Farmaceutický obzor 3/2008

Súčasný systém a procesy posudzovania a následného zaraďovania liečiv a liekov do úhrady z prostried-kov zdravotného poistenia je technicky a administratívne dobre zvládnutý a ponúka dostatočné možnosti a východiská na ďalšie skvalitnenie. Popísané sú legislatívne normy a príslušné vykonávacie predpisy, ktoré sa zaoberajú farmakoekonomickým hodnotením liečiv a liekov.
Kľúčové slová: farmakoekonomika - legislatíva - zdravotné poistenie - kategorizácia liečiv


The present system and the processes of appraisal and subsequent inclusion of drugs into the payment by the funds of health insurance are technically and administratively well managed and they offer sufficient possibilities and basis for further improvement. The legislative rules as well as executive regulations dealing with the pharmacoeconomic evaluation of drugs are well defined.
Key words: pharmacoeconomics - legislation - health insurance - categorization of drugs

Use of pharmacoeconomics in the process of assesment of drug payment l. Initial situation and analysis of current legislation

D. TOMEK

 

 

 

Extrakty z klokoča, Staphylea L. - Staphyleaceae, vykazujú viaceré signifikantné biologické aktivity. Ich zloženie však dosiaľ nie je celkom známe. V tejto práci bolo našim cieľom stanoviť obsah extraktívnych látok a významných sekundárnych metabolitov (polyfenoly, flavonoidy, hydroxyškoricové deriváty) štyroch druhov klokoča, ako aj sledovať ich obsah počas ontogenézy v druhu S. pinnata L. Zo sledovaných druhov sa S. elegans Zab. javí ako najperspektívnejší druh pre ďalší výskum. Obsah sledovaných látok bol v druhu S. pinnata L. počas celého roka relatívne stabilný. V čase kvitnutia a letných mesiacoch júl a august sme zaznamenali mierne zvýšenie ich obsahu.
Kľúčové slová: Staphylea - Staphyleaceae - stanovenie obsahu - extraktívne látky -polyfenoly - flavonoidy - hydroxyškoricové deriváty - ontogenéza

The extracts from bladdernut, Staphylea L. - Staphyleaceae, possess a number of significant biological activities. The content of them is not qiute known by now. The aim of this study was the determination of extractive compounds and important secondary metabolites (polyphenols, flavonoids, hydroxycinnamic derivatives) in four Staphylea L. species and the observation of their content during the ontogenesis in S. pinnata L. From all the studied species S.elegans Zab. was the most perspective one for the further research. The content of the selected compounds in S. pinnata L. was relative stable during the whole year. In the time of flowering and in summer months, July and August, the small increase of their content was observed.
Key words: Staphylea - Staphyleaceae - determination of the content - extractive compounds - polyphenols - flavonoids - hydroxycinnamic derivatives - ontogenesis.

Bladdernut - determination of the content of selected secondary metabolites

Ľ. LACIKOVÁ, I. MAŠTEROVÁ, D. GRANČAI

 

 

 

Analyzovali sme problematiku týkajúcu sa aktuálnej situácie v zneužívaní antibiotík na samoliečenie v rámci Slovenskej republiky. Vysledky sme využili v rámci spoločneho projektu zaoberajúceho sa prevalenciou zneužívania antibiotík na samoliečenie vrámci ďalších 18 európskych krajín. Našim cieľom bolo determinovať a porovnať prevalenciu zneužívania antibiotík na samoliečenie počas predchádzajúcich 12 mesiacov, zámer zneužívať antibiotiká na samoliečenie a skladovanie antibiotík v domácich lekár-ničkách ako aj identifikovanie demografických charakteristík, ktoré majú súvis s touto problematikou. Zneužívanie antibiotík na samoliečenie sa vyskytovalo vo všetkých analyzovaných krajinách, ale signifikantne vyššia prevelencia bola vo východných a južných krajinám v porovnaní s krajinami zo severnej a západnej časti Európskeho kontinentu. Hlavné zdroje pre potreby zneužívania antibiotík na samoliečenie boli antibiotiká kúpené v lekárni bez lekárskeho predpisu a nespotrebované antibiotíká po predchádzajúcej terapii z domácej lekarničky. Mladšie vekové kategórie, ľudia s vyšším vzdelaním a pacienti s chronickými ochoreniami zneužívali antibiotiká na samoliečenie signifikantne výraznejšie ako iné skupiny respondentov. Na základe uvedených skutočností je potrebné zahájiť aktivity vedúce k edukácii verejnosti s cieľom redukovať zneužívanie antibiotík na samoliečenie.
Kľúčové slová: antibiotiká - antibiotická politika - rezistencia - zneužívanie antibiotík na samoliečenie

We analysed the situation concerned with actual self-medication with antibiotics within the Slovak republic. The results were compared with the prevalence of self -medication with antibiotics within 18 European countries. Our target was to determine and compare the prevalence of actual self-medication with antibiotics in the previous 12 months, intended self-medication and storage, and to identify the associated demographic characteristics.
Self-medication with systemic antibiotics occurs in all countries participating in this survey, with highest prevalence rates in eastern and southern Europe and lowest in North and West.
The main sources were "directly from the pharmacy" and "leftovers". Younger age, high education and presence of a chronic disease were significantly associated with self-medication. On the basis of this data, actions to reduce inappropriate use should target the general public.
Key words: antibiotics - antibiotics policy - resistance - self-medication of antibiotics.

ANTIBIOTIC POLICY - ISSUES OF SELF-MEDICATION WITH ANTIBIOTICS

T. TESAŘ, V. FOLTÁN, A. ILAVSKÁ, členovia SAR projektu

 

 

 

Analytická studie se zabývá dynamikou růstu spotřeby léčiv v letech 1995 - 2005. V tomto období činil průměrný roční přírůstek výdajů na léčiva 367 Kč na 1 obyvatele, tempo růstu výdajů bylo rychlejší v porovnání s růstem celkových výdajů na zdravotnictví. Růst byl způsoben především růstem průměrných cen jednoho balení. Analýza ukázala, že spotřeba léčiv je statisticky významně rozdílná mezi jednotlivými věkovými skupinami. Spotřeba léčiv ve finančním vyjádření ve věkových skupinách nad 60 let je téměř osmkrát vyšší v porovnání se spotřebou ve věkových skupinách mladších dvaceti let. Podobně je tomu i u ostatních segmentů zdravotní péče (ambulantní péče, péče lůžková).
Domácnosti důchodců v roce 2005 vydali ze soukromých zdrojů na léčiva o 80 % více peněžních prostředků v porovnání s ostatními sociálními skupinami.
Při tvorbě lékové politiky a úhradových systémů léčiv hrazených z veřejných zdrojů by mělo být přihlíženo k sociálním důsledkům, které budou vyvolány jednotlivými regulačními opatřeními v jednotlivých populačních skupinách, zejména ve skupině obyvatel post-produktivního věku.
Klíčová slova: výdaje na léčiva - prognóza - věkové skupiny - soukromé výdaje - Česká republika.

Analytic study oriented on dynamic of growth of use of drugs in period 1995 - 2005.
In above given period mean expenses on drugs increased yearly by 367 CZK per inhabitant, and was increasing much faster than growth on health care expenses. Expenses were growing due to increase in average package price. Result of this analysis was that use of drugs was with statistical significance different between different age groups. Drug use expressed monetary in population above 60 years old was 8 times higher compared to population 20 years younger. Similar results were obtained in other parts of health care system (ambulatory, hospital). In year 2005 retired population paid for drugs from private resources by 80% more than other social groups. 
Drug policy and reimbursement system for drugs that are reimbursed from public resources should be taken into account social consequences which would appear by regulations in different population groups, mostly in elderly.
Key words: Expenses on drugs - prognosis - age groups - private resources - Czech Republic

INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON DRUG USE IN CZECH REPUBLIC

L. PRÁZNOVCOVÁ, N. IVANOVIČ

 

 

 

Prehľady a experimentálne práce
T. Tesař, V. Foltán, A. Ilavská: Antibiotická politika - problematika zneužívania antibiotík na samoliečenie 
L. Práznovcová, N. Ivanovič: Vliv demografických faktorů na spotřebu léčiv v České republice 
Ľ. Laciková, I. Mašterová, D. Grančai: Klokoč - stanovenie obsahu vybraných sekundárnych metabolitov


Z farmaceutickej praxe
D. Tomek: Uplatnenie farmakoekonomiky v procese stanovovania úhrad za lieky I. Východisková situácia a analýza platnej legislatívy


Personálie
R. Horáková, J. Sokolík: Jubileum doc. RNDr. Ruženy Čižmárikovej, CSc.


Správy
J. Sýkora: Správa o činnosti Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2007 
J. Sýkora: XVI. pracovné dni nemocničných lekárnikov

CONTENT

Reviews and articles
T. Tesař, V. Foltán, A. Ilavská: Antibiotic policy - issues of self-medication with antibiotics 
L. Práznovcová, N. Ivanovič: Influence of demographic factors on drug use in Czech Republic
Ľ. Laciková, I. Mašterová, D. Grančai: Bladdernut - determination of the content of selected secondary metabolites


From pharmaceutical practice
D. Tomek: Use of pharmacoeconomics in the process of assesment of drug payment l. Initial situation and analysis of current legislation


Personalities
R. Horáková, J. Sokolík: doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.


Announcements

Partneri