Stále narastajúce poznatky za posledných 20 rokov o toxicite cytotoxických liekov vyvolali narastajúce obavy o ich možných nežiaducich účinkoch na pracovníkov zaoberajúcich sa ich prípravou a podávaním a starostlivosťou o onkologických pacientov. Títo pracovníci prichádzajú totiž počas výkonu svojej práce pravidelne do kontaktu so subterapeutickými množstvami cytotoxických látok. Článok podrobne rozoberá všetky aspekty predpisovania cytotoxických liekov, expozície na cytotoxické lieky, prípravy cytotoxických liekov, ich prepravy, podávania, extravazácie cytotoxických liekov, podávania chemoterapie v domácej starostlivosti, rozliatia cytotoxickýh liekov a kontaminácie cytotoxickými liekmi a zneškodňovania cytostatického odpadu. Prehľad je určený pre farmaceutov, farmaceutických laborantov a ostatných zdravotníkov pracujúcich v tejto špecializovanej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti zdravotníckej praxe.
Kľúčové slová: cytotoxické lieky expozícia na cytotoxické lieky príprava cytotoxických liekov preprava cytotoxických liekov podávanie cytotoxických liekov extravazácie cytotoxických liekov podávanie chemoterapie v domácej starostlivosti rozliatie cytotoxickýh liekov kontaminácia cytotoxickými liekmi zneškodňovanie cytotoxického odpadu.

Standard procedures for handling and preparation of cytotoxic drugs

Increasing knowledge of the toxicity of chemotherapy agents has resulted in growing concerns about their potential to produce advers effects in health care professionals who prepare and administer them, and care for patients during treatment, because health care staff may be exposed to subtherapeutic levels of cytotoxic agents during the course of their work. The article provides a broad owerview of the various safety issues involved in precribing requirements of 
cytotoxic drugs, exposure to cytotoxic drugs, preparation of cytotoxic chemotherapy agents, transportation of cytotoxic chemotherapy agents, administration of cytotoxic chemotherapy agents, extravasation of cytotoxic chemotherapy agents, home chemotherapy, spillages, disposal of cytotoxic waste. It is intended for pharmacists, pharmacy technitians and other health care personnel who are entering and already working this specialised and rapidly developing field of practice.
Key words: cytotoxic drugs exposure to cytotoxic drugs preparation of cytotoxic drugs transportation of cytotoxic drugs administration of cytotoxic drugs extravasation of cytotoxic drugs spillages cytotoxic drugs disposal of cytotoxic waste.