Farmaceutický obzor 12/2008

Reumatoidná artritída (RA) je autoimunitná choroba chronického zápalového typu. Predstavuje najzávažnejšiu z vyše 100 foriem reumatických chorôb. Na jej patogenéze sa podieľa aktivácia lymfocytov a monocytov, uvoľnuje sa celý rad cytokínov (napr. TNF-?, IL-1, IL-6), ktoré svojimi účinkami na cievnu stenu, PMNL, fibroblasty, bunky synovia, osteoklasty a ďalšie bunky aktivujú zápalové mechanizmy, ktoré vyvolávajú klinické príznaky. Na poškodení chrupavky participujú aj reaktívne (radikálové) formy kyslíka a dusíka.
Kauzálna terapia RA nie je doteraz známa. Cieľom symptomatickej liečby je predovšetkým zmiernenie bolesti, spomalenie progresie ochorenia, zlepšenie funkcie postihnutého kĺbu. Pri farmakoterapii sa uplatňuje široké spektrum liečiv z rôznych farmakologických skupín. Často sa podávajú ich kombinácie, ktoré zasahujú do viacerých mechanizmov zápalového procesu.
Medzi najčastejšie používané fytoterapeutiká, na ktoré sa sústreďuje aj klinický výskum, patria najmä extrakty z rastlín Boswellia serrata, Harpagophytum procumbens, Salix spp., Rosa canina, Curcuma longa, Zingiber officinale. Spektrum farmakologického štúdia sa postupne rozširuje aj o ďalšie rastliny. Štandardizované extrakty sa uplatňujú najmä pri podpornej terapii na zmiernenie symptómov, často v kombináciách rastlín so synergickým účinkom, niekedy aj s látkami s chondroprotektívnym účinkom. Pri jednotlivých rastlinách sa potvrdili viaceré mechanizmy účinku, napr. inhibícia tvorby mediátorov zápalového procesu (cytokíny, NF-?B, LOX, COX, ROS, NO·).
Kľúčové slová: reumatoidná artritída - rastlinné liečivá - fytofarmaká

Herbal remedies in the adjuvant therapy of rheumatoid diseases

Rheumatoid arthritis (RA) is a long-term inflamma-tory autoimmune disease. It represents the most 
serious form amongst more than 100 rheumatoid diseases. The inflammatory process can be initiated by an activation of lymphocytes and monocytes, followed by an increase of the release of cytokines (TNF-?, IL-1, IL-6), whose influence on blood vessels, PMNL, fibroblasts, synovial cells, osteoclasts and other cells activates the inflammation processes, and causes clinical symptoms. Reactive oxygen and nitrogen species (ROS and NOS) take part in the damage of the joints as well.
Causal therapy is still unknown for RA. The symptomatic treatment aims to control the symptoms, lower the pain, halt or slow down the progress of the disease, increase joints functionality and mobility. A broad range of drugs belonging to several phar-macological groups is used in the pharmacotherapy of RA. Drug combinations that affect several mechanisms of the inflammation process are used frequently.
Some of the most often used phytopharmaceuticals, that have found their way into clinical research as well, include Boswellia serrata, Harpagophytum procumbens, Salix spp., Rosa canina, Curcuma longa, Zingiber officinale. Several plants from the traditional Chinese herbal medicine and Ayurveda are implemented in the 
studies as well. Standardised extracts are used in adjuvant therapy, often in combinations of plants with synergic effects; food supplements often contain glucosamine and chondroitin. Several mechanisms of action have been confirmed for the respective plants, including a decrease of the release the inflammatory process mediators (cytokines, NF-?B, LOX, COX, ROS, NO·).
Key words: rheumatoid arthritis - herbal remedies - phytopharmaceuticals

D. Košťálová, J. Tóth, Sz. Czigle, K. Bauerová, L. Račková

 

 

Cytostatiká sú liečivá, ktoré majú úzku terapeutickú šírku a značnú toxicitu. Z týchto príčin je táto skupina liečiv predestinovaná k interakciám. Okrem toho onkologickí pacienti užívajú viacej druhov liečiv. Interakcie s inými liečivami môžu vyvolať zmeny vo farmaceutických, farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostiach cytostatika a tak významne ovplyvniť jeho účinnosť a toxicitu. Význam interakcií v onkológii ešte narástol s používaním nových perorálnych cytostatík (inhibítory aromatázy, inhibítory tyrozínkináz). Pokroky v in vitro metódach a včasné klinické sledovanie umožnilo predikciu potenciálne významných interakcií. Článok sa zaoberá typmi interakcií, ktoré sa vyskytujú v onkológii a ich mechanizmami. Prehľad interakcií jednotlivých cytostatík a ich mamažmentu je prezentovaný v tabuľke. 
Kľúčové slová: protinádorové lieky - interakcie liečivo - liečivo - farmaceutické interakcie - farmakokine-tické interakcie - farmakodynamické interakcie - inhibítory tyrozínkináz

Drug Interactions of anticancer agents

Drug interactions in oncology are of particular importance owing to the narrow therapeutic index and the inherent toxicity of anticancer agents. Furthermore patients often receive multiple medications. Inter--actions with other drugs can cause changes in the pharmarmaceutical, pharmacokinetic or pharmaco-dynamic properties of an anticancer agent that could significantly alter its efficacy or toxicity. The importance of the potential interactions has been growing since the introduction of new oral anticancer drugs (aromatase inhibitors, tyrosine kinase inhibitors), which have a wide range of possible interactions. Improvements in vitro methods and early clinical testing have made the prediction of potentially clinically significant drug interactions possible. The atricle ouline the types of drug intractions that occur in oncology, the mecha-nisms that underlie these interactions and management. An overview of drug interactions of anticancer agents are presented in a comprehensive table.
Key words: Anticancer agents - drug-drug inter-actions - pharmaceutical interactions - pharmaco-kinetic interactions - pharmacodynamic interactions - tyrosine kinase inhibitors

J. SÝKORA

 

 

 

Prehľady a experimentálne práce
D. Košťálová, J. Tóth, Sz. Czigle, K. Bauerová, L. Račková: Prírodné liečivá pri doplnkovej liečbe reumatických chorôb 
J. Sýkora: Interakcie cytostatík 

Správy SZU
Prehľad špecializačných skúšok konaných Katedrou lekárenstva 
Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU 

Obsah ročníka 2008

Content

Reviews and articles
D. Košťálová, J. Tóth, Sz. Czigle, K. Bauerová, L. Račková: Herbal remedies in the adjuvant therapy of rheumatoid diseases 
J. Sýkora: Drug interactions of anticancer agents

 

 

Partneri