Časť 189. Hodnotenie tokových vlastností lieku Mesocain gél pri použití rôznych gélotvorných látok

Práca sa zaoberá hodnotením tokových vlastností lieku Mesocain gél vyrábaného v závode Zentiva, a.s. Hlohovec. Mesocain gél je lokálne anestetikum používané v praxi aj ako lubrikačný gél pri urologických vyšetreniach. Z tohto dôvodu je jeho viskozita veľmi dôležitá pre zabezpečenie optimálnej aplikácie. Reologické vlastnosti hotového lieku závisia od jeho zloženia a spôsobu výroby. Ich sledovanie pomocou reometrických metód je vhodným prostriedkom na kontrolu dodržiavania technologickej disciplíny a na overovanie štandardnej akosti lieku.
Cieľom práce je overiť možnosť alternatívnych výrobných postupov na základe zmeny gélotvornej látky namiesto štandardne používanej hydroxyetylcelulózy tak, aby optimálna viskozita zostala zachovaná. Ako alternatívna gélotvorná látka bol zvolený polymér chitosan. Chitosan sa vo farmaceutickom priemysle začal používať pre svoju nedráždivosť a schopnosť urýchľovať vstrebávanie liečiv do organizmu. 
V predloženej práci boli hodnotené reologické vlastnosti lieku Mesocain gél vyrobeného pomocou dvoch rôznych gélotvorných látok. Podľa tohto hodnotenia je chitosan možné použiť ako alternatívnu gélotvornú látku bez negatívneho ovplyvnenia viskozity hotového lieku.
Kľúčové slová: Mesocain gél - viskozita - chitosan - hydroxyetylcelulóza - hydrogél.

STUDY OF LOCAL ANAESTHETICS Part 189. Evaluation of flowing attributes of drug Mesocain gel by using different gelcreating compounds

This article is about the evaluation of flowing attributes of drug Mesocain gel produced in facility of Zentiva, a.s. Hlohovec. Mesocain gel is local anaesthetic used in praxis as well as lubricanting gel during urological examination. Due to this reason its viscosity is very important for assuring optimal application. The reological attributes of final drug are related to its composition and manufacturing process. The monitoring using reometric methods is optimal way for controlling of adherence of technological discipline and for verification of standard quality of drug.
The goal of this examination is to proof the ability of alternative manufacturing processes on the basis of changing the gelcreating compound instead of standardly used hydroxyethyl cellulose so the optimal viscosity remain unchanged. As alternative gelcreating compound the polymer chitosan was chosen. Chitosan was starting to use in pharmaceutical industry for its unexcability and ability of accelerating the absorption of medicine to body.
In the presented work the reological attributes of drug Mesocain gel produced by two different gelcreating compounds was evaluated. According to this evaluation chitosan can be used as the alternative gelcreating compound without negative influence of the viscosity of final drug.
Key words: Mesocain gel - viscosity - chitosan - hydroxyehylcellulose - hydrogel.


Partneri