Nedávno oslávila svoje životné jubileum naša kolegyňa, dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká pracovníčka Katedry chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Mária Blahová, CSc.

Jubilantka sa narodila 17. apríla 1939 v Chynoranoch, kde strávila prvé školské roky. Stredoškolské štúdium ukončila v neďalekom Partizánskom v r. 1957. Po maturite bola prijatá na Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave a štúdium absolvovala v r. 1962. Vysokoškolské prostredie a tvorivá práca našu milú kolegyňu natoľko upútali, že po promócii nastúpila na miesto vysokoškolského pedagóga na Katedre chemickej teórie liečiv (vtedajšej Katedre anorganickej a organickej chémie) FaF UK v Bratislave. Radosť z vykonávania edukačnej a výskumnej práce a prepojenia medzi nimi boli základom jej profesného a vedeckého rastu RNDr. (1968), CSc. (farmaceutické vedy, 1980) a v r. 1986 ustanovenie docentkou vo vednom odbore anorganická chémia. Po vyše 42ročnom pôsobení na jedinom pracovisku doc. M. Blahová ukončila svoje pôsobenie na fakulte, avšak stále udržuje stály kontakt s katedrou a neustáva ani jej skutočný záujem o farmáciu a dianie na fakulte.

Od svojich začiatkov na fakulte vo vedeckovýskumnej oblasti bola doc. M. Blahová priekopníčkou v chémii meďnatých a neskôr aj zinočnatých komplexných zlúčenín a ostala im verná po celú dobu svojho pôsobenia na uvádzanej katedre. Najprv to boli chlóracetátomeďnaté komplexy s dusíkatými aromatickými bázami ako ligandami. Svoje výskumné zameranie neskôr rozšírila na alkanoáto a arénkarboxylátomeďnaté komplexy, pričom okrem ich syntézy sa už venovala aj hodnoteniu ich biologickej aktivity, čím sa jej orientácia popri koordinačnej chémii rozšírila i na oblasť bioanorganickej chémie. Mimoriadne zaujímavou sa stala pre ňu problematika aryloxyacetátomeďnatých komplexov, komplexne spracovaná v jej kandidátskej dizertačnej práci, s jednoznačnou orientáciou na hodnotenie vzťahu medzi fyzikálnymi, koordinačnochemickými vlastnosťami a skúmanou biologickou aktivitou herbicídnou a antimikróbnou. V ostatnom období jej pracovného snaženia na katedre sa stali aryloxyacetátomeďnaté a zinočnaté komplexy (s vhodnou substitúciou v arylovej časti), ktoré majú výrazný protizápalový účinok (hodnotený na zvieracom modeli zápalu), vrátane možnosti jeho ovplyvnenia pomocou zmesových vzoriek meďnatých a zinočnatých komplexov. Pani docentka Blahová so spolupracovníkmi definovala vzťahy medzi chemickou štruktúrou, fyzikálnochemickými vlastnosťami a ich biologickou aktivitou na širokom výbere modelových i originálnych zlúčenín a významne prispela do chémie koordinačných zlúčenín Cu(II) a Zn(II) aj z farmaceutickochemického hľadiska. Na tomto mieste je potrebné spomenúť mnohoročnú spoluprácu s kolegami na fakultnom pracovisku Katedre farmakológie a toxikológie. Výsledky samostatnej a vedeckej práce publikovala v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Je autorkou či spoluautorkou viac ako 80 pôvodných experimentálnych prác s adekvátnym citačným ohlasom v odbornej verejnosti a celého radu príspevkov na konferenciách a sympóziách. V r. 1994 jej Slovenská lekárska spoločnosť udelila cenu za vedeckú a publikačnú činnosť a najlepšiu publikáciu roka. Oceňujeme a radi pripomíname aj spoluautorstvo jubilantky na prvej (vtedy celoštátnej) učebnici Všeobecnej a anorganickej chémie pre farmaceutické fakulty (Martin, Osveta 1994), ktorá v prepracovanom a doplnenom vydaní opätovne vyšla v r. 2007. Rovnako je pozitívne hodnotená aj jej odborná práca pri príprave prvého vydania Slovenského liekopisu.

Jubilantka sa počas svojho pôsobenia na katedre, úctyhodných vyše štyridsať rokov, podieľala významnou mierou popri riešení výskumných úloh i na pedagogickom procese katedry vo všetkých formách výučby. V magisterskom štúdiu od r. 1984 prednášala v predmete Všeobecná a anorganická chémia. Osobitne treba ale vyzdvihnúť prednášky v predmete Vybrané kapitoly z anorganickej chémie s osobitým zreteľom na bioanorganické aspekty prvkov a ich zlúčenín, vrátane ich významu a využitia vo farmácii i medicíne. Bola dlhoročnou vedúcou diplomových prác a konzultantkou rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia. Tu sa budúcim farmaceutom snažila odovzdať maximum svojich praktických skúseností i získavaných vedeckých poznatkov, vrátane úprimného vzťahu či až nie lásky k vyštudovanému odboru farmácii.

Dodnes je pani docentka členkou vedeckých spoločností Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej farmaceutickej spoločnosti pri SLS. Za originálny prínos vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti bola ocenená viacerými vyznamenaniami, z ktorých treba spomenúť čestný titul Vzorná učiteľka FaF UK (1989), Zlatú medailu FaF UK (1999), Pamätnú medailu UK (1999) a FaF UK (2002), Weberovu cenu SFS (1999) a medailu J. Žuffu (2008).

Vážená a milá kolegyňa, pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám prajeme v mene spolupracovníkov, absolventov farmácie i Vašich kolegov a priateľov z farmaceutickej a chemickej obce veľa šťastia, zdravia, optimizmu, životného elánu a radosti v rodinnom kruhu, v ktorom Vás láskou okrem manžela obklopujú dcéry s manželmi a poltucet vnúčat.

Ad multos annos! ctená pani docentka!

 


Partneri