Farmaceutický obzor 7-8/2008

V dňoch 26. 6. - 28. 6. 2008 sa konali XXXIV. lekárnické dni (LD) v Novom Smokovci. Hlavnou témou boli respiračné ochorenia:
- akútne ochorenia dýchacích ciest
- chronické zápalové ochorenia dýchacích ciest
- spolupráca lekára a lekárnika pri ochoreniach dýchacích ciest
- odborno-poradenská služba lekárnika pri ochoreniach respiračného traktu.

Lekárnické dni boli venované životnému jubileu profesora Špringera, prvého profesora v odbore lekárenstvo na Slovensku, a 55. výročiu inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Rokovanie otvorila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., predsedníčka lekárnickej sekcie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Privítala jubilanta prof. RNDr. Vladimíra Špringera, CSc., ďalej dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. RNDr. D. Mlynarčíka, DrSc., prednášateľov, vystavujúce farmaceutické firmy, samozrejme všetkých počúvajúcich, diskutujúcich a zaujímajúcich sa o nové poznatky v terapii respiračného traktu, ale i o komorové dianie, o výsledky inšpekcie ŠUKL-u, o smerovanie v lekárenstve, o budúcnosť lekárenstva. Doc. RNDr. Fulmeková zdôraznila význam Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), ktorej súčasťou je aj lekárnická sekcia. SFS je nezisková vedecká odborná spoločnosť, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji farmaceutických vedných odborov a zdravotníctva na území Slovenska. SFS oslávila tohto roku 55 rokov svojej existencie. Vznikla v roku 1953 z iniciatívy magistrov bratislavského kraja, ktorí v rámci postgraduálneho vzdelávania pri cykle prednášok o ČSL 2 a jeho doplnku vyslovili požiadavku vytvorenia ustanovujúceho výboru s úlohou založiť odbočku Farmaceutickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Bratislave. Jej prvým predsedom sa stal doc. RNDr. Ladislav Záthurecký.
Cieľom odbočky bolo podieľať sa na rozvoji a prenose poznatkov farmaceutických odborov a zdravotníctva na území Slovenska do širokej základne farmaceutického (lekárnického) terénu. Z tejto odbočky vznikla SFS ako súčasť Československej farmaceutickej spoločnosti. SFS sa postupne vnútorne diferencovala, vznikali jednotlivé sekcie. Ako prvá vznikla sekcia farmaceutickej chémie, druhou bola sekcia farmaceutickej analýzy, potom sekcia technologická. Lekárnická sekcia vznikla v roku 1972. V roku 1985 vznikla sekcia dejín farmácie. V roku 1989 sekcia klinickej farmácie, v roku 1993 sekcia homeopatická.

Najmladšou je sekcia prírodných liečiv. V roku 1993 so vznikom samostatnej republiky sa Československá farmaceutická spoločnosť rozdelila na dva rovnocenné subjekty. Popri odborných sekciách vznikali aj spolky farmaceutov, založené na regionálnom princípe. Prvé vznikli ešte v roku 1969 v Bratislave, v Martine a v Košiciach. Neskôr v roku 1977 vznikli nové spolky farmaceutov v Banskej Bystrici, Michalovciach a v západoslovenskom kraji. Slovenská farmaceutická spoločnosť doposiaľ zorganizovala 7 zjazdov:
1. v roku 1971 v Starom Smokovci
2. v roku 1976 v Bratislave
3. v roku 1980 v Košiciach
4. v roku 1984 v Banskej Bystrici
5. v roku 1987 v Žiline
6. v roku 1998 v Bratislave
7. v roku 2004 v Nitre

SFS výsledky vedeckej práce svojich členov pravidelne vyhodnocuje. Má štyri typy ocenení. Najvyšším je čestné členstvo v SFS. Druhým je udelenie Weberovej ceny za významnú pedagogickú a vedeckú činnosť. Od roku 2001 sa udeľuje za zásluhy o slovenské lekárnictvo Medaila V. J. Žuff u, významného slovenského lekárnika. Sekcia dejín farmácie udeľuje Medailu PhMr. Jána Halašu.

SFS spolupracuje so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) a so zahraničnými spoločnosťami, najmä s Českou farmaceutickou spoločnosťou (ČFS) a s Medzinárodnou farmaceutickou federáciou (FIP).
Funkciu predsedov doteraz vykonávali: prof. RNDr. L. Záthurecký, DrSc., prof. RNDr. J. Mayer, DrSc., doc. RNDr. PhMr. L. Kňažko, CSc., prof. RNDr. M. Mandák, CSc., prof. RNDr. M. Chalabala, DrSc. Od roku 1999 je prezidentom prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.

 

Práca sa zaoberá vypracovaním metodiky polykomponentného stanovenia prvkov v kapsuliach výživového doplnku patriaceho do skupiny prípravkov tradičnej čínskej medicíny rádionuklidovou röntgenofl uorescenčnou analýzou (RRFA). Na analýzu bol použitý rádionuklidový zdroj 238Pu a polovodičový Si/Li detektor. Analyzované boli dva prípravky. Obsah vybraných prvkov bol stanovený v náplni kapsulí a obsah TiO2 v želatínových obaloch. Na základe nameraných spektier náplní kapsúl, ktoré boli zlisované do tabliet, boli vo vzorkách identifi kované prvky Mn, Fe, Cu, Zn a Pb. V obale bol identifi kovaný Ti. Na stanovenie obsahu prvkov boli pripravené štandardy. Vzorka č. 1 obsahovala v náplni 24,91 µg.g-1 Mn, 399,20 µg.g-1 Fe, 14,18 µg.g-1 Cu, 10,39 µg.g-1 Zn a Pb < 1,62 µg.g-1. Vzorka č. 2 obsahovala 18,93 µg.g-1 Mn, 193,37 µg.g-1 Fe, 17,61 µg.g-1 Cu, 25,60 µg.g-1 Zn a Pb < 1,62 µg.g-1. Obsah TiO2 stanovený v obale - želatínových kapsuliach vzorky č. 1 bol 16,86 mg.g-1 a vzorky č. 2 bol 4,57 mg.g-1. RRFA je vhodná na identifikáciu a stanovenie obsahu prvkov vo vzorkách liekov a liečiv. Na základe prvkovej analýzy umožnila rozlíšiť originálne liečivo od generika.
Kľúčové slová: rádionuklidová röntgenofl uorescenčná analýza - výživové doplnky - čínska medicína - ťažké kovy

DETERMINATION OF SELECTED ELEMENTS IN DIETARY SUPPLEMENT BY X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS

This work is aimed to elaborate a methodology of polycomponent element determination in dietary supplement capsules of chinese medicine by radionuclide x-ray fluorescence analysis (XRF).
Radionuclide source 238Pu and Si/Li semiconductor detector were used for the analysis. Two samples of supplements were analyzed, content of chosen elements was determined in the fi ll of capsules and content of TiO2 in gelatin capsule shells. Following the obtained spectrum of the capsule fi lls which were pressed into tablets, the elements Mn, Fe, Cu, Zn and Pb were idetifi ed in samples. Ti was identifi ed in the shells. For determination of elements content, standards were prepared. Sample 1 contained in the capsule fi ll 24,91 µg.g-1 Mn, 399,20 µg.g-1 Fe, 14,18 µg.g-1 Cu, 10,39 µg.g-1 Zn and Pb < 1,62 µg.g-1. Sample 2 contained 18,93 µg.g-1 Mn, 193,37 µg.g-1 Fe, 17,61 µg.g-1 Cu, 25,60 µg.g-1 Zn and Pb < 1,62 µg.g-1.
Content of TiO2 determined in capsule gelatin shells was 16,86 mg.g-1 in sample 1 and 4,57 mg.g-1 in sample 2. Radionuclide XRF is suitable for the idetifi cation and determination of elements in drugs and pharmaceuticals samples. Based on element analysis, this method allows to diff er a brand name drug from a generic drug.
Key words: radionuclide x-ray fl uorescence analysis - dietary supplements - chinese medicine - heavy metals.

V. JÁNOŠOVÁ, M. SÝKOROVÁ, O. ŠTROFFEKOVÁ, E. HAVRÁNEK

 

 

 

Prehľady a experimentálne práce
D. Meričko, J. Lehotay, J. Čižmárik: Vplyv zloženia mobilnej fázy na separáciu a termodynamické parametre enantioseparácie chirálnych sulfoxidov pri použití chirálnej stacionárnej fázy CHIROBIOTIC TAG
V. Jánošová, M. Sýkorová, O. Štroff eková, E. Havránek: Stanovenie obsahu vybraných prvkov vo výživovom doplnku rádionuklidovou röntgenofl uorescenčnou analýzou


Personálie
Jozef Čižmárik: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. - 70-ročný


Správy
Jozef Čižmárik: 55. výročie založenia Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
M. Fulmeková, L. Černušková: XXXIV. lekárnické dni v Novom Smokovci


Súhrny prednášok a posterov

XXXIV. lekárnické dni - Respiračné ochorenia

CONTENT

Reviews and articles
D. Meričko, J. Lehotay, J. Čižmárik: The infl uence of mobile phase composition on separation and thermodynamic study of enantioseparation of chiral sulfoxides using chirobiotic tag chiral stationary phase
V. Jánošová, M. Sýkorová, O. Štroff eková, E. Havránek: Determination of selected elements in dietary supplement by x-ray fl uorescence analysis

 


Personalities
Jozef Čižmárik: Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. - 70th anniversary


News

 

Chirálne sulfoxidy patria do skupiny organických látok, ktoré sú schopné poskytovať diastereoizomérne interakcie, čo ich predurčuje na využitie v asymetrických syntézach, či už vo funkcii reagentov, ligandov alebo pomocných látok. Význam separácie takýchto látok rastie s použitím takýchto látok pri syntéze liečiv, farmaceutických prípravkov a iných látok s dopadom na zdravie človeka. Na chromatografi ckú separáciu vybranej skupiny chirálnych sulfoxidov sa použila teikoplanínová chirálna stacionárna fáza (CHIROBIOTIC TAG). Bolo použitých niekoľko mobilných fáz za účelom optimalizácie chromatografi ckého systému. Na termodynamické štúdium boli následne vybrané okyslené metanolické mobilné fázy s rôznym prídavkom dietylamínu do zloženia mobilnej fázy z dôvodu preskúmania retenčného/enantioseparačného mechanizmu študovaných látok. Napriek zmenám v zložení mobilnej fázy neboli pozorované žiadne zmeny koelúcie, či zmeny v retenčnom alebo enantioseparačnom mechanizme v rámci študovaného rozsahu teplôt. Retencia analytov je entalpicky riadená a enantioseparácia je vo väčšine prípadov energeticky riadený proces. Ako významný faktor sa javí poloha a charakter funkčných skupín v blízkosti stereogénneho centra. Pozitívny vplyv na retenciu a enantioseparáciu má prítomnosť polárnych interakcií v mobilnej fáze.
Kľúčové slová: sulfoxidy - teikoplanin aglykón - enantiomérne separácie - HPLC

THE INFLUENCE OF MOBILE PHASE COMPOSITION ON SEPARATION AND THERMODYNAMIC STUDY OF ENANTIOSEPARATION OF CHIRAL SULFOXIDES USING CHIROBIOTIC TAG CHIRAL STATIONARY PHASE

Chiral sulfoxides represent a group of organic compounds, which are able to introduce diastereoizomeric interactions. Due to this ability, they are using in asymmetric synthesis, both as reagents and ligands. The importance of suffi cient separation increases in the case of using them for synthesis of pharmaceuticals, but also other fi nal products with direct eff ect on the health of human beings. Teicoplanin chiral stationary phase (CHIROBIOTIC TAG) was used for chromatographic separation of selected sulfoxides.
Methanol mobile phases with constant contribution of acetic acid, but with diff erent addition of diethylamine were used for thermodynamic study in order to explore retention/enantioseparation mechanism of studied compounds. There were observed no coelutions, nor changing in elution order regardless the composition of the mobile phase. Moreover no changing in retention or enantioseparation mechanisms were observed within studied range of temperatures. The retention of the analytes is enthalpy driven and enantioseparation is mostly energetic driven process. The position and character of functional groups, which are close to the stereogenic centre, seems to have an important infl uence. In addition, the present of polar interactions in mobile phase has positive infl uence on retention and enantioseparation.
Key words: sulfoxides - teicoplanin aglycone - enantiomeric separation - HPLC

D. MERIČKO, J. LEHOTAY, J. ČIŽMÁRIK

 

 

Partneri