5/2009

 

Prehľady a experimentálne práce
L. Bartošíková, J. Nečas, T. Bartošík, M. Pavlík, P. Fráňa: Testování efektu 2´,3,4´trihydroxydihydrochalkonu v rámci experimentálního diabetes mellitus (pilotní studie) 

Z farmaceutickej praxe
J. Sýkora, S. Szücsová: Zásady prípravy a podávania cytotoxických liekov

Personálie
R. Horáková, J. Sokolík: Životné jubileum docentky RNDr. Márie Blahovej, CSc.


Nové knihy


CONTENT
Reviews and articles

L. Bartošíková, J. Nečas, T. Bartošík, M. Pavlík, P. Fráňa: Testing of the effect 
of 2´,3,4´trihydroxydihydrochalcone in the experimental conditions of diabetes mellitus (pilot study) 

From pharmaceutical practice
J. Sýkora, S. Szücsová: Standard procedures for handling and preparation of cytotoxic drugs 

Personalities

New books

 

 

Nedávno oslávila svoje životné jubileum naša kolegyňa, dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká pracovníčka Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Mária Blahová, CSc.

Jubilantka sa narodila 17. apríla 1939 v Chynoranoch, kde strávila prvé školské roky. Stredoškolské štúdium ukončila v neďalekom Partizánskom v r. 1957. Po maturite bola prijatá na Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave a štúdium absolvovala v r. 1962. Vysokoškolské prostredie a tvorivá práca našu milú kolegyňu natoľko upútali, že po promócii nastúpila na miesto vysokoškolského pedagóga na Katedre chemickej teórie liečiv (vtedajšej Katedre anorganickej a organickej chémie) FaF UK v Bratislave. Radosť z vykonávania edukačnej a výskumnej práce a prepojenia medzi nimi boli základom jej profesného a vedeckého rastu RNDr. (1968), CSc. (farmaceutické vedy, 1980) a v r. 1986 ustanovenie docentkou vo vednom odbore anorganická chémia. Po vyše 42ročnom pôsobení na jedinom pracovisku doc. M. Blahová ukončila svoje pôsobenie na fakulte, avšak stále udržuje stály kontakt s katedrou a neustáva ani jej skutočný záujem o farmáciu a dianie na fakulte.

Od svojich začiatkov na fakulte vo vedeckovýskumnej oblasti bola doc. M. Blahová priekopníčkou v chémii meďnatých a neskôr aj zinočnatých komplexných zlúčenín a ostala im verná po celú dobu svojho pôsobenia na uvádzanej katedre. Najprv to boli chlóracetátomeďnaté komplexy s dusíkatými aromatickými bázami ako ligandami. Svoje výskumné zameranie neskôr rozšírila na alkanoáto a arénkarboxylátomeďnaté komplexy, pričom okrem ich syntézy sa už venovala aj hodnoteniu ich biologickej aktivity, čím sa jej orientácia popri koordinačnej chémii rozšírila i na oblasť bioanorganickej chémie. Mimoriadne zaujímavou sa stala pre ňu problematika aryloxyacetátomeďnatých komplexov, komplexne spracovaná v jej kandidátskej dizertačnej práci, s jednoznačnou orientáciou na hodnotenie vzťahu medzi fyzikálnymi, koordinačnochemickými vlastnosťami a skúmanou biologickou aktivitou herbicídnou a antimikróbnou. V ostatnom období jej pracovného snaženia na katedre sa stali aryloxyacetátomeďnaté a zinočnaté komplexy (s vhodnou substitúciou v arylovej časti), ktoré majú výrazný protizápalový účinok (hodnotený na zvieracom modeli zápalu), vrátane možnosti jeho ovplyvnenia pomocou zmesových vzoriek meďnatých a zinočnatých komplexov. Pani docentka Blahová so spolupracovníkmi definovala vzťahy medzi chemickou štruktúrou, fyzikálnochemickými vlastnosťami a ich biologickou aktivitou na širokom výbere modelových i originálnych zlúčenín a významne prispela do chémie koordinačných zlúčenín Cu(II) a Zn(II) aj z farmaceutickochemického hľadiska. Na tomto mieste je potrebné spomenúť mnohoročnú spoluprácu s kolegami na fakultnom pracovisku Katedre farmakológie a toxikológie. Výsledky samostatnej a vedeckej práce publikovala v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Je autorkou či spoluautorkou viac ako 80 pôvodných experimentálnych prác s adekvátnym citačným ohlasom v odbornej verejnosti a celého radu príspevkov na konferenciách a sympóziách. V r. 1994 jej Slovenská lekárska spoločnosť udelila cenu za vedeckú a publikačnú činnosť a najlepšiu publikáciu roka. Oceňujeme a radi pripomíname aj spoluautorstvo jubilantky na prvej (vtedy celoštátnej) učebnici Všeobecnej a anorganickej chémie pre farmaceutické fakulty (Martin, Osveta 1994), ktorá v prepracovanom a doplnenom vydaní opätovne vyšla v r. 2007. Rovnako je pozitívne hodnotená aj jej odborná práca pri príprave prvého vydania Slovenského liekopisu.

Jubilantka sa počas svojho pôsobenia na katedre, úctyhodných vyše štyridsať rokov, podieľala významnou mierou popri riešení výskumných úloh i na pedagogickom procese katedry vo všetkých formách výučby. V magisterskom štúdiu od r. 1984 prednášala v predmete Všeobecná a anorganická chémia. Osobitne treba ale vyzdvihnúť prednášky v predmete Vybrané kapitoly z anorganickej chémie s osobitým zreteľom na bioanorganické aspekty prvkov a ich zlúčenín, vrátane ich významu a využitia vo farmácii i medicíne. Bola dlhoročnou vedúcou diplomových prác a konzultantkou rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia. Tu sa budúcim farmaceutom snažila odovzdať maximum svojich praktických skúseností i získavaných vedeckých poznatkov, vrátane úprimného vzťahu či až nie lásky k vyštudovanému odboru farmácii.

Dodnes je pani docentka členkou vedeckých spoločností Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej farmaceutickej spoločnosti pri SLS. Za originálny prínos vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti bola ocenená viacerými vyznamenaniami, z ktorých treba spomenúť čestný titul Vzorná učiteľka FaF UK (1989), Zlatú medailu FaF UK (1999), Pamätnú medailu UK (1999) a FaF UK (2002), Weberovu cenu SFS (1999) a medailu J. Žuffu (2008).

Vážená a milá kolegyňa, pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám prajeme v mene spolupracovníkov, absolventov farmácie i Vašich kolegov a priateľov z farmaceutickej a chemickej obce veľa šťastia, zdravia, optimizmu, životného elánu a radosti v rodinnom kruhu, v ktorom Vás láskou okrem manžela obklopujú dcéry s manželmi a poltucet vnúčat.

Ad multos annos! ctená pani docentka!

 

Pilotní studie sledovala efekt 2´,3,4´trihydroxydihydrochalkonu u alloxanového diabetu v experimentu. Zvířata byla metodou náhodného výběru rozdělena do 2 skupin (n = 7). Skupině léčené byl podáván chalkon 10 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu perorálně 1x denně, skupině placebo byl podáván pouze roztok Avicelu. Intaktní skupina byla bez zákroku a bez medikace. Byly stanoveny vybrané laboratorní parametry (glukosa, urea a cholesterol v séru, ztráty glukózy a bílkovin močí), diuréza, antioxidační enzymy (superoxiddismutáza, glutathionperoxidáza), celková antioxidační kapacita a hladina malondialdehydu, a to na konci experimentu. Byly odebrány vzorky ledvinné tkáně a pankreatu pro histopatologické vyšetření.
Byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny glukózy v séru (p ? 0,01), statisticky významný vzestup (p ? 0,05) katalytické aktivity glutathionperoxidázy a celkové antioxidační kapacity (p ? 0,05) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Dále byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny malondialdehydu (p ? 0,01), statisticky vysoce významný pokles (p ? 0,01) diurézy, glykosurie a ztrát bílkovin močí u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Superoxiddismutáza, cholesterol a urea nevykázaly signifikantní změny. 
Výsledky biochemického vyšetření ukazují na antioxidační a antidiabetický efekt 2´,3,4´ trihydroxydihydrochalkonu. Histopatologické nálezy s těmito výsledky korelují pouze částečně. 
Klíčová slova: chalkony diabetes mellitus antioxidanty.

Testing of the effect of 2´,3,4´trihydroxydihydrochalcone in the experimental conditions of diabetes mellitus (pilot study)

The effect of 2´,3,4´trihydroxydihydrochalcone was monitored in the experimental conditions of alloxaninduced diabetes mellitus. The animals were divided by random selection into 2 groups (n = 7). The treated group was given chalcone in doses of 10 mg/kg in Avicel, the placebo group was given only the solution of Avicel. The last group was intact. Selected laboratory parameters (glucose, urea, cholesterol, antioxidative enzymes, total antioxidative capacity, malondialdehyde in serum; diuresis, total glucose and protein losses through urine) were determined. Kidney tissue and pancreas samples were taken for histopathological analysis.
We discovered a statistically significant decrease (p ? 0.01) of blood glucose level, significant increase (p ? 0.05) of the glutathione peroxidase, total antioxidative capacity (p ? 0.05) and a significant decrease (p ? 0.01) of malondialdehyde level in the treated group compared to the placebo group. A highly significant decrease (p ? 0.01) of diuresis, glucose and protein losses through ureine was identified in the treated group compared to the placebo group. The superoxiddismutase catalytic activity, urea and cholesterol levels involved nonsignificant changes. 
The results of biochemical examination show a protective antioxidative and antihyperglycemic effect of tested chalcone. The results of histopathological examination correlate with them partially only.
Key words: chalcones diabetes mellitus antioxidants.

 

Stále narastajúce poznatky za posledných 20 rokov o toxicite cytotoxických liekov vyvolali narastajúce obavy o ich možných nežiaducich účinkoch na pracovníkov zaoberajúcich sa ich prípravou a podávaním a starostlivosťou o onkologických pacientov. Títo pracovníci prichádzajú totiž počas výkonu svojej práce pravidelne do kontaktu so subterapeutickými množstvami cytotoxických látok. Článok podrobne rozoberá všetky aspekty predpisovania cytotoxických liekov, expozície na cytotoxické lieky, prípravy cytotoxických liekov, ich prepravy, podávania, extravazácie cytotoxických liekov, podávania chemoterapie v domácej starostlivosti, rozliatia cytotoxickýh liekov a kontaminácie cytotoxickými liekmi a zneškodňovania cytostatického odpadu. Prehľad je určený pre farmaceutov, farmaceutických laborantov a ostatných zdravotníkov pracujúcich v tejto špecializovanej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti zdravotníckej praxe.
Kľúčové slová: cytotoxické lieky expozícia na cytotoxické lieky príprava cytotoxických liekov preprava cytotoxických liekov podávanie cytotoxických liekov extravazácie cytotoxických liekov podávanie chemoterapie v domácej starostlivosti rozliatie cytotoxickýh liekov kontaminácia cytotoxickými liekmi zneškodňovanie cytotoxického odpadu.

Standard procedures for handling and preparation of cytotoxic drugs

Increasing knowledge of the toxicity of chemotherapy agents has resulted in growing concerns about their potential to produce advers effects in health care professionals who prepare and administer them, and care for patients during treatment, because health care staff may be exposed to subtherapeutic levels of cytotoxic agents during the course of their work. The article provides a broad owerview of the various safety issues involved in precribing requirements of 
cytotoxic drugs, exposure to cytotoxic drugs, preparation of cytotoxic chemotherapy agents, transportation of cytotoxic chemotherapy agents, administration of cytotoxic chemotherapy agents, extravasation of cytotoxic chemotherapy agents, home chemotherapy, spillages, disposal of cytotoxic waste. It is intended for pharmacists, pharmacy technitians and other health care personnel who are entering and already working this specialised and rapidly developing field of practice.
Key words: cytotoxic drugs exposure to cytotoxic drugs preparation of cytotoxic drugs transportation of cytotoxic drugs administration of cytotoxic drugs extravasation of cytotoxic drugs spillages cytotoxic drugs disposal of cytotoxic waste.

 

Partneri