Interakcie cytostatík

Cytostatiká sú liečivá, ktoré majú úzku terapeutickú šírku a značnú toxicitu. Z týchto príčin je táto skupina liečiv predestinovaná k interakciám. Okrem toho onkologickí pacienti užívajú viacej druhov liečiv. Interakcie s inými liečivami môžu vyvolať zmeny vo farmaceutických, farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostiach cytostatika a tak významne ovplyvniť jeho účinnosť a toxicitu. Význam interakcií v onkológii ešte narástol s používaním nových perorálnych cytostatík (inhibítory aromatázy, inhibítory tyrozínkináz). Pokroky v in vitro metódach a včasné klinické sledovanie umožnilo predikciu potenciálne významných interakcií. Článok sa zaoberá typmi interakcií, ktoré sa vyskytujú v onkológii a ich mechanizmami. Prehľad interakcií jednotlivých cytostatík a ich mamažmentu je prezentovaný v tabuľke. 
Kľúčové slová: protinádorové lieky - interakcie liečivo - liečivo - farmaceutické interakcie - farmakokine-tické interakcie - farmakodynamické interakcie - inhibítory tyrozínkináz

Drug Interactions of anticancer agents

Drug interactions in oncology are of particular importance owing to the narrow therapeutic index and the inherent toxicity of anticancer agents. Furthermore patients often receive multiple medications. Inter--actions with other drugs can cause changes in the pharmarmaceutical, pharmacokinetic or pharmaco-dynamic properties of an anticancer agent that could significantly alter its efficacy or toxicity. The importance of the potential interactions has been growing since the introduction of new oral anticancer drugs (aromatase inhibitors, tyrosine kinase inhibitors), which have a wide range of possible interactions. Improvements in vitro methods and early clinical testing have made the prediction of potentially clinically significant drug interactions possible. The atricle ouline the types of drug intractions that occur in oncology, the mecha-nisms that underlie these interactions and management. An overview of drug interactions of anticancer agents are presented in a comprehensive table.
Key words: Anticancer agents - drug-drug inter-actions - pharmaceutical interactions - pharmaco-kinetic interactions - pharmacodynamic interactions - tyrosine kinase inhibitors

J. SÝKORA