6-7/2009

Číslo je venované životnému jubileu doc. RNDr. Evy Sedlárovej, PhD.

Personálie
J. Čižmárik: Naša jubilantka pani doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.

Prehľady a experimentálne práce
F. Andriamainty, J. Čižmárik, I. Malík: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 190. Micelizácie a termodynamické parametre N[2(2heptyloxyfenylkarbamoyloxy)etyl]pyrolidíniumchloridu vo vodnom roztoku KF 
I. Malík, F. Andriamainty, P. Mokrý, J. Csöllei: Štúdium základných fyzikálnochemických vlastností ultrakrátko pôsobiacich blokátorov ß1adrenergných receptorov s fenylkarbamoylovým fragmentom v molekule 
M. Stankovičová, Ž. Bezáková, B. Nižnanová, A. Dudášová, D. Čierťažská, J. Mažeriková, P. Mokrý, J. Csöllei: Štúdium hydrolýzy a stability niektorých potenciálnych betaadrenolytík metódou chromatografie na tenkej vrstve 
J. Šille, V. Garaj, M. Šramko, M. Remko: Prehľad inhibítorov HDAC hydroxamátového typu a ich terapeutický potenciál 
P. Herdová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 189. Hodnotenie tokových vlastností lieku Mesocain gél pri použití rôznych gélotvorných látok

Z dejín
Z. Bugáňová: Filokartia a farmaceuti IV. Prínos PhMr. Karola Divalda, st. do slovenskej filokartie

Nové liečivá
J. Sýkora: Pemetrexed (pemetrexát). Antifolátové cytostatikum na liečbu malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc

Nové knihy

CONTENT
Personalities

J. Čižmárik: Doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD. - anniversary

Reviews and articles
F. Andriamainty, J. Čižmárik, I. Malík: Study of local anesthetics. Part 190. Micellization and the thermodynamic paramaters of N[2(2heptyloxyfenylcarbamoyloxy)etyl]pyrolidinium chloride in aqueous solution of KF
I. Malík, F. Andriamainty, P. Mokrý, J. Csöllei: Study of basic physicochemical properties of ultrashort acting ß1adrenoceptor blockers with phenylcarbamoyl fragment in the molecule 
M. Stankovičová, Ž. Bezáková, B. Nižnanová, A. Dudášová, D. Čierťažská, J. Mažeriková, P. Mokrý, J. Csöllei: Study of hydrolysis and stability of some potential betaadrenolytics by thinlayer chromatography 
J. Šille, V. Garaj, M. Šramko, M. Remko: Review of hydroxamic type HDAC inhibitors and their therapeutic potential 
P. Herdová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Study of local anaesthetics. Part 189. Evaluation of flowing attributes of drug Mesocain gel by using different gelcreating compounds

From History
Z. Bugáňová: Deltiology and pharmacists IV. Contribution of PhMr. Karol Divald to Slovak deltiology

New drugs
J. Sýkora: Pemetrexed. Pyrimidine antifolate for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma and nonsmall cell lung cancer
New books

 

 

 

Antifolátové cytostatikum na liečbu malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc Pemetrexed je antifolátové cytostatikum (antagonista kysliny listovej, ktorý inhibuje tymidylátsyntetázu (TS), dihydrofolát reduktázu (DHFR) a glycínamidribonukleotidformyltransferázu (GARFT) a blokuje tak na folátoch závislú biosyntézu tymidínu a purínových nukleotidov. Pemetrexed sa pomocou transportných systémov dostáva do bunky a v bunke sa enzýmom folylpolylglutamátsyntetázou mení na polyglutamáty. Biologický polčas pemetrexedu je 3,5 hodiny a 70 - 90 % podanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami. Podáva sa v dávke 500 mg/m2 vo forme intravenóznej infúzie. Na zníženie toxicity musia pacienti liečení pemetrexedom dostávať tiež vitamínovú suplementáciu (kyselina listová a vitamín B12). Pemetrexed je indikovaný u pacientov s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury a to v kombinácií s cisplatinou u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie, v monoterapii na liečbu v druhej línii s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, v prvej linií v kombinácii s cisplatinou na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým, alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu.
Kľúčové slová: pemetrexed - antifolát - malígny mezotelióm pleury - nemalobunkový karcinóm pľúc

PEMETREXED - PYRIMIDINE ANTIFOLATE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA AND NONSMALL CELL LUNG CANCER

Pemetrexed, a pyrriol(2,3d) pyrimidine antifolate, is unique among the folate antagonists in that it is a powerful inhibitor of not only thymidylate synthase (TS) but also dihydrofolate reductase (DHFR) and the purine synthetic enzyme, glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT). Like methotrexate (MTX), pemetrexed enters cells primarily via the reduced folate carrier (RFC), a low affinity high capacity active transporter. Once inside the cell, pemetrexed is an excellent substrate for the ubiquitous enzyme folylpolyglutamate synthetase (FPGS) and is converted to tri and pentaglutamates. This conversion results in even more potent inhibition of TS and GARFT. The main target of pemetrexed is considered to be TS, although in a colorectal cancer cell line, resistant to specific TS inhibitor raltitrexed, due to TS amplification, pemetrexed is still active, indicating that inhibition of DHFR and of GARFT plays a role in its activity. At high pemetrexed concentrations, hypoxanthine in addition to thymidine is necessary to rescue tumor cell lines from cytotoxicity. These observations provide further evidence that inhibition of purine synthesis is an important mechanism of action in pemetrexed's cytotoxicity. Low serum homocysteine levels are sensitive indicators of folate and vitamin B12 deficiency and are associated with pemetrexed induced toxicity, that is, thrombocytopenia, neutropenia, diarrhea, and mucositis. In patients who undergo treatment with pemetrexed, supplementation with folic acid and vitamin B12 avoided severe druginduced toxicities with no apparent reduction in the cytotoxicity of the drug. In addition, patients tolerate higher levels of drug with vitamin supplementation. Pemetrexed is indicated in combination with cisplatin for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is unresectable or who are otherwise not candidates for curative surgery. Pemetrexed is indicated in combination with cisplatin therapy for the initial treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous nonsmall cell lung cancer, for the maintenance treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous nonsmall cell lung cancer whose disease has not progressed after four cycles of platinumbased firstline chemotherapy and as a singleagent for the treatment of patients with locally advanced or metastatic nonsquamous nonsmall cell lung cancer after prior chemotherapy.
Key words: pemetrexed - pyrimidine antifolate - malignant pleural mesothelioma - nonsmall cell lung cancer

 

 

Časť 189. Hodnotenie tokových vlastností lieku Mesocain gél pri použití rôznych gélotvorných látok

Práca sa zaoberá hodnotením tokových vlastností lieku Mesocain gél vyrábaného v závode Zentiva, a.s. Hlohovec. Mesocain gél je lokálne anestetikum používané v praxi aj ako lubrikačný gél pri urologických vyšetreniach. Z tohto dôvodu je jeho viskozita veľmi dôležitá pre zabezpečenie optimálnej aplikácie. Reologické vlastnosti hotového lieku závisia od jeho zloženia a spôsobu výroby. Ich sledovanie pomocou reometrických metód je vhodným prostriedkom na kontrolu dodržiavania technologickej disciplíny a na overovanie štandardnej akosti lieku.
Cieľom práce je overiť možnosť alternatívnych výrobných postupov na základe zmeny gélotvornej látky namiesto štandardne používanej hydroxyetylcelulózy tak, aby optimálna viskozita zostala zachovaná. Ako alternatívna gélotvorná látka bol zvolený polymér chitosan. Chitosan sa vo farmaceutickom priemysle začal používať pre svoju nedráždivosť a schopnosť urýchľovať vstrebávanie liečiv do organizmu. 
V predloženej práci boli hodnotené reologické vlastnosti lieku Mesocain gél vyrobeného pomocou dvoch rôznych gélotvorných látok. Podľa tohto hodnotenia je chitosan možné použiť ako alternatívnu gélotvornú látku bez negatívneho ovplyvnenia viskozity hotového lieku.
Kľúčové slová: Mesocain gél - viskozita - chitosan - hydroxyetylcelulóza - hydrogél.

STUDY OF LOCAL ANAESTHETICS Part 189. Evaluation of flowing attributes of drug Mesocain gel by using different gelcreating compounds

This article is about the evaluation of flowing attributes of drug Mesocain gel produced in facility of Zentiva, a.s. Hlohovec. Mesocain gel is local anaesthetic used in praxis as well as lubricanting gel during urological examination. Due to this reason its viscosity is very important for assuring optimal application. The reological attributes of final drug are related to its composition and manufacturing process. The monitoring using reometric methods is optimal way for controlling of adherence of technological discipline and for verification of standard quality of drug.
The goal of this examination is to proof the ability of alternative manufacturing processes on the basis of changing the gelcreating compound instead of standardly used hydroxyethyl cellulose so the optimal viscosity remain unchanged. As alternative gelcreating compound the polymer chitosan was chosen. Chitosan was starting to use in pharmaceutical industry for its unexcability and ability of accelerating the absorption of medicine to body.
In the presented work the reological attributes of drug Mesocain gel produced by two different gelcreating compounds was evaluated. According to this evaluation chitosan can be used as the alternative gelcreating compound without negative influence of the viscosity of final drug.
Key words: Mesocain gel - viscosity - chitosan - hydroxyehylcellulose - hydrogel.

 

Prínos PhMr. Karola Divalda, st. do slovenskej filokartie

Článok je pokračovaním skúmania prínosu farmaceutov, ktorí zasiahli svojou činnosťou do vývoja filokarie. Záujem sa po PhMr. Jánovi Halašovi sústredil na tvorbu PhMr. Karola Divadla, st. a fotografickú rodinu Divaldovcov, pričom pozornosť sa upriamila najmä na dielo PhMr. Karola Divalda, st. z posledných rokov jeho života, ktoré sa prelínajú s vydávaním prvých pohľadníc. Je reálne možné, že existujú pohľadnice, ktorých autorom obrazovej časti je aj PhMr. Karol Divald, st. a tieto pohľadnice boli vydané aj po jeho smrti z archívu negatívov rodiny Divaldovcov. 
Cieľom publikácie je vyhľadať v zbierkach inštitúcií, prípadne súkromných zberateľov existujúce pohľadnice, popísať ich a skatalogizovať. Súčasťou práce je katalóg pohľadníc PhMr. Karola Divalda, st., ktoré sú usporiadané podľa časovej následnosti. Pohľadnice PhMr. Karola Divalda, st. majú nielen dokumentárnu, ale už i historickú hodnotu a patria medzi najstaršie pohľadnice nájdené na území Slovenska.
Kľúčové slová: PhMr. Karol Divald, st. - Prešov - pohľadnica - história slovenskej farmácie - slovenská filokartia - Divaldovci - svetlotlač.

DELTIOLOGY AND PHARMACISTS IV. CONTRIBUTION OF PhMr. KAROL DIVALD TO SLOVAK DELTIOLOGY

This article continues a research of pharmacist's contribution, who has affected deltiology development. An interest was after PhMr. Ján Halaša concentrated on a work of PhMr. Karol Divald, SR. and the whole photographic Divald's family. The main interest was specialized in work of PhMr. Karol Divald, SR. last years, which are blended together with the first postcards editing. It is possible, that exist postcards, of which image part is also PhMr. Karol Divald, SR. and these were published after his death from Divald's family negative archive.
The main object of this article was to find out existing postcards at collections of a Slovak institutions or private collectors, to describe and to catalogize them. Component of this paper is also a catalogue of PhMr. Karol Divald, SR. postcards, which are organized in time descendence. PhMr. Karol Divald's, SR. postcards have not only documentary, but also historical value and belong to the oldest postcards found in Slovakia.
Key words: PhMr. K. Divald - postcards - Slovak deltiology.

 

Možnosti terapeutického využitia inhibítorov HDAC (históndeacetyláza), ako ukázali aj in vitro a in vivo testy, sú naozaj široké: liečba nádorov na epigenetickej úrovni, antiflogistický a imunomodulačný účinok, antifibrotický a antiprotozoálny účinok, prevencia nuerodegenerácie, stimulácia replikácie vírusov a prevencia hypertrofie srdca. Pomer účinnosti a toxicity inhibítorov prvej triedy počas klinických skúšok bol prijateľný. V klinických štúdiách sa najčastejšie objavovali gastrointestinálne vedľajšie účinky, preto vývoj inhibítorov HDAC s dobrou orálnou dostupnosťou môže byť problematický aj keď nové inhibítory majú výhodné farmakokinetické vlastnosti. Genotoxické následky reverzibilnej hyperacetylácie heterochromatínu nie sú zatiaľ objasnené. Najväčší problém inhibítorov HDAC je selektivita apoptického a antiproliferatívneho efektu voči proliferujúcim a vysoko diferencovaným typom buniek. Inhibícia proliferácie rýchlo sa obnovujúcich buniek môže nepriaznivo ovplyvniť spontánnu regeneráciu poškodených orgánov, kým inhibícia apoptózy zdravých buniek môže nepriamo stimulovať proliferáciu buniek a zvyšuje riziko vzniku nádorov. Čiastočné riešenie prináša zavedenie kombinačnej terapie a cieleného prívodu liečiva. Vývoj inhibítorov novej generácie s vysokou selektivitou voči jednotlivým izoenzýmom HDAC vyzerá nádejne vďaka rozdielnej štruktúre povrchu okrajovej oblasti katalytického kanála. 
Kľúčové slová: hydroxamáty - HDAC - metaloenzýmy - metaloproteinázy.

Review of hydroxamic type hdac inhibitors and their therapeutic potential

The hydroxamic acid moiety is the key structural element for the potency of the inhibitors against these metalloprotease enzymes. However, the selectivity of the inhibitors towards various metalloproteases 
depends on the structures of the templates or scaffolds as well as the variations of the substituents. A combination of the traditional substrate and mechanismbased approaches and the new technologies such as the structuralbased drug design as well as combinatorial chemistry will be essential for the future development of specific protease inhibitors. Success in clinical trial of new hydroxamic acidbased inhibitors is expected soon. 
Key words: hydroxamates - HDAC - metalloenzymes - metalloprotease enzymes

 

Partneri