Prínos PhMr. Karola Divalda, st. do slovenskej filokartie

Článok je pokračovaním skúmania prínosu farmaceutov, ktorí zasiahli svojou činnosťou do vývoja filokarie. Záujem sa po PhMr. Jánovi Halašovi sústredil na tvorbu PhMr. Karola Divadla, st. a fotografickú rodinu Divaldovcov, pričom pozornosť sa upriamila najmä na dielo PhMr. Karola Divalda, st. z posledných rokov jeho života, ktoré sa prelínajú s vydávaním prvých pohľadníc. Je reálne možné, že existujú pohľadnice, ktorých autorom obrazovej časti je aj PhMr. Karol Divald, st. a tieto pohľadnice boli vydané aj po jeho smrti z archívu negatívov rodiny Divaldovcov. 
Cieľom publikácie je vyhľadať v zbierkach inštitúcií, prípadne súkromných zberateľov existujúce pohľadnice, popísať ich a skatalogizovať. Súčasťou práce je katalóg pohľadníc PhMr. Karola Divalda, st., ktoré sú usporiadané podľa časovej následnosti. Pohľadnice PhMr. Karola Divalda, st. majú nielen dokumentárnu, ale už i historickú hodnotu a patria medzi najstaršie pohľadnice nájdené na území Slovenska.
Kľúčové slová: PhMr. Karol Divald, st. - Prešov - pohľadnica - história slovenskej farmácie - slovenská filokartia - Divaldovci - svetlotlač.

DELTIOLOGY AND PHARMACISTS IV. CONTRIBUTION OF PhMr. KAROL DIVALD TO SLOVAK DELTIOLOGY

This article continues a research of pharmacist's contribution, who has affected deltiology development. An interest was after PhMr. Ján Halaša concentrated on a work of PhMr. Karol Divald, SR. and the whole photographic Divald's family. The main interest was specialized in work of PhMr. Karol Divald, SR. last years, which are blended together with the first postcards editing. It is possible, that exist postcards, of which image part is also PhMr. Karol Divald, SR. and these were published after his death from Divald's family negative archive.
The main object of this article was to find out existing postcards at collections of a Slovak institutions or private collectors, to describe and to catalogize them. Component of this paper is also a catalogue of PhMr. Karol Divald, SR. postcards, which are organized in time descendence. PhMr. Karol Divald's, SR. postcards have not only documentary, but also historical value and belong to the oldest postcards found in Slovakia.
Key words: PhMr. K. Divald - postcards - Slovak deltiology.