Farmaceutický obzor 10-11/2008

 

V dňoch 7. - 10. októbra 2008 sa v priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA konala 10. výstava zdravotníctva SLOVMEDICA a 6. výstava pre zdravotne postihnutých ľudí NONHANDICAP.  V snahe zabezpečiť čo najviac odborníkov počas uvedených výstav organizátori pripravili široké spektrum atraktívnych sprievodných akcií, ktoré prinášajú vysoký odborný kredit celému podujatiu.

 

V rámci týchto sprievodných akcii Slovenská farmaceutická spoločnosť, sekcia farmaceutickej chémie a sekcia farmaceutickej analýzy v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave usporiadala 7. októbra 2008 XXIII. sympózium "Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie". V rámci sympózia predniesli mladí vedeckí pracovníci fakulty 8 veľmi zaujímavých prednášok.

Prednášky sa týkali syntézy nových potenciálnych liečiv zo skupiny chemoterapeutík - mostranolu a jeho analógov, novými možnosťami v terapii rakoviny, chemoterapeutickým účinkom miltefosínu, ale aj teoretickým štúdiom komplexov aktívneho miesta angiotenzín konvertujúceho enzýmu s vybranými inhibítormi, ďalej identifikáciou a diferenciáciou zástupcov rodu Lactobacillus, rastlinnou lipoxygenázou izolovanou a purifikovanou z maku siateho a sledovaním jej úlohy v procese biotickej a abiotickej elicitácie, štúdiom biologicky aktívnych látok rastlín rodu Staphylea, fytochemickým profilom druhov rodu Mentha a ich antioxidačným účinkom a enantioselektívnou analýzou liečiv vo farmaceutických a klinických vzorkách využitím online spojenia elektroforetických techník s detekciou diódovým poľom.

Po odoznení každej prednášky prebiehala živá diskusia. Mladí vedeckí pracovníci vystupovali veľmi erudovane a prejavili sa ako dôstojní nástupcovia svojich učiteľov.

BRATISLAVA
7. októbra 2008

 

1. Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike, Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK pripravila v roku 2008 tieto odborné podujatia pre nemocničných lekárnikov
1. Tematický kurz v nemocničnom lekárenstve, Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, 24. 4. - 25. 4. 2008, Bratislava.
2. Diskusné sústredenie v nemocničnom lekárenstve, Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, 25. 9. - 26. 9. 2008.
3. Zasadnutie výboru Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK, Poprad, 10. 11. 10. 2008.
4. XVII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, Bratislava, 5. - 7. 11. 2008.

Cieľom rokovaní nemocničných lekárnikov boli tieto témy
1. Vykonanie prieskumu počtu a personálneho obsadenia nemocničných lekární v roku 2008.
2. Na základe vykonaného prieskumu analýza vývojových tendencií v nemocničnom lekárenstve v rokoch 1993 - 2008.
3. V rámci SLeK spolupráca pri návrhu novelizácie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a vyhlášky č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax v ustanoveniach týkajúcich sa nemocničných lekární.
4. Vytvorenie pracovnej skupiny nemocničných lekárnikov na spracovanie výkonov nemocničného lekárenstva v rámci Katalogizačnej subkomisie MZ SR pre odbory farmácia a lekárenstvo.
5. Príprava XVII. pracovných dní nemocničných lekárnikov, Bratislava, 5. - 11. 11. 2008.

Prieskum počtu a personálneho obsadenia nemocničných lekární v roku 2008 a vývojové tendencie v nemocničnom lekárenstve v SR v rokoch 1993 - 2008
Legislatívny základ nemocničného lekárenstva bol daný zásadami č. 5/1991 Vest. MZ SR na zriaďovanie a prevádzku nemocničných lekární. Zásady umožnili lôžkovým zariadeniam zriaďovať nemocničné lekárne ako organizačné zložky nemocníc. Prípisom č. 129/1993A zo dňa 8. 1. 1993 bolo stanovené, že dňom 30. 6. 1993 zaniká povolenie pre nemocničné lekárne na predaj liekov a výdaj liekov na lekárske predpisy. MZ SR prípisom č. 1376/1993A zo dňa 17. 5. 1993 odporučilo rozdelenie týchto lekární na verejnú časť a nemocničnú časť za predpokladu, že nevznikne ani jedna z nich ako menej hodnotná, pričom prioritu mala mať nemocničná lekáreň.
Už v roku 1994 vznikla Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK, ktorá začala každoročne organizovať pravidelné pracovné dni nemocničných lekárnikov, v roku 2008 sa uskutočnili už XVII. ročník. 
V roku 1998 uskutočnila Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť počet nemocničných lekární a ich personálne obsadenie. Prieskum dokumentoval existenciu 73 nemocničných lekární, 2 výrobní infúznych roztokov a 1 výdajňu liekov. 39 lôžkových zariadení nemalo vlastnú nemocničnú lekáreň a zásobovali ich verejné lekárne. V nemocničných lekárňach pracovalo celkom 234 farmaceutov a 328 farmaceutických laborantov. V celoslovenskom priemere pracovali v 1 nemocničnej lekárni 3 farmaceuti, 4 farmaceutické laborantky a 4 iní pracovníci, ktorí poskytovali lekárenskú starostlivosť v zariadení ústavnej starostlivosti s priemerným počtom 537 lôžok na jedného farmaceuta.
Prieskum počtu nemocničných lekární a ich personálneho obsadenia v roku 2008
Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK uskutočnila v roku 2008 prieskum zameraný na vývojové trendy v počte a personálnom obsadení nemocničných lekární v Slovenskej republike. Prieskum dokumentoval existenciu 51 nemocničných lekární (pokles v porovnaní s rokom 1998 o 22 nemocničných lekární, t. j. o 30 %), v ktorých pracuje 124 nemocničných lekárnikov (pokles o 110 lekárnikov, t. j. o 47 %) a 176 farmaceutických laborantov (pokles o 152 farmaceutických laborantov, t. j. o 46 %). V celoslovenskom priemere pracuje v 1 nemocničnej lekárni 2,4 farmaceutov, 3,5 farmaceutických laborantiek. Uvedené údaje zahŕňajú len nemocničné lekárne. V počtoch nie je zahrnutých 5 nemocničných lekární transformovaných na verejné lekárne (pozri nižšie). Od roku 1993 je teda evidentný sústavný pokles počtu nemocničných lekární a počet pracovníkov pracujúcich v nemocničných lekárňach, pričom v takmer polovici nemocničných lekární pracuje len 1 nemocničný lekárnik.
V posledných rokoch sa prejavuje výrazná tendencia transformovať existujúce nemocničné lekárne na verejné lekárne zásobujúce vlastnú nemocnicu. Tento proces prebehol v týchto zariadeniach ústavnej starostlivosti: Železničná nemocnica Bratislava, nemocnica Malacky, nemocnica Dunajská Streda, nemocnica Banská Bystrica, nemocnica Trebišov. Podobný proces sa očakáva v nemocnici Poprad.
Uvedené údaje jednoznačne poukazujú na alarmujúci stav nemocničného lekárenstva v Slovenskej republike a potrebu prijať nové legislatívne opatrenia na udržanie a zachovanie poskytovania lekárenskej starostlivosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike. Nemocniční lekárnici v priebehu roku 2008 intenzívne rokovali o uvedenej problematike a vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv a SLeK k intenzívnej diskusii o budúcnosti nemocničného lekárenstva v SR a k prijatiu takých legislatívnych noriem, ktoré jednoznačne umožnia zachovanie a rozvoj poskytovania lekárenskej starostlivosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti. 
Nemocniční lekárnici ako predmet diskusie navrhujú tieto varianty legislatívneho riešenia postavenia nemocničných lekární:
1. Legislatívne umožniť nemocničným lekárňam právo výdaja liekov pre ambulantných pacientov v rozsahu ako verejné lekárne. Uvedený návrh podporujú aj skutočnosti, ktoré sa v súčasnosti reálne vyskytujú v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Nemocničné lekárne vydávajú pre ambulantných pacientov lieky skupiny A, realizujú výdaj skupinových nákupov liekov zdravotných poisťovní pre ambulantných pacientov, realizujú mimoriadne dovozy liekov pre ambulantných pacientov. Vydávanie liekov pre ambulantných pacientov nemocničnými lekárňami by bolo detailne legislatívne riešené a vyžadovalo by osobitné povolenie MZ SR.
2. Sprísniť podmienky pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti verejnými lekárňami zariadeniam ústavnej starostlivosti. Podmienkou by bolo jednoznačné dodržiavanie požiadaviek na priestorové a personálne obsadenie nemocničných lekární. Znamená to, že verejná lekáreň by musela mať priestory s rozlohou 110 a 200 m2 a zriadené 3 oddelenia ako nemocničná lekáreň (oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy a oddelenie zdravotníckych pomôcok) a museli by splňať aj požiadavky na personálne obsadenie v zmysle platných predpisov. Dodávky zdravotníckych pomôcok nerealizuje v súčasnosti ani jedna verejná lekáreň (s výnimkou transformovaných nemocničných lekární na verejnú lekáreň). Poskytovanie lekárenskej starostlivosti zariadeniu ústavnej starostlivosti verejnou lekárňou by vyžadovalo osobitné povolenie MZ SR.
3. Ďalšou možnosťou je prísne dodržiavať Výnos MZ SR č. 09812/2008OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zriadení (Vestník MZ SR, čiastka 32 - 51, ročník 56, dňa 28. 10. 2008), ktorý na s. 293 stanovuje medzi funkčnými priestormi ústavného zariadenia nemocničnú lekáreň. V tomto prípade by bolo potrebné v zákone č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach jednoznačne stanoviť, že nemocničné lekárne nemajú právo verejnosti a verejné lekárne nemajú právo poskytovať lekárenskú starostlivosť zariadeniam ústavnej starostlivosti.

Pracovná skupina nemocničných lekárnikov na spracovanie zdravotných výkonov nemocničného lekárenstva v rámci katalogizačnej subkomisie MZ SR pre odbory farmácia a lekárenstva
Pracovná skupina začala svoju činnosť v auguste 2008 a v roku 2008 sa stretla 4x. 
Vypracovala návrhy registračných listov zdravotných výkonov nemocničných lekárnikov (príprava cytostatík - Dr. J. Sýkora, Dr. L. Macháčková, Mgr. A. Michnová, NOÚ Bratislava, Dr. Zonneschein, OÚSA, ambulantné výkony nemocničných lekárnikov - Dr. Grozmanová, MFN Martin, Dr. Šajbidorová, NOÚ Bratislava, klinická farmácia - Dr. Magulová, FN Nitra). Pripravujú sa ďalšie registračné listy zdravotných výkonov z oblasti prípravy liekov, infúznych roztokov, infúznych zmesí a prípravy parenterálnej výživy (Dr. Rolincová, DFNsP Bratislava, Dr. Ďurčanská, NsP MV SR). Spracované registračné listy budú predložené do konca roka 2008 na MZ SR.
2. Nemocničné lekárenstvo v zahraničí
Zahraničné odborné podujatia nemocničných lekárnikov s účasťou slovenských nemocničných lekárnikov v roku 2008
1. 13th Congress of European Association of Hospital Pharmacists, Maastricht, 27. - 29. február 2008, "Hospital Pharmacists: Added Value for Health". Na podujatí sa zúčastnili 5 nemocniční lekárnici zo SR.
2. Traja nemocniční lekárnici zo SR sa zúčastnili na edukačnom seminári EAHP "Patient Safety; More About Compounding", Krakov, 23. - 25. 5. 2008. Seminár sa zaoberal prípravou cytostatík v nemocničných lekárňach. Na podujatí sa zúčastnili: Mgr. A. Michnová, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., NOÚ, Bratislava a RNDr. T. Zonnenschein, OÚSA, Bratislava.
3. 37. valné zhromaždenie EAHP, 6. - 7. jún 2008, Kodaň, Dánsko. Sekciu nemocničných lekárnikov zastupoval Mgr. A. Némethy z nemocničnej lekárne NOÚ, Bratislava. Správa o zasadnutí bola publikovaná Mgr. Némethym v Lekárnických listov č. 7, 2008, s. 31 a prezentovaná vo forme prednášky na XVII. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, 5. až 7. 11. 2008, Bratislava. 
4. First Global Confrence of Hospital Pharmacy, Bazilej, 30. - 31. august 2008. Sekciu nemocničných lekárnikov SLeK zastupoval PharmDr. P. Púčať z Úseku farmácie a zdravotníckej techniky, ÚVN SNP, Ružomberok. Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. spracoval národný dotazník o nemocničnom lekárenstve v SR ako podklad na rokovanie konferencie. Výsledky konferencie boli prezentované PharmDr. P. Púčaťom na XVII. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, 5. - 7. 11. 2008, Bratislava. 
Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK pripravuje preklad 74 bodov prijatých ako závery konferencie. Závery konferencie budú publikované v slovenskom preklade spolu so slovenským komentárom v slovenských odborných časopisoch v roku 2009. Pri preklade sa bude vychádzať z verzie zverejnenej v časopise AJHP č. 1/2009.
Aktivity Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v EAHP (Európska asociácia nemocničných lekárnikov)
1. V roku 2008 prebehli edukačné aktivity a boli publikované články venujúce sa problematike biologických liekov a podobných biologických liekov (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., PharmDr. Lucia Černušková, CSc.). Prednášková a publikačná činnosť vychádzala zo školiacich materiálov, pripravených EAHP v rámci Európskej akadémie nemocničného lekárenstva "EurAHP Biotechnology Educational Summit, Malta, 3. - 5. 10. 2007:
ČERNUŠKOVÁ, L., SÝKORA, J.: Biologické lieky. Súhrny prednášok a posterov. XXXIV. lekárnické dni, Nový Smokovec, 26. - 28. jún 2008. In: Farm Obz, 2008, roč. 77, č. 7 - 8, s. 193 - 194.
SÝKORA, J., SZÜCSOVÁ, S., ČERNUŠKOVÁ, L.: Biologické lieky a podobné biologické lieky. In: Farm Obz, 2008, roč. 77, č. 5, s. 109 - 115.
SZÜCSOVÁ, S., SÝKORA, J., ČERNUŠKOVÁ, L.: Systém kvality v nemocničných lekárňach. In: Farm Obz, 2008, roč. 77, č. 5, s. 122 - 124.
SÝKORA, J.: Biologické lieky v onkológii. In: Onkológia (Bratisl.). ISNN 13368176, 2008, roč. 3, č. 3, s. 182 - 186.
2. Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. je členom redakčnej rady časopisu European Journal of Hospital Pharmacy - Practice Edition.
Každá nemocničná lekáreň v SR dostáva bezplatne dva časopisy EAHP: European Journal of Hospital Pharmacy - Practice, European Journal of Hospital Pharmacy - Science.
3. Predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. bol v júni 2008 na valnom zhromaždení EAHP v Kodani zvolený do európskeho výboru EAHP na 2ročné funkčné obdobie.
4. doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. sa ako člen výboru EAHP aktívne zúčastnil na 12. kongrese nemocničních lékarniků, Hradec Králové, 14. - 15. 11. 2008, kde vystúpil s prednáškou: Európska asociácia nemocničných lekárnikov.
Pripravované domáce odborné podujatia pre nemocničných lekárnikov v roku 2009
1. Tematický kurz v lekárenstve pre nemocničných lekárnikov (Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, číslo akcie 1 3258) je naplánovaný na 19. 20. 2. 2009. 
2. Diskusné sústredenie pre nemocničných lekárnikov, Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, II. polrok 2009.
3. Tematický kurz pre farmaceutických laborantov pracujúcich v nemocničných lekárňach.
4. XVIII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 4. - 6. 11. 2009, Bratislava.
Pripravované zahraničné odborné podujatia pre nemocničných lekárnikov v roku 2009
1. 14th Congress of European Association of Hospital Pharmacists, Barcelona, 25. - 27. marec 2009, "IT & Automation for the hospital pharmacists - tools for better care".
2. Foundation seminar EAHP za účasti 2 - 3 nemocničných lekárnikov zo SR v roku 2009 vo Vilne, Litva.

Záver

Činnosť Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v roku 2008 dokumentujú početné aktivity nemocničných lekárnikov doma a v zahraničí. Prieskum počtu a personálneho obsadenia nemocničných lekární v SR v roku 2008 však jednoznačne potvrdil nevyhnutnosť širokej diskusie o ďalšom smerovaní nemocničného lekárenstva v SR a okamžitého prijatia nových legislatívnych noriem umožňujúcich existenciu a rozvoj poskytovania lekárenskej starostlivosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti v SR.


doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SleK

 

Prínos PhMr. Jána Halašu (1893 - 1981) do slovenskej filokartie spočíva v originálnom ponímaní pohľadnice ako dokumentu viažuceho sa k určitej miestopisnej lokalite a tiež v spracovaní daného motívu po umeleckej stránke. Obidva tieto plány Ján Halaša spojil do jedného celku a výsledkom bola fotografia - pohľadnica, ktorá spĺňala všetky kritériá objednávateľa na dokumentárnu hodnotu daného záberu a ktorá tiež mohla vystupovať aj samostatne i ako umelecká fotografia. Vďaka tomuto originálnemu ponímaniu pohľadnice mu patrí čestné miesto medzi takými autormi slovenskej filokartie, ako boli Karol Divald st., Pavol Socháň alebo Karol Plicka. 
Kľúčové slová: PhMr. Ján Halaša - pohľadnica - slovenská filokartia.


SUMMARY
Author's contribution to Slovak deltiology lies in original conception of postcard as a document which is connected to certain topographical locality and also at perception of motif by artistic side. Both of these plans has Ján Halaša connected into one unit and the result was a photography - a postcard, which fulfiled all customer's conditions for documentaristic value of given shot and which also could appear as a postcard itself as well as an artistic photography. Thanks to this original perception of a postcard belongs him a honourable place within such authors in Slovak history of deltiology as Karol Divald sr., Pavol Socháň or Karol Plicka.
Key words: PhMr. Ján Halaša - postcard - Slovak deltiology.

Contribution of PhMr. Ján Halaša to slovak deltiology

Z. BUGÁŇOVÁ

 

 

 

 

V dňoch 5. - 7. 11. 2008 sa v Bratislave uskutočnili XVII. pracovné dni nemocničných lekárnikov. Boli venované 55. výročiu založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike (ILF, SPAM, SZU).
Na rokovaní sa zúčastnilo 161 účastníkov, z toho 116 nemocničných lekárnikov zo 40 nemocničných lekární. Okrem nemocničných lekárnikov sa na podujatí zúčastnili aj lekárnici pracujúci vo verejných lekárňach zásobujúcich nemocnice a z verejných lekární.
Správu o Nemocničnom lekárenstve 2008 predniesol v úvodnom referáte predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc. (plné znenie správy v prílohe). Prieskum Personálneho obsadenie nemocničných lekární v SR v roku 2008 postupne prezentovali zástupcovia nemocničných lekárnikov z jednotlivých krajov SR (Bratislavský kraj: PharmDr. Adriana Ďurčanská, Trnavský kraj: PharmDr. Gabriela Gáliková, Nitriansky kraj: Mgr. Jana Kručayová, PharmDr. Mária Szöcsová, Trenčiansky kraj: PharmDr. Viliam Haviar, Mgr. Anna Púryová, PharmDr. František Šarinay, Žilinský kraj: PharmDr. Eva Grozmanová, Banskobystrický kraj: Mgr. Katarína Čupková, Prešovský kraj: PharmDr. Zuzana Obšatníková, PharmDr. Eva Rybáková, Košický kraj: RNDr. Peter Slivko, CSc. S výsledkami Valného zhromaždenia Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP), jún 2008, Kodaň oboznámil účastníkov Mgr. Andrej Némethy, NOÚ, nemocničná lekáreň, Bratislava a so závermi 1. svetovej konferencie o budúcnosti nemocničného lekárenstva (FIP Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy) Bazilej, august 2008 PharmDr. Pavol Pučať, ÚVN, OFaZV, Ružomberok. V Panelovej diskusii k aktuálnym otázkam nemocničného lekárenstva v SR vystúpili RNDr. Jozef Slaný, CSc., Odbor farmácie, Sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva SR, PharmDr. Katarína Kišoňová, Oddelenie správnej lekárenskej praxe, ŠÚKL, Bratislava a PharmDr. Ján Valjan prezident SLeK. Na druhý deň rokovania aktuálnu problematiku Výkonov nemocničného lekárenstva priblížili poslucháčom doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva SZU, NOÚ, Bratislava, PharmDr. Eva Grozmanová, MFN, nemocničná lekáreň. Farmakovigilancia - trendy vývoja bola obsahom prezentácie prof. MUDr. Milana Krišku, DrSc., Lekárska fakulta, Farmakologický ústav, Bratislava. Využitie nízkomolekulárnych heparínov v nemocničnej praxi prezentovala RNDr. Katarína Machajová, Slovenský ústav srdcových chorôb, nemocničná lekáreň, Bratislava. Anidulafungín - nové antimykotikum v terapii invazívnych kvasinkových infekcií porovnal so staršími antimykotikami docent MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD., Lekárska fakulta UK, Národný onkologický ústav, Bratislava. Onkologický blok zahŕňal štyri prednášky: Štandardy bezpečného zaobchádzania s cytostatikami (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva SZU, NOÚ, Bratislava), Bezpečná manipulácia s cytostatikom (PharmDr. Vlasta Gombárová, Národný onkologický ústav, nemocničná lekáreň, Bratislava), Cielené terapie v onkológii (MUDr. RNDr. Jozef Haľko, Bratislava) a Nové lieky v onkológii - panitumumab (docent PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva SZU, NOÚ, Bratislava). Ochrana pred slnečným žiarením u vysoko rizikových skupín pacientov bola predmetom prezentácie MUDr. Petera Lipovského, SPIRIG Eastern, a. s., Bratislava a Prípravky s riadeným uvoľňovaním (deriváty sulfonylmočoviny) v liečbe cukrovky 2. typu prof. Ing. Milana Remka, DrSc., CChem FRSC, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie, Bratislava.
Zmenou princípu cenotvorby liekov sa zaoberala prednáška Čo môžeme očakávať od referencovania cien liekov a ako funguje generická substitúcia v praxi (MUDr. Igor Novák, Zentiva, a.s., Bratislava). Blok klinickej farmácie tvorili prednášky Kazuistiky klinického farmaceuta v nemocničnej lekárni (PharmDr. Vlasta Kákošová, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, nemocničná lekáreň, Bratislava) a Činnosť klinického farmaceuta v Komisii pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, v Etickej komisii a v preskripcii antibiotík zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (PharmDr. Lívia Magulová, PhD., FN Nitra, Oddelenie klinickej farmakológie, Nitra). Tretí deň pracovných dní zahájili prednášky Intoxikácia levetiracetamom (PharmDr. Zora Ficeková, PharmDr. Silvia Plačková, MPH, PharmDr. Blažena Cagáňová, Národné toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava) a Malnutrícia a jej riešenie (Mgr. Mária Rapantová, Nutricia, Bratislava). Veľký záujem účastníkov vyvolali prednášky Nové lieky v kategorizácii liekov v roku 2008 (RNDr. Ľudmila KrčJediná, Mgr. Marián Gežo, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava) a Súčasný stav klinického skúšania v Slovenskej republike (MUDr. Aurélia Mojzešová, Quintiles, Bratislava).
Na záver podujatia odzneli Správa o hospodárení Sekcie NL SLeK v roku 2008, Návrh a schválenie rozpočtu Sekcie NL SLeK na rok 2009 a po vyhodnotení prijali účastníci Závery XVII. pracovných dní nemocničných lekárnikov (RNDr. Oľga Srníková, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., RNDr. Peter Slivko, CSc., MPH). 
Na záver rokovania XVII. pracovných dní nemocničných lekárnikov prijali účastníci tieto závery:

Závery XVII. pracovných dní nemocničných lekárnikov

1. V rámci prípravy novelizácie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach zabezpečiť, aby zostali zachované samostatné nemocničné lekárne a upraviť príslušnú legislatívu tak, aby boli zriadené v každom zariadení ústavnej starostlivosti.
2. V zákone č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach upraviť možnosť poskytovania lekárenskej starostlivosti zariadeniam ústavnej starostlivosti prostredníctvom verejných lekární a verejných lekární vzniknutých transformovaním nemocničných lekární bez ohrozenia existencie nemocničného lekárenstva.
3. Vypracovať a prijať výkony nemocničného lekárenstva Katalogizačnou komisiou MZ SR pre zdravotné výkony. Položiť tak základy financovania nemocničných lekární v katalógu zdravotných výkonov hradených zdravotnými poisťovňami.
4. Personálne doplniť a aktivizovať krajské koordinačné centrá nemocničného lekárenstva.
5. Preložiť a publikovať závery First Global Confrence of Hospital Pharmacy, Bazilej, 30. - 31. august 2008.
6. Vyhotoviť Zoznam nemocničných lekární v SR v roku 2008.
7. Sústavné vzdelávanie nemocničných lekárnikov: 
V spolupráci s Katedrou lekárenstva FZŠŠ SZU v Bratislave zorganizovať v školskom roku 2009/2010 tematický kurz a diskusné sústredenie v nemocničnom lekárenstve na SZU v Bratislave.
Tematický kurz v lekárenstve pre nemocničných lekárnikov (číslo akcie SZU: 1 3258) je naplánovaný na 19. - 20. 2. 2009. 
8. Zorganizovať tematický kurz pre farmaceutických laborantov nemocničných lekární na SZU v roku 2009.
9. Rozpočet Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK. Členovia Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK schválili rozpočet Sekcie na rok 2009. Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Sekcie v roku 2009, na organizáciu XVIII. pracovných dní, na členstvo v EAHP, účasť delegáta sekcie na valnom zhromaždení EAHP, zasielanie časopisov a dokumentov EAHP.
10. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Európskou asociáciou:
14th Congress of European Association of Hospital Pharmacists, Barcelona, 25. - 27. marec 2009, "IT & Automation for the hospital pharmacists - tools for better care".
Foundation seminar EAHP za účasti 2 až 3 nemocničných lekárnikov zo SR v roku 2009 vo Vilne, Litva.
11. XVIII. pracovné dni nemocničných lekárnikov sa uskutočnia v dňoch 4. - 6. 11. 2009 v Bratislave.


5. - 7. 11. 2008, Bratislava

doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc.
predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SleK

 

 

Inhibitory cholesterylester transfer proteinu (CETP) jsou nadějnou skupinou nových hypolipidemik. Po ukončení vývoje torcetrapibu byla pozornost obrácena k dalším látkám, u nichž nedochází k ovlivnění krevního tlaku, především JTT705 a anacetrapibu. Anacetrapib má v současnosti ukončenou fázi IIb klinického výzkumu a dosavadní výsledky jsou zatím optimistické. V případě, že i další zkoušky vyznějí příznivě, má tato látka značný terapeutický potenciál a to především v kombinaci se statiny.
Klíčová slova: CETP inhibitory - torcetrapib - anacetrapib.


SUMMARY
Cholesteryl ester transfer protein inhibitors (CETP) are hopeful group of new hypolipidemics. One of them is anacetrapib, which produced positive effects on lipids with no observed blood pressure changes in phase IIb of clinical trials.
Key words: CETP inhibitors - anacetrapib.

Perspective inhibitor CETP - anacetrapib

R. BARTAS, J. KOLÁŘ

 

 

Partneri