Číslo je venované životnému jubileu doc. RNDr. Evy Sedlárovej, PhD.

Personálie
J. Čižmárik: Naša jubilantka pani doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.

Prehľady a experimentálne práce
F. Andriamainty, J. Čižmárik, I. Malík: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 190. Micelizácie a termodynamické parametre N[2(2heptyloxyfenylkarbamoyloxy)etyl]pyrolidíniumchloridu vo vodnom roztoku KF 
I. Malík, F. Andriamainty, P. Mokrý, J. Csöllei: Štúdium základných fyzikálnochemických vlastností ultrakrátko pôsobiacich blokátorov ß1adrenergných receptorov s fenylkarbamoylovým fragmentom v molekule 
M. Stankovičová, Ž. Bezáková, B. Nižnanová, A. Dudášová, D. Čierťažská, J. Mažeriková, P. Mokrý, J. Csöllei: Štúdium hydrolýzy a stability niektorých potenciálnych betaadrenolytík metódou chromatografie na tenkej vrstve 
J. Šille, V. Garaj, M. Šramko, M. Remko: Prehľad inhibítorov HDAC hydroxamátového typu a ich terapeutický potenciál 
P. Herdová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 189. Hodnotenie tokových vlastností lieku Mesocain gél pri použití rôznych gélotvorných látok

Z dejín
Z. Bugáňová: Filokartia a farmaceuti IV. Prínos PhMr. Karola Divalda, st. do slovenskej filokartie

Nové liečivá
J. Sýkora: Pemetrexed (pemetrexát). Antifolátové cytostatikum na liečbu malígneho mezoteliómu pleury a nemalobunkového karcinómu pľúc

Nové knihy

CONTENT
Personalities

J. Čižmárik: Doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD. - anniversary

Reviews and articles
F. Andriamainty, J. Čižmárik, I. Malík: Study of local anesthetics. Part 190. Micellization and the thermodynamic paramaters of N[2(2heptyloxyfenylcarbamoyloxy)etyl]pyrolidinium chloride in aqueous solution of KF
I. Malík, F. Andriamainty, P. Mokrý, J. Csöllei: Study of basic physicochemical properties of ultrashort acting ß1adrenoceptor blockers with phenylcarbamoyl fragment in the molecule 
M. Stankovičová, Ž. Bezáková, B. Nižnanová, A. Dudášová, D. Čierťažská, J. Mažeriková, P. Mokrý, J. Csöllei: Study of hydrolysis and stability of some potential betaadrenolytics by thinlayer chromatography 
J. Šille, V. Garaj, M. Šramko, M. Remko: Review of hydroxamic type HDAC inhibitors and their therapeutic potential 
P. Herdová, Z. Vitková, J. Čižmárik: Study of local anaesthetics. Part 189. Evaluation of flowing attributes of drug Mesocain gel by using different gelcreating compounds

From History
Z. Bugáňová: Deltiology and pharmacists IV. Contribution of PhMr. Karol Divald to Slovak deltiology

New drugs
J. Sýkora: Pemetrexed. Pyrimidine antifolate for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma and nonsmall cell lung cancer
New books