Vážení kolegovia, je to pre mňa veľká česť a milá povinnosť, ale hlavne príležitosť všetkých Vás oboznámiť so životom, dielom a odborným profilom mojej kolegyne pani doc. RNDr. Evy Sedlárovej, ktorá sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea.

Pani doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD., rodená Dunčková sa narodila 31. 8. 1949 v Zlatých Moravciach. Tu absolvovala základnú školu. Neskoršie v rokoch 1964 - 1968 absolvovala Strednú priemyselnú školu potravinársku v Nitre. Po maturite v rokoch 1968 - 1973 študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK), ktorú ukončila obhajobou diplomovej práce "Hodnotenie cukorných zložiek v niektorých druhoch rodu Potentilla".

Po promócii v rokoch 1973 - 1974 pracovala vo Výskumnom ústave liečiv v Modre, kde sa odborne venovala problematike prípravy nových liekových foriem.

V roku 1974 sa stáva učiteľkou Katedry farmaceutickej chémie FaF UK na ktorej sa aktívne zapojila do výchovnovzdelávacej, vedeckovýskumnej a organizátorskej práce vo farmaceutickej chémii ako profilovej disciplíny farmaceutického štúdia.

V rámci svojho kvalifikačného rastu na tomto pracovisku na základe obhajoby rigoróznej práce "Chromatografické hodnotenie niektorých liečivých prípravkov na Silufole", získala v roku 1977 akademický titul RNDr.

V roku 1987 predložila a obhájila dizertačnú prácu "Stanovenie heptakaíniumchloridu a niektorých jeho metabolitov in vitro a in vivo" a získala vedeckú hodnosť kandidátky farmaceutických vied CSc.

Vedeckopedagogický titul docentka farmaceutickej chémie získala v roku 1994 na základe habilitačnej práce "Štúdium analytickochemických aspektov potenciálnych liečiv zo skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej".

Na FaF UK v rokoch 1996 - 2002 zastávala funkciu prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy a v rokoch 2001 - 2003 bola poverená vedením Katedry galenickej farmácie FaF UK.

V rokoch 1993 - 1996 bola členkou Akademického senátu (AS) FaF UK a v roku 2005 bola zvolená do funkcie jeho predsedníčky. Túto funkciu zastáva dodnes. Od roku 2003 je i členkou predsedníctva AS UK v Bratislave.

V pedagogickej oblasti je v magisterskom štúdijnom programe prednášateľkou a examinátorkou farmaceutickej chémie, z ktorej vedie cvičenie, je členkou komisie pre štátnu skúšku. V predmete Analýza chemických liečiv pedagogicky pôsobí ako vedúca praktických cvičení. Okrem toho pedagogisky pôsobí i v predmete Základy chémie materiálov II., ktorý je povinným predmetom v bakalárskom štúdijnom programe. Doteraz viedla viac ako 60 diplomových a 25 rigoróznych prác. Je spoluautorkou 1 monografie a 4 skrípt.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na predikciu, projekciu, prípravu, izoláciu, identifikáciu, štúdium molekulových deskriptorov a biologického účinku potenciálnych liečiv zo skupiny derivátov a analógov esterov kyseliny fenylkarbámovej a aryloxyamínopropanolu. Profilovala sa najmä v štúdiu ich fyzikálnochemických vlastností.

Z týchto oblastí je doteraz autorkou, alebo spoluautorkou 70 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, z ktorých je 24 publikovaných v zahraničných periodikách a 10 publikácií je v kategórii CC. Je členkou redakčnej rady periodík Farmaceutický obzor a Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae.

Je členkou komisie pre rigorózne skúšky z predmetov farmaceutická chémia, galenická farmácia, rádiofarmaká, organická a anorganická chémia, členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác v štúdijnom odbore 7.3.3. farmaceutická chémia, členka odborovej rady odboru farmaceutická chémia FaF VFU, Brno a na tejto fakulte je i členka Rady pre rigorózne konanie.

Rozsiahlu a kvalifikovanú prácu vykonáva i ako oponentka habilitačných a dizertačných prác, knižných a učebných textov, i ako členka atestačnej komisie UK a členka Grantovej komisie UK.

V roku 1996 získala atestáciu špecializácia lekárenstvo I. stupňa.

Rozsiahla je aj jej angažovanosť a činnosť i v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). Je predsedníčkou Sekcie farmaceutickej chémie a pripravných výborov konferencií Syntéza a analýza liečiv a sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie.

Za svoju doterajšiu všestrannú prácu jej bola udelená Medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu (SFS), Pamätná medaila FaFUK udelená k 50. výročiu založenia FaFUK, strieborná medaila FaFUK a bronzová medaila Propter merita Slovenskej lekárskej spoločnosti. 
Milí kolegovia, dovoľte mi, aby som našej jubilantke v mene všetkých jej kolegov na fakulte, v SFS, ale aj kolegov z farmaceutického terénu a v neposlednom rade aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie, dobré životné rozhodnutia, pohodu z doteraz vykonanej práce, a hlavne veľa úspechov v ďalšej náročnej výchovnovzdelávacej, vedeckovýskumnej a v organizačnej práci.

 


Partneri