V práci sme študovali priebeh hydrolýzy látok zo skupiny arylkarboxyamínopropanolu s karbamátou substitúciou na benzénovom jadre, ktoré sú potencionálne betaadrenolytiká s ultrakrátkym účinkom. Študované látky sa od seba líšia substitúciou na amino skupine v postrannom reťazci a substitúciou na karbamátovej skupine. Priebeh záťažových skúšok stability pri dvoch teplotách v kyslom, alkalickom prostredí a pôsobením oxidačného činidla sme sledovali pomocou chromatografie na tenkej vrstve silikagélu. Z výsledkov týchto skúšok vyplynulo, že sa látky pri zvýšenej teplote ihneď rozkladajú v kyslom aj v alkalickom prostredí. Látky sme po predbežných skúškach podrobili hydrolýze v alkalickom prostredí a vo vodnoetanolových tlmivých roztokoch s pH 7, pH 8 a pH 9 za obyčajnej a zvýšenej teploty. Nakoľko tieto látky vo svojej molekule obsahujú dve funkčné skupiny, priebeh viacstupňovej hydrolýzy sme vyhodnotili pomocou chromatografie na tenkej vrstve. 
Kľúčové slová: deriváty [(arylkarbonyl)oxy]aminopropanolu - betaadrenolytiká - deriváty kyseliny fenylkarbámovej - stabilita - hydrolýza.

Study of hydrolysis and stability of some potential betaadrenolytics by thinlayer chromatography

The objective of the present study was to investigate the hydrolysis of arylcarboxyaminopropanol compounds with carbamate substitution on the benzene ring. These compounds are potential betaadrenolytics with ultrashort effect. The studied compounds differ in the substitution on amino group in the side chain and in the carbamate group. The stability load test was carried out at two different temperatures in acidic and alkali medium and by the action of oxidizing agent using the chromatography on thin layer of silica gel. It follows from the results that the compounds at higher temperature immediately decompose both in acidic and alkali media. After the preliminary tests the compounds were hydrolyzed in alkaline medium and in aqueousethanol buffer solutions with pH 7, pH 8 and pH 9 at normal and higher temperatures. Because these compounds contain two functional groups in the molecule, the multistage hydrolysis was evaluated by thinlayer chromatography. 
Key words: [(arylcarbonyl)oxy]aminopropanol derivatives - betadrenolytics - derivatives of phenylcarbamic acid - stability - hydrolysis.

 


Partneri