Práca sa zaoberá problematikou systému manažérstva kvality (SMK) ako preukázateľnej záruky zlepšovania kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve so zameraním na špecifiká v oblasti lekárenskej starostlivosti. Autori práce zdôrazňujú, že v zdravotníckom prostredí, ktoré je svojou povahou vysoko rizikové by malo byť spoločným cieľom všetkých pracovníkov v zdravotníctve sústavné sledovanie a ovládanie týchto rizík a ich postupná minimalizácia budovaním SMK. Zdravotnícke zariadenia sú integrálnou súčasťou spoločnosti, pre ktorú zabezpečujú služby, ktoré sú špecifické ale podliehajú rovnakému režimu ako ostatné organizácie poskytujúce služby, a preto je dôležité používať tie modely riadenia kvality, ktoré sú účinným nástrojom v nezdravotníckych zariadeniach. Práca poskytuje prehľad jednotlivých modelov SMK a porovnáva ich výhody a nevýhody využitia v zdravotníctve. Autori poukazujú na dôležitosť legislatívneho zakotvenia princípov kvality ako predpokladu zlepšenia kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve, pričom vlastná zodpovednosť za konkrétne zavádzanie nástrojov riadenia a sústavného zlepšovania kvality spočíva predovšetkým na samotných zdravotníckych zariadeniach.
Kľúčové slová: systém manažérstva kvality v zdravotníctve - systém manažérstva kvality v lekárenstve - modely systémov manažérstva kvality.

Quality management systems in health care and their application in pharmacy services

The work is dealing with the problem of quality management system (QMS) as a provable assurance of the quality improvement of health services focusing on the particularities in pharmacy services. The authors are emphasizing that, in the risky health care environment the common goal of all health care professionals should be the observation and controlling of the risks and their step by step reduction by QMS implementation. The health care facilities as the integral part of society are providing specifíc services but they run on same principles as other service providing organizations so it is important to use the effective tools of quality management models used in nonhealth care institutions. The work is giving an overview of the particular QMS models and is comparing their application benefits and limitations in health care. From the authors point of view as a prerequisite of quality improvement of health care services is important to incorporate the quality principles in legislation but the implementation of the specific quality management and improvement tools is the main responsibility of health care facilities.
Key words: quality management system in health care - quality management system in pharmacy services - models of quality management systems.

 


Partneri