Časť 190. Micelizácie a termodynamické parametre N[2(2heptyloxyfenylkarbamoyloxy)etyl]pyrolidíniumchloridu vo vodnom roztoku KF

Kritická micelová koncentrácia lokálneho anestetika N[2(2heptyloxyfenylkarbamoyloxy)etyl]pyrolidíniumchloridu vo vodnom prostredí 0.1 mol/l KF bola určená spektrofotometricky v UV oblasti spektra v teplotnom intervale t = 10 - 35 oC a pH ? 4,5 - 5,0. Závislosť kritickej micelovej koncentrácie od teploty mala tvar "U" (Ushaped) s minimom pri teplote t = 15 oC. Hodnoty cmc s teplotou najprv klesajú po určité minimum, potom rastú. Toto spávanie bolo analyzované pomocou "power law" rovnice. Pomocou tejto rovnice sa zistili hodnoty konštanty rovnice A a exponentu n, ktoré sú pre danú látku a dané prostredie charakteristické. Z teplotnej závislosti ln(cmc) bola získaná parabolická rovnica pre koncentráciu roztoku KF fitovaním polynómom druhého stupňa. Z tejto rovnice boli pomocou modelu fázovej separácie vypočítané termodynamické parametre ako sú: štandardná mólová Gibbsova energia (?Go), entalpia (?Ho) a entrópia (?So). Z termodynamických parametrov bola ďalej určená "enthalpyentropy" kompenzácia pre študovanú látku. Napokon boli určené energetické príspevky entalpie (?Ho) a entrópie (T?So) k štandardnej mólovej Gibbsovej energii (?Go).
Kľúčové slová: lokálne anestetiká - N[2(2heptyloxyfenylkarbamoyloxy)etyl]pyrolidíniumchlorid - kritická micelová koncentrácia - štandardná mólová Gibbsova energia - entalpia, entrópia.

STUDY OF LOCAL ANESTHETICS Part 190. Micellization and the thermodynamic paramaters of N[2(2heptyloxyfenylcarbamoyloxy)etyl]pyrolidinium chloride in aqueous solution of KF

The critical micellar concentration of the local anaesthetic N[2(2heptyloxyfenylcarbamoyloxy)etyl]pyrolidinium chloride in aqueous solution of KF was determined by spectrophotometry method in the UV region of the spectrum at the temperature range t = 10 - 35 oC and pH ? 4.5 - 5.0. The dependence of cmc on the temperature T formed a Ushape curve with a minimum and then increases with the temperature t = 25 oC. The value of cmc decreases to a certain minimum and then increases with the temperature. This behaviour was analyzed by using a power law equation. The constant A and the exponent n of the power law equation were found, which are characteristic of a particular compound and surfactant system. The cmc dependence on the temperature T was fitted by the second degree polynomical function. The obtained parabolic equation was applied to the "phase separation model" so the following thermodynamic parameters could be calculated. Gibbs free energy (?Go), enthalpy (?Ho) and entropy (?So). The thermodynamic parameters were further used to determine the so called enthalpyentropy compesation of the studied systems. Then the temperature dependence of enthalpy (?Ho) and entropy (?So). contributions to the standard Gibbs free energy was calculated.
Key words: local anaesthetic - N[2(2heptyloxyfenylcarbamoyloxy)etyl]pyrolidínium choride - critical micellar concentration - standard free Gibbs energy - enthalpy and entropy.

 

 


Partneri