Farmaceutický obzor 2/2008

Na stanovenie kyseliny chinovej a kyseliny šikimovej v mede, propolise a vo výrobkoch z nich bola vypracovaná HPLC metóda so spektrofotometrickou detekciou. Na separáciu sa použila Separon SGX C18 a Polymer IEX H-form kolóna v on-line spojení. Mobilnou fázou bola zmes 9 mmol/L kyseliny sírovej a metanolu (95 : 5). Dosiahnuté medze detekcie boli 10 µg/ml pre kyselinu chinovú a 0,43 µg/ml pre kyselinu šikimovú. Medze stanovenia boli 30 µg/ml pre kyselinu chinovú a 1,26 µg/ml pre kyselinu šikimovú. 
V analyzovaných vzorkách medu, propolisu, propolisových a bylinných pastiliek s medom sa zistila prítomnosť kyseliny šikimovej v rozsahu koncentrácií 4,2 - 309,0 µg/g a kyseliny chinovej v rozsahu 
0,2 - 6,2 mg/g. 
Kľúčové slová: HPLC - med - propolis - propolisové pastilky - bylinné pastilky - kyselina chinová - kyselina šikimová

HPLC DETERMINATION OF QUINIC AND SHIKIMIC ACIDS IN THE HONEY, THE PROPOLIS AND IN THE PRODUCTS FROM THEM

SUMMARY
HPLC method with spectrophotometric detection was carried out for the determination of quinic and shikimic acids in the honey, the propolis and in the products from them
The SEPARON SGX C18 and Polymer IEX H-form columns in on-line system were used for the sepa-ration. The mixture of 9 mmol/L of sulfate acid an methanol (95 : 5) was used. The limit of detection were 0.10 µg/ml for quinic acid and 0.43 µg/ml for shikimic acid. The limit of determination were 0.30 µg/ml for quinic acid and 1.26 µg/ml for shikimic acid. 
In the samples of honey, propolis and herb pastilles the presence of shikimic and quinic acids were proved in the range of 4.2 - 309.0 µg/g and 0.2 - 6.2 mg/g.

J. ČIŽMÁRIK, K. HROBOŇOVÁ, J. LEHOTAY

 

 

 

 
Na termodynamické štúdium enantioseparácie vybranej skupiny asymetrických sulfoxidov metódou HPLC sa použila ristocetínová chirálna stacionárna fáza (Chirobiotic R). Polárno-organický mód sa zabezpečil použitím metanolu ako mobilnej fázy a separácie sulfoxidov sa študovali v rozsahu od 10 - 50 °C. Zvyšovanie teploty separácie viedlo v prípade všetkých študovaných chirálnych sulfoxidov ku zhoršeniu enantioseparácie a v prípadoch 1-metyl-4-[(fenylsulfinyl)metyl]benzénu a 2-(benzylsulfinyl)naftalénu dokonca k strate separačnej účinnosti pri vyšších teplotách. V rozsahu študovaných teplôt (10 - 50 °C) pri použití čistého metanolu ako mobilnej fázy neboli pozorované žiadne zmeny v elučnom poradí jednotlivých enantiomérov. On-line zapojenie polarimetrického detektora umožnilo kontinuálne sledovať a kontrolovať poradie enantiomérov, pričom (+) enantiomérna forma eluovala vždy ako prvá s výnimkou [(1,1-dimetyl-2-fenyletyl)sulfinyl]benzénu a 1,1'-[1-(fenylsulfinyl)etán-1,1-diyl]dibenzénu. Hodnoty retenčných charak-teristík boli následne spracované do van´t Hoffových závislosti (ln ki vs. 1/T a ln ? vs. 1/T) v snahe získať podrobnejšie informácie o retenčnom a enantioseparačnom mechanizme študovaných sulfoxidov. Na základe hodnôt termodynamických parametrov získaných z van´t Hoffových závislostí (ln ki vs. 1/T) sa retencia študovaných enantiomérov javí ako entalpicky riadená. V prípade 1-(benzylsulfinyl)-4-
-metoxybenzénu a 1-(benzylsulfinyl)-4-metylbenzénu je energický príspevok dominantný pri enantiosepa-rácií na rozdiel od [(1,1-dimetyl-2-fenyletyl)sulfinyl]benzénu a 1,1'-[1-(fenylsulfinyl)etán-1,1-diyl]dibenzénu, kde sa ako dominantný javí entropický príspevok.
Kľúčové slová: sulfoxidy - ristocetín A - chirálne separácie - HPLC

USING RISTOCETIN CHIRAL STATIONARY PHASE FOR SEPARATION OF SOME ASYMMETRIC SULFOXIDES AND INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THEIR ENANTIOSEPARATION

SUMMARY
Ristocetin chiral stationary phase (Chirobiotic R) was used for thermodynamic study of enantioseparation of asymmetric sulfoxides. Polar organic mode was established using methanol as mobile phase and separation of sulfoxides was performed in temperature range from 10 to 50 °C. With increasing temperature, the enantioseparation decreases in all cases of studied sulfoxides and moreover in the case of 1-metyl-4-[(fenyl-sulfinyl)methyl]benzene and 2-(benzylsulfinyl)nafta-lene, increasing temperature was responsible for diminishing of enantiosepation efficacy. There were no changes in elution order observed in methanol mobile phase in the range of studied temperatures (10 - 50 °C). On-line connected polarimetric detector enabled us to control the elution order of studied sulfoxides, (+) enantiomeric form was eluted always as the first except of [(1,1-dimethyl-2-fenyletyl)sulfinyl]benzene and 1,1'-[1-(fenylsulfinyl)ethane-1,1-diyl]dibenzene. The values of retention factors were input into van ´t Hoff dependences ((lnki vs. 1/T and ln ? vs. 1/T) in order to find out more about the retention and enan-tioseparation mechanisms of studied sulfoxides. According to the values of thermodynamic parameters obtained from van´t Hoff dependences (lnki vs. 1/T) it seems that retention of studied enantiomers is enthalpy driven. In the case of 1-(benzylsulfinyl)-4-methoxybenzene and 1-(benzylsulfinyl)-4-methylbenzene, energic contribution is dominant during enantioseparation in comparison with [(1,1-dimethyl-2-fenylethyl)sulfinyl]-benzene and 1,1'-[1-(fenylsulfinyl)ethane-1,1-diyl]-dibenzene, where the entropic contribution seems to be dominant.
Key words: sulfoxides - ristocetin A - chiral separation - HPLC

D. MERIČKO, J. LEHOTAY, J. ČIŽMÁRIK

 

 

 

 

Časť 182. Micelizácia perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej v alkoholickom prostredí

Kritická micelová koncentrácia derivátov typu perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovaných kyselín fenylkarbámových v zriedenom metanolovom roztoku bola stanovená spektrofotometriou v UV oblasti spektra v teplotnom intervale t = 5 - 40 oC. Závislosť kritickej micelovej koncentrácie (CMC) od teploty mala tvar U (U-shaped). Hodnoty CMC s teplotou najprv klesajú po určité minimum, potom rastú. V práci bol tiež študovaný vplyv koncentrácie metanolu na kritickú micelovú koncentráciu. Hodnoty CMC rastú so zvyšujúcou sa koncentráciou alkoholu v roztoku. Ďalej experimentálne výsledky ukazujú, že závislosť ln(1/CMC) od dĺžky reťazca alkoxysubstituentu študovaných látok rastie.
Kľúčové slová: lokálne anestetiká - perhydroazepinyletylestery 3-alkoxysubstituovaných fenylkarbá-mových kyselín- kritická micelová koncentrácia (CMC) - metanol.

STUDY OF LOCAL ANESTHETICSPart 182. The micellization of perhydroazepinylethyl esthers of 3-alkoxysubstitued phenylcarbamic acid derivates in alcoholic solutions SUMMARY

The critical micellar concentration of per-hydroazepinylethyl esters of 3-alkoxy substitued phenylcarbamic acid derivates in diluted solutions of methanol was determined by the spectrophotometry method in the UV region of the spectrum at the temperature range of t = 5 - 40 oC. Temperature dependence of critical micellar concentration (CMC) displayed a U-shaped behaviour. The CMC decreases to a certain minimum and then increases with temperature. The effect of the concentration of methanol on the critical micellar concentration was also studied in this work. The CMC values increase with increasing concentration of alcohol in the solution. Experimental results show that dependence of ln(1/CMC) on the length of alkoxysubstituent of studied derivates is rising.
Key words: local anesthetic - perhydroazepinylethyl esters 3-alkoxysubstitued of phenylcarbamic acid - critical micellar concentration (CMC) - methanol.

J. ČIŽMÁRIK, F. ANDRIAMAINTY, I. MALÍK

 

 

 

 

 

Pripravili a testovali sa rôzne polyméry s molekulovými odtlačkami (MIP). Ako templát na formovanie molekulových odtlačkov sa použil 1-metyl-2-piperidinoetylester 4-decyloxyfenylkarbámovej kyseliny. Na prípravu MIP sa použili monoméry akrylamid, 4-vinylpyridín a kyselina metakrylová a rozpúšťadlá metanol a acetonitril. Ku každému MIP sa pripravili kontrolné polyméry bez molekulových odtlačkov (NIP). Polyméry sa použili ako sorbenty na extrakciu na tuhej fáze (SPE). V tejto práci sa sledoval vplyv zloženia polymerizačnej zmesi na vlastnosti polymérov, ako sú kapacita a selektivita polymérov. Testoval sa tiež vplyv dĺžky a polohy alkoxy reťazca v molekulách látok štruktúrne podobných molekule použitej ako templát na selektivitu polymérov.
Kľúčové slová: polymér s molekulovými odtlačkami - extrakcia na tuhej fáze - HPLC - deriváty fenylkarbámovej kyseliny.

POSSIBILITY OF USING OF MOLECULAR IMPRINTED POLYMERS ON SORPTION SELECTIVITY OF SOME PHENYL CARBAMIC DERIVATIVES

SUMMARY
Molecularly imprinted polymers were prepared and tested. 1-methyl-2-piperidinoethylester of 2- and 4-decyloxyphenylcarbamic acid was used as template for imprints formation. Acrylamide, 4-vinylpyridine and methacrylic acid as monomers and methanol and acetonitrile as solvents were used. Non-imprinted 
polymers (NIP) were prepared for each imprinted polymer. Polymers were used as sorbents for solid-phase extraction (SPE). In this work the influence of polymerization mixture composition on polymer properties, such as capacity and selectivity, were investigated. The influence of alkoxy - chain length and position on the selectivity of polymers was also tested.
Key words: MIP - SPE - HPLC - derivatives of phenylcarbamic acids.

M. LACHOVÁ, J. LEHOTAY, I. SKAČÁNI, J. ČIŽMÁRIK

 

 

 

 

 

 

Doc. DrPh. PhMr. Ladislav Kňažko, CSc. - 85-ročný

Prehľady a experimentálne práce
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 182. Micelizácia perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej v alkoholickom prostredí 
M. Lachová, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Možnosti použitia polymérov s molekulovými odtlačkami na selektívnu sorpciu niektorých derivátov fenylkarbámovej kyseliny 
D. Meričko, J. Lehotay, J. Čižmárik: Použitie ristocetínovej chirálnej stacionárnej fázy na separáciu niektorých asymetrických sulfoxidov a vplyv teploty na ich enantioseparáciu 
J. Čižmárik, K. Hroboňová, J. Lehotay: HPLC stanovenie kyseliny chinovej a kyseliny šikimovej v mede, propolise a vo výrobkoch z nich 

Správy
Nové lieky a technológie, kvalita liekov - 33. technologické dni 

Nové knihy

CONTENT

Doc. DrPh. PhMr. Ladislav Kňažko, CSc. - 85th anniversary

Reviews and articles
J. Čižmárik, F. Andriamainty, I. Malík: Study of local anesthetics. Part 182. The micellization of perhydroazepinylethyl esthers of 3-alkoxysubstitued phenylcarbamic acid derivates 
in alcoholic solutions 
M. Lachová, J. Lehotay, I. Skačáni, J. Čižmárik: Possibility of using of molecular imprinted polymers on sorption selectivity of some phenyl carbamic derivatives 
D. Meričko, J. Lehotay, J. Čižmárik: Using ristocetin chiral stationary phase for separation of some asymmetric sulfoxides and influence of temperature on their enantioseparation 
J. Čižmárik, K. Hroboňová, J. Lehotay: HPLC determination of quinic and shikimic acids in the honey, the propolis and in the products from them 

Announcements

New books

 

 

Partneri