Pilotní studie sledovala efekt 2´,3,4´trihydroxydihydrochalkonu u alloxanového diabetu v experimentu. Zvířata byla metodou náhodného výběru rozdělena do 2 skupin (n = 7). Skupině léčené byl podáván chalkon 10 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu perorálně 1x denně, skupině placebo byl podáván pouze roztok Avicelu. Intaktní skupina byla bez zákroku a bez medikace. Byly stanoveny vybrané laboratorní parametry (glukosa, urea a cholesterol v séru, ztráty glukózy a bílkovin močí), diuréza, antioxidační enzymy (superoxiddismutáza, glutathionperoxidáza), celková antioxidační kapacita a hladina malondialdehydu, a to na konci experimentu. Byly odebrány vzorky ledvinné tkáně a pankreatu pro histopatologické vyšetření.
Byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny glukózy v séru (p ? 0,01), statisticky významný vzestup (p ? 0,05) katalytické aktivity glutathionperoxidázy a celkové antioxidační kapacity (p ? 0,05) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Dále byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny malondialdehydu (p ? 0,01), statisticky vysoce významný pokles (p ? 0,01) diurézy, glykosurie a ztrát bílkovin močí u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Superoxiddismutáza, cholesterol a urea nevykázaly signifikantní změny. 
Výsledky biochemického vyšetření ukazují na antioxidační a antidiabetický efekt 2´,3,4´ trihydroxydihydrochalkonu. Histopatologické nálezy s těmito výsledky korelují pouze částečně. 
Klíčová slova: chalkony diabetes mellitus antioxidanty.

Testing of the effect of 2´,3,4´trihydroxydihydrochalcone in the experimental conditions of diabetes mellitus (pilot study)

The effect of 2´,3,4´trihydroxydihydrochalcone was monitored in the experimental conditions of alloxaninduced diabetes mellitus. The animals were divided by random selection into 2 groups (n = 7). The treated group was given chalcone in doses of 10 mg/kg in Avicel, the placebo group was given only the solution of Avicel. The last group was intact. Selected laboratory parameters (glucose, urea, cholesterol, antioxidative enzymes, total antioxidative capacity, malondialdehyde in serum; diuresis, total glucose and protein losses through urine) were determined. Kidney tissue and pancreas samples were taken for histopathological analysis.
We discovered a statistically significant decrease (p ? 0.01) of blood glucose level, significant increase (p ? 0.05) of the glutathione peroxidase, total antioxidative capacity (p ? 0.05) and a significant decrease (p ? 0.01) of malondialdehyde level in the treated group compared to the placebo group. A highly significant decrease (p ? 0.01) of diuresis, glucose and protein losses through ureine was identified in the treated group compared to the placebo group. The superoxiddismutase catalytic activity, urea and cholesterol levels involved nonsignificant changes. 
The results of biochemical examination show a protective antioxidative and antihyperglycemic effect of tested chalcone. The results of histopathological examination correlate with them partially only.
Key words: chalcones diabetes mellitus antioxidants.