnost hodnotí pomocí parametru drtící síla DS. Drtící síla vyjadřuje sílu, při které tableta v zařízení na měření pevnosti tablet praskne. Nová metoda na měření pevnosti tablet vychází ze záznamu síla – dráha. Při dané metodě je drtící proces hodnocen nejen drtící silou DS, ale i dalšími parametry jako dráha drcení d, rychlostní konstanta drtícího procesu k a deformační energie DE. Nové parametry podávají další informace o drtícím procesu a o struktuře tablety. Využitelnost mají při výpočtu energetických bilancí formování a destrukce tablet. V práci jsou hodnocena novými parametry suchá pojiva pro přímé lisování mikrokrystalická celulóza, tři laktózy a fosforečnan vápenatý. 
Klíčová slova: kinetika drcení tablet – záznam síla – dráha – drtící síla DS – dráha drcení d – rychlostní konstanta drtícího procesu k – deformační energie DE


SUMMARY

EVALUATION OF MECHANICAL RESISTANCE OF TABLETS FROM RECORDING FORCE – PATH 

The paper evaluates the mechanical resistance of tablets by new parameters obtained from recording force – path relationship. So far the mechanical resistance was evaluated by means of parameter crushing force (DS). The crushing force represents the force causing the break of tablet tested on the measuring equipment. The new method of measuring mechanical resistance is based on the recording of force – path. By this method the crushing process is estimated not only by crushing force (DS) but also by other parameters such as: path of crushing d, rate constant of crushing process k and deformation energy DE. New parameters provide further information on a crushing process for forming and destruction of tablets. The paper uses new parameters for the evaluation of dry binders for direct compression, microcrystalline cellulose, three lactose and calcium phosphate.
Key words: kinetics of crushing of tablets – recor-ding force-path – crushing force DS – path of crushing d – rate constant of crushing process k – deformation energy DE.M. ŘEHULA
Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze